Вимоги щодо оформлення матеріалів

1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися.

2. Максимальна кількість авторів одних тез – три особи.

3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково вказує наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез.

4. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумерувати.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців).

9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче – через один абзац – текст тез.

11. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

16. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник.

 


Зразок оформлення тез та літератури

Іванов Іван

к.е.н., доцент, заступник декана

Інститут економіки, технологій і підприємництва

м. Тернопіль, для іноземців вказати країну

 

для студентів та здобувачів (аспірантів)

Петров Петро

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., професор Сидоренко П.М.

Інститут економіки, технологій і підприємництва

м. Тернопіль, для іноземців вказати країну

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

Інноваційний розвиток економіки та її окремих галузей держави залежить від багатьох чинників, які потребують…

 

Література

1. Кунченко, Ю. П. Стохастические полиномы [Текст] / Ю. П. Кунченко. – К. : Наук. думка, 2006. – 275 с.

2. Макаров, И. М. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем управления [Текст] / И. М. Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов. – М.: Наука, 2009. – 228 с.

3. Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. — М. : ЮНИТИ, 2000. — 335 с.

4. Пецко, В. І. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик відрізаючих оптичних фільтрів [Текст] / В. І. Пецко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – 3/5 (69). – С. 32–38.

5. Сарымсаков, A. A. Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на ее основе [Текст] / A. A. Сарымсаков, М. М. Балтаева, Д. С. Набиев, С. Ш. Рашидова, Г. M. Югай // Химия растительного сырья. – 2004. – № 2. – С. 11–16.

6. Савченко І.А. Позиціонування країн за рівнем регулювання екологічної складової конкурентних відносин [Текст] / І.А. Савченко / Економічні підсумки 2012 року: досягнення та перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 1–2 грудня 2012 року) / Наукове об‘єднання «Еconomics». – Сімферополь: НО «Еconomics», 2012. – С. 8-9.

7. Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель МПК G06F7/58 [Текст] / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. – № 57092; заявл. 16.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

8. Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский. – Ин-т радиотехники и электроники РАН. — М., 2004. — 39 с.

9. Виробництво палива з рослинних відходів – новий перспективний напрямок для інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://bio.ukrbio.com/ua/articles (дата звернення 26.10.2015 р.). – Назва з екрана.

 


ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ ІНФОРМАЦІЙННОГО ЛИСТКА МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

ELECTRONIC VERSION OF INFORMATION LETTER CAN BE DOWNLOADED HERE