Вимоги щодо оформлення матеріалів

1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися.

2. Максимальна кількість авторів одних тез – три особи.

3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково вказує наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез.

4. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумерувати.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців).

9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче – через один абзац – текст тез.

11. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Література оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

16. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник.

 


Зразок оформлення тез та літератури

Іванов Іван

к.е.н., доцент, заступник декана

Інститут економіки, технологій і підприємництва

м. Тернопіль, для іноземців вказати країну

 

для студентів та здобувачів (аспірантів)

Петров Петро

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., професор Сидоренко П.М.

Інститут економіки, технологій і підприємництва

м. Тернопіль, для іноземців вказати країну

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

Інноваційний розвиток економіки та її окремих галузей держави залежить від багатьох чинників, які потребують…

 

Література

(згідно ДСТУ 8302:2015)

1. Кунченко Ю. П. Стохастические полиномы. Київ: Наукова думка, 2006. 275 с.

2. Макаров И. М., Лохин В. М., Манько С. В., Романов М. П. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем управления. Москва: Наука, 2009. 228 с.

3. Маркетинг: бакалаврський курс ; заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. 1134 с.

4. Халлиган Б., Шах Дж.Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов ; пер. с англ. Н. Коневская. Москва: Диалектика, 2010. 256 с.

5. Цьонь Н. І. Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх зерновою бардою. Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 10–15.

6. Болоховець Г. С. Трава розторопші плямистої – перспективне джерело природних сполук. Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія : III Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / НФаУ. Харків : Вид-во НФаУ, 2003. С. 49.

7. Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель МПК G06F7/58 / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. № 57092; заявл. 16.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

8. Риба жива. Загальні технічні вимоги : ДСТУ 2284:2010. [Чинний від 2012–01–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2012. 12 с. (Національний стандарт України).

9. Про видавничу справу : Закон України за станом на 20 берез. 2004p. / ВерховнаРадаУкраїни.Київ : Парлам.вид-во, 2004.17, [3] с. (Закони України).

10. Біловодська О. А. Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.04 / СумДУ. Суми : СумДУ, 2004. 179 с.

11. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика : підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL : ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf. (дата звернення : чч.чч.чччч).

 


ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ІНФОРМАЦІЙННОГО ЛИСТКА МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ELECTRONIC VERSION OF INFORMATION LETTER CAN BE DOWNLOADED HERE