Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ

Боднар Орися

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Мартинюк Ігор

слухач магістратури

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ

 

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює певні витрати (матеріальних, нематеріальних,  грошових  і трудових ресурсів), пов’язані з простим і розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком колективу тощо.

Витрати в господарській діяльності підприємства посідають одне з головних проблемних питань теоретичного і практичного характеру. Тому їх чітке визначення як економічної категорії має велике значення. Витрати є об’єктом бухгалтерського обліку та одним з головних показників діяльності підприємства. Організаційно-облікові та методологічні засади формування витрат передбачають визначення самого поняття «витрати». Зараз у науковій економічні літературі, посібниках немає єдиного підходу до інтерпретації витрат.

Аналіз літературних джерел свідчить про розходження думок щодо трактування поняття «витрати» науковцями. В нормативних документах, що регламентують порядок визначення витрат також спостерігається відхилення в визначеннях.

Серед наведених  визначень витрат найчастіше зустрічається наступне: витрати – це грошове вираження ресурсів, використаних з певною метою. Перевага даного формулювання полягає в тому, що воно завертає увагу саме на грошове вираження використаних ресурсів, так як для цілей  обліку та управління використовують, в основному, грошові показники.

Проте, дане визначення ґрунтується на використанні такої категорії як ресурси,  яка  за своєю природою є досить широкою. Не всі ресурси, які використовуються підприємством розглядаються ним як витрати, так як, по-перше, вони не завжди можуть бути достовірно оцінені, по-друге, вони можуть носити досить абстрактний характер (наприклад, такий ресурс як час або інформація).

Наступне за частотою використання визначення є наступне: витрати – це затрати підприємства, що призводять до збільшення зобов’язань або зменшення капіталу. Складність застосування та розуміння цього визначення полягає в ототожненні понять «витрати» та «затрати».

Ще одне визначення витрат визначає їх як зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу підприємства. Якщо розглянути визначення витрат в нормативних джерелах, то можна побачити, що саме це визначення використовується найчастіше. Тому можна зробити висновок, що саме воно є найбільш доцільним та економічно обґрунтованим. Така доцільність, полягає в тому, що саме активи та зобов’язання складають облікову основу існування підприємства, тобто, вони є ключовими в поясненні того чи іншого об’єкта обліку.

Проаналізувавши підходи до визначення поняття «витрати» встановлено, що більшість авторів вважає, що під поняттям «витрати» слід розуміти використання трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів в господарській діяльності суб’єктами господарювання.

У своїх працях Ф.Ф. Бутинець, Т.П. Остапчук, С.І. Якименко, Л.М. Янчева  при розгляді витрат визначають їх як загальноекономічну категорію, що характеризує використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання і відрізняють поняття витрат у бухгалтерському  розумінні від витрат в економічному тлумаченні.

В економічній літературі перевага надається визначенню витрат «як всіх понесених витрат, за вирахуванням з доходів відповідного періоду».

Таким чином, на основі проведеного ретроспективного аналізу поняття «витрат» у працях економістів можна сказати, що витрати як економічна категорія  –  це грошові та матеріальні ресурси, які використані протягом певного періоду в господарському процесі підприємства, а також показник ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.

 

Література

  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 19 січня 2000 р. за № 27/4248 [Електронний ресурс] / Сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
  2. Юровський Б. Собівартість продукції: Планування. Облік. Аналіз / Б. Юровський // Енциклопедія бухгалтерії і економіки. - 2012. - № 6. -  С. 3-203.
  3. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. - № 1 (22). – С. 11-18.
  4. Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посіб. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило.  – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 2494
Всього коментарів: 0