Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Сливінська Оксана

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Попівчак Наталя

слухач магістратури

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 

Проблемі обліку виробничих запасів приділяється значна увага в Україні, оскільки від організації їх обліку залежить розвиток як підприємства так і економіки країни в цілому. Запаси є однією з важливіших і необхідних складових активів підприємств всіх форм власності. Вони займають домінуючу позицію у структурі витрат підприємства, їх облік та оцінка впливає на результати господарської діяльності підприємства та на розкриття інформації про його фінансовий стан. Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх правильне групування (класифікація).

Дослідженням класифікації виробничих запасів займалися такі вчені, як Ф.Ф. Бутинець, І.А. Бланк, П.С. Безруких, В.М. Бойко, А.Б. Борисов, В.П. Завгородній, М.С. Пушкар, В.Г. Швець, В. Сонько, В.В. Ковальов, А.А. Оглобін, Р.В. Кружкова, В.А.Даєнічева, Р.Б. Чейз, Н.Дж. Еквілайн, Р.Ф. Якобс та інші.

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» запаси визначено як активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, а також утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, управління підприємством.

Існує класифікація запасів, що базується на плані рахунків бухгалтерського обліку. При цьому запаси поділяють на: сировину і основні матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, малоцінні та швидкозношувані предмети. Деякі із авторів також подають класифікацію запасів за планом рахунків бухгалтерського обліку, проте паралельно ще пропонують класифікацію запасів за економічним змістом, виділяючи дев’ять класифікаційних ознак: за місцем перебування, наявністю на підприємстві, наявністю на початок та кінець періоду, стосовно до балансу, ступенем ліквідності, обсягом, сферою використання, складом та структурою.

Структура запасів залежить від виду діяльності та відповідної форми власності підприємства. Аналіз наукової літератури дає можливість узагальнити і виділити основні класифікаційні ознаки та відповідні види запасів. Основними класифікаційними ознаками, що можна виділити при поділі запасів є такі: цільове призначення, місце перебування, час зберігання на підприємстві, період використання, форма власності, структура.

Найбільш поширеною є типова класифікація за функціональною ознакою й призначенням у виробництві. Відповідно до таких ознак запаси поділяються на основні й допоміжні. Заслуговує на увагу й класифікація виробничих запасів в залежності від їх ролі в процесі виробництва. Для цього запаси на підприємстві рекомендується класифікувати на три групи: матеріали, що постійно споживаються і від яких залежить безперервність виробничого процесу; матеріали, які використовуються постійно, але безпосередньо не пов’язані з виготовленням продукції; матеріали, потреба в яких виникає досить рідко.

Запаси за призначенням поділяються: для реалізації та для виробництва (виробничі). За місцем перебування: у постачальників, посередників, роздрібній торгівлі, дорозі, виробничому процесі, підзвітних осіб, на складах підприємства. За формою власності: власні, запозичені, на утриманні . За часом зберігання на підприємстві: швидколіквідні, тривалого зберігання, тимчасового зберігання. За цілями: поточні, тактичні, стратегічні. За структурою запаси поділяються на: сировину і матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію.

Важливою передумовою ефективного управління виробничими запасами на підприємстві є їх чітка класифікація. Розуміння економічної сутності виробничих запасів та правильна класифікація справляє значний вплив на правильність подальшого обліку їх на підприємстві.

 

Література

1. Багрій К.Л. Поняття матеріальних запасів підприємства: необхідність їх створення / К.Л. Багрій // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги ХХІ, 2009. - Вип. ІV Економічні науки. – С. 104 – 109.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

3. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посібник. / Р. Хом’як, В. Лемешівський. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2008. – 1224 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 825
Всього коментарів: 0