Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ільїна Олена

аспірант

Луганський національний аграрний університет

м. Харків

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Конкурентоспроможність України, як і будь-якої іншої держави, забезпечується інвестиційною привабливістю, та навпаки, інвестиційно-приваблива країна завжди буде конкурентоспроможною, оскільки матиме можливість поповнювати свої фінансові ресурси, за необхідності, за допомогою вкладень інвесторів в його діяльність.

Крім того, формування інвестиційної привабливості аграрного підприємства необхідно для: забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та підвищення її якості; структурної перебудови виробництва; створення необхідної сировинної бази для ефективного функціонування підприємств; вирішення соціальних проблем; інвестиції необхідні для забезпечення ефективного функціонування аграрних підприємств, їх стабільного стану [1].

Проте, щоб аграрне підприємство було інвестиційно-привабливим, воно, перш за все, повинно мати корпоративну форму власності, стабільне зростання показників діяльності та високий рівень корпоративного управління, що виражається, зокрема, через вартість акцій, динаміку її зростання [2]. На жаль, вітчизняні аграрні підприємства частіше за все не відповідають даним вимогам, відчуваючи постійний брак власних фінансових ресурсів та працюють із застарілими потужностями, що значно погіршує інвестиційний потенціал аграрного підприємства для інвесторів [3].

Це означає, що на даному етапі розвитку України питання залучення інвестицій в аграрне виробництво є надзвичайно важливим. Саме тому питання інвестиційної привабливості вітчизняних аграрних підприємств дедалі стає все більш актуальним.

Серед розмаїття тлумачень дефініції «інвестиційна привабливість» та з урахуванням мети дослідження, ми пропонуємо розглядати інвестиційну привабливість аграрного підприємства як сукупність факторів, аналіз яких вказує на можливість вкладання коштів в аграрне виробництво та отримання певного ефекту. Якщо ж говорити предметно, про аграрне виробництво, то можна сказати, що інвестиційна привабливість аграрних підприємств – це інтегральна характеристика їх з позиції перспектив розвитку, обсягу та можливостей збуту продукції, ефективності використання активів та їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. У вузькому розумінні інвестиційну привабливість аграрного підприємства можна охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство вільних грошових коштів.

Визначення інвестиційної привабливості аграрного підприємства потребує особливої уваги щодо оточення підприємства, яке розташоване в певному адміністративно-територіальному регіоні країни. Схематично вплив умов на інвестиційну привабливість аграрного підприємства наведено на рисунку 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема впливу умов на привабливість аграрного підприємства

 

Аграрне підприємство - це соціально-економічна система, яка постійно змінюється, розвивається та вдосконалюється. Перспективи діяльності аграрних підприємств в Україні, їх виробнича стратегія обмежені як внутрішнім, так і зовнішнім середовищем, законодавчим простором, що пов’язано з економічною ситуацією, станом розвитку ринкової інфраструктури та ін. Стан справ у аграрному виробництві України, економіки в цілому свідчить про високий рівень впливу ризиків внутрішнього та зовнішнього характеру відносно всіх потенційних об’єктів інвестування.

Таким чином, інвестори, а особливо іноземні, прагнуть мати інформацію про умови, які впливають на формування інвестиційної привабливості аграрного підприємства. Наявність повної інформації про галузь, регіон та, особливо, умови господарювання суттєво впливають на показники привабливості аграрного підприємства. Виходячи з цього, аграрне підприємство - це об’єкт, в який вкладаються кошти інвестором, чия привабливість повинна визначатися обов’язково на всіх її рівнях. Досвід роботи з вітчизняними та іноземними інвесторами свідчить, що стратегічного інвестора завжди буде цікавити привабливе аграрне підприємство в інвестиційно-привабливій галузі та привабливому регіоні. За інших рівних умов інвестор не буде вкладати кошти у аграрне підприємство, яке належить до галузі кризового стану, або розташоване в непривабливому регіоні.

 

Література

1. Буднікова Ю.В. Інвестиційна привабливість підприємства та фактори впливу на неї / Ю.В. Буднікова // Інноваційна економіка. – С. 194-197.

2. Калишенко В.О. Аналіз методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємств. / В.О. Калишенко, В.В. Швадченко – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65704.doc.htm

3. Ільїн В. Ю. Вплив інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації / В. Ю. Ільїн // Часопис економічних реформ. Наук.-виробн. журн. – 2015. - №1(17). – С. 84-88.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 339
Всього коментарів: 0