Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Климаш Анастасія

студентка

Науковий керівник: к.е.н. Піменова М.М.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Мале підприємництво – в умовах сучасних тенденцій глобалізації та модернізації – є ключовим фактором розвитку економіки держави. Тому стає актуальним пошук шляхів удосконалення фінансової політики держави у підтримці малого бізнесу.

Дана тема виклакає постійний інтерес з боку науковців. Зокрема питання фінансової політики у сфері малого підприємництва досліджували Яремченко Л.М., Скорик Г.І., Варцаба В.І., Апостолюк О.Ю.

У 2014 році (без урахування діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) у загальній кількості суб’єктів господарювання в Україні, яких налічувалось близько 1,93 млн., 99,1 % 1,9 млн. становлять суб’єкти малого підприємництва [1]. Тобто за цим показником Україна вже досягла загальносвітового рівня. Водночас малими підприємствами сформовано 22% від загального обсягу реалізованої продукції [1], порівняно з відповідним показником європейських країн –  60%.

Державна фінансова політика України у сфері малого підприємництва регулюється цілою низкою законодавчих актів, а зокрема Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва, в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», Концепцією Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки.

Однак велика кількість нормативних документів не свідчить про збільшення капіталовкладень з державного бюджету на розвиток малого бізнесу.

За даними державної статистики України більшою мірою свою діяльність суб’єкти господарювання переважно фінансують самостійно, за рахунок власних коштів підприємств (72,2% до загального обсягу інвестицій). Помітним є невелике збільшення частки коштів державного та місцевих бюджетів у 2015 році в порівнянні із 2014 роком (2,4% і 5,0% до 0,7% і 2,6% відповідно). Проте, вже з І півріччя 2016 року ці показники знову зменшилися і складають 0,7% і 3,2% відповідно. Така динаміка свідчить про необхідність вдосконалення системи фінансової політики і державної підтримки у сфері малого бізнесу.

Дієвість фінансової політики для малого бізнесу можна проаналізувати за показниками фінансових результатів діяльності, які наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Фінансові результати до оподаткування малих підприємств України за

2013-2015рр., млн. грн.

Роки

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

2013

-25057,9

66,0

39640,9

34,0

64698,8

2014

-175262,4

66,5

49156,1

33,5

224418,5

2015

-111906,0

73,9

95483,0

26,1

207389,0

Джерело [2]

 

Результати таблиці 1 свідчать, що в загальний фінансовий результат до оподаткування малих підприємств України має від’ємне значення, що вказує на неефективну та збиткову діяльність. У загальній кількості малих підприємств у 2015р. 73,9% отримали прибуток і 26,1% отримали збиток. Такі результати свідчать про незадовільну та недостатню фінансову політику для суб’єктів малого підприємництва України.

Чинником, який ускладнює сталий розвиток малого підприємництва є труднощі отримання кредиту. Банківський кредит малим підприємствам складно отримати внаслідок високих відсоткових ставок та відсутності забезпечення. За період 2012-2015 рр. облікова ставка НБУ зросла з 7,50% до 22,00%, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті до 20,20% [4].

Отже, на сьогоднішній день в Україні вже розроблені програми та стратегії розвитку малого підприємництва. Для запровадження дієвої системи державної фінансової політики відносно суб’єктів малого підприємництва необхідно розробити та здійснювати єдину програму розвитку та фінансової підтримки малого бізнесу, де буде визначено комплекс дій держави у даній сфері та встановлені суми необхідних для впровадження коштів, визначені контролюючі та відповідальні органи.

Першочерговим завданням має бути збільшення долі державного та місцевого бюджетів у загальному обсязі капітальних інвестицій, переважну частину яких наразі складають власні кошти підприємств.

Для збільшення частки малих підприємств у загальній кількості реалізованої продукції доцільно спростити процедуру отримання кредитів та запровадити пільгові ставки кредитування.

 

Література

1. Проект стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року; Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки : Розпорядження Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 641 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80

4. Апостолюк О.Ю. Пріоритети державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні / О.Ю. Апостолюк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5085.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 329
Всього коментарів: 0