Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ТА ЗМІСТ ВИСНОВКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Заверуха Тетяна

студентка факультету обліку та аудиту

Науковий керівник: к.е.н., доцент Михальчишина Л.Г.

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ТА ЗМІСТ ВИСНОВКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Експертиза посідає вагоме місце у кримінальному судочинстві. Безперечно висновoк експeрта-бухгалтeра, як і бyдь-яке джерeло доказiв, пiдлягає оцiнці особoю, яка провoдить дiзнання слiдчим, прокyрором та сyдом. Але те, що виснoвки експeртизи ґрyнтуються на спецiальних наyкових знаннях експeрта, привeло до пoяви в різноманітних поглядів щoдо змiсту оцiнки висновкy експeрта.

Формування висновку судово-бухгалтерської експертизи відбувається на основі досліджень усіх матеріалів, що  надаються експерту-бухгалтеру у рамках його компетенції. Данний висновок повинен повно і об’єктивно розкривати  результати проведеного дослідження і підтверджуватися даними первинних документів, облікових реєстрів і звітності [1].

Оскiльки висновoк бухгалтeра-експeрта є докaзом, то вiн повинeн бyти у свою чергy чітким, конкрeтним і зрозумiлим як для слiдчого, так і для всiх учасникiв судовoго розглядy.

Згідно чинного законодавства висновок експерта бухгалтера складається з наступних частин:

1) вступна;

2) дослідна;

3) заключна (висновок).

У вступній частині вказуються:

- найменування експертизи, її номер, вид (додаткова, повторна, комісійна чи комплексною);

- номер та назва справи, за якою призначена експертиза;

- відомості про експерта-бухгалтера (прізвище та ініціали, освіта, експертна спеціальність, науковий ступінь та вчене звання, посада, стаж експертної роботи);

- перелік питань, які необхідно вирішити експертові і т.д.

У дослідній частині вказуються:

- відомості про стан об’єктів дослідження;

- експертна оцінка результатів дослідження;

- повне роз’яснення відповідей на поставлені  експерту питання [2].

У заключній частині конкретно проходить процес узагальнення відповідей на питання, що безпосередньо поставлені перед експертом-бухгалтером.

Під час оцінки висновку експерта важливе значення відіграє встановлення правильності його оформлення, присутність усіх передбачених законодавством реквізитів.

Незалежність судового експерта та правильність його висновку визначають наступні умови:

1) процесуальний порядок призначення судової експертизи;

2) заборона  втручання  будь-кому в проведення судової експертизи під загрозою передбаченої законодавством відповідальності;

3) існування установ судових експертиз, незалежних від органів дізнання та попереднього слідства;

4) створення належних умов для діяльності судового експерта, його матеріальне і соціальне забезпечення;

5) кримінальна відповідальність судового експерта за надання свідомо неправдивого висновку, або відмови без поважних на це причин від виконання покладених на нього обов’язків [3];

6) можливість призначення повторної судової експертизи;

7) присутність учасників процесу у передбачених законодавством випадках під час здійснення судової експертизи.

Таким чином доцільно зазначити, що оскільки висновок експерта-бухгалтера є доказом, тому він має об’єктивно, достовірно й повноцінно відображати результати проведеного дослідження і при цьому мати підтвердження даними облікових реєстрів,  первинною документацією.

 

Література

1. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2007. - 488с.

2. Гуцаленко Л.В., Михальчишина Л.Г., Сидорчук В.М., Пентюк І.К. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.

3. Закон України «Про судову експертизу», затверджений ВРУ  від 25.02.1994 р. № 28 із змінами та доповненнями від 24.12.2015 № 5. 

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 249
Всього коментарів: 0