Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

Русіна Неля

к.п.н., викладач- методист

ВСП «Рівненський коледж» НУБіП Україна

м. Рівне

 

СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

 

Кінець ХХ – початок ХХІ став періодом «пандемії» освітніх реформ, головною причиною якої стали глобалізаційні процеси, що охопили світ. Провідними стратегіями реформаційних перетворень освітніх систем, що є характерними для більшості країн, стали:1) децентралізація управління освітньою системою та менеджмент в освіті; 2) стандарти, процесуальний контроль та звітність; 3) ринково орієнтований підхід; 4) професійний підхід   [1, с. 95].Євроінтеграція  та розвиток ринкової економіки Республіки Польща  вимагали внесення значних змін  у кваліфікації працівників. Саме тому в сусідній державі проводиться значна робота  щодо    опрацювання Польських Стандартів Професійних Кваліфікацій (PSKZ) та їх ефективного впровадження в освітній процес [4, с. 22].

Польські університети широко використовують Європейський соціальний фонд,  створюючи єдину національну систему кваліфікацій (далі – НСК).Складовою НСК є Державна рамка кваліфікацій, яку болонські експерти визначають як єдиний опис логічно співвіднесених кваліфікацій та інших досягнень у вищій освіті з чітко визначеними зв’язками між ними на національному рівні.Слід підкреслити, що структури кваліфікацій розглядаються Радою Європи та Болонським секретаріатом як головний інструмент з реалізації завдань формування Європейського простору вищої освіти [2].

Розроблений набір національних стандартів професійної кваліфікації доступний в мережі Інтернет на сервері Міністерства Праці та соціальної політики http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl.

Стандарти кваліфікацій, які включають в себе, крім найменування та правової основи професії: синтетичний опис професії; список завдань характерних для даної професії; перелік професійних завдань; перелік компонентів професійної кваліфікації, необхідних для виконання професійних завдань; опис кореляції між професійними завданнями і складових професійної кваліфікації; специфікації кваліфікації описані набори навичок.Професійна кваліфікація ділиться на групи, які, в свою чергу, поділені на п'ять рівнів, що показує складність даної професії, ступінь складності та їх обов'язки).

Як показали наші дослідження, щоінновацією або справжнім проривом у методології розробки навчальних програм, інструментом для реалізації процесу навчання і здобуття різних рівнів вищої освіти є Національна рамка кваліфікацій, а разом з нею опис освітніх  напрямків на мові результатів навчання. Відзначимо, що у навчальній програмі враховуються професійні освітні  стандарти згідно правил [5]: 1) кількість навчальних годин  дисципліни, що включена до відповідної галузі професійних освітніх стандартів, має бути найбільшою; 2) найбільша тривалість вивчення дисциплін по семестрах; 3) найбільша кількість кредитів за ECTS; 4) кваліфікації випускника повинні відповідати кваліфікації випускника, що зазначені в стандартах освіти; 5) зміст освіти має враховувати зміст освітніх рамок, викладених в стандартах; 6) об’єм  практик повинен бути найбільшим; 7) враховувати різні вимоги і рекомендації, що випливають із стандартів освіти.

Таким чином,  реалізація змін у системі освіти Республіки Польща призвела до стану, коли кваліфікація випускника ґрунтується на здобутих вміннях та психологічних рисах, а не домінуванню знань. Тому в освітній програмі надається перевага результатам навчання в категорії «вмінь» і «психологічних рис» над результатами навчання категорії «знань».

Процес розробки освітніх програм навчання відповідно до нових вимог, встановлених Національною рамою кваліфікацій є циклічний, багатоетапний та складний. Він вимагає участі груп фахівців, які спеціалізується не тільки в областяхзагальнопрофесійногоі професійного спрямування,  але і спрямованих на виявлення потреб економіки у висококваліфікованих працівниках, які  володіють сучасними навичками і компетенціями.

Державні Кваліфікації надають широкі можливості по формуванню освітніх програма навчання. Для досягнення бажаних освітніх  результатів    Рада програм навчання (RadaProgramowaKierunku (RPK) надає право на самовизначення у  дефінуванні (найменуванні),  встановлені обсягу й змісту програми навчання, що створює її індивідуальність, унікальність і оригінальність – це є дуже важливо для  індивідуальної, зрозумілої та чіткої навчальної програми фахового спрямовання[3].

 

Література

  1. Журавська  Н. С. Методика навчання та виховання у вищих навчальних закладах  країн Європейського Союзу та України: порівняльний аспект [монографія] / Н. С. Журавська. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.,             2015. –  608 с.
  2. Нестеренко І.Б. Запровадження положень Болонського процесу в  Польщі та Україні: Національні рамки кваліфікацій / І.Б. Нестеренко  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/627
  3.  Русіна Н.Г. Стандарти професійних кваліфікацій та їх ефективне впровадження в освітній процес Республіки Польщі /Н.Г. Русіна //Науковий огляд. – 2016. – № 8
  4. Сисоєва С.О. Реалізація стандартів професійних кваліфікацій: досвід Республіки Польщі / С.О. Сисоєва  // Наукові праці: Науково – методичний журнал. Т. 75. Вип. 62. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид – во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 22-26
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków // Dziennik Ustaw  z 2007 r. Nr. 164, poz. 1166.
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 217
Всього коментарів: 0