Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ- ОДНА ІЗ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Дудаш Алла

старший викладач, викладач культурології

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

м.Мукачево

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ- ОДНА ІЗ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

ХХ ст. по праву можна вважати століттям грандіозних революцій.Знахідки творчого вирішення проблеми стають умовою життя багатьох людей. Поява крупинки новизни є творчим актом. У всіх випадках людина виступає творцем своєї долі, особистості, суспільних стосунків та творчих досягнень.

Чим більш незвичнимє середовище, в якому студенту доводиться діяти, тим більше в нього проявляються творчі здібності. Не випадково Л.Виготський вказував на те, що в основі творчості завжди лежить момент незвичногопристосування до обставин, які формують потреби, мету та бажання[1]. Якщо в попередні епохи цього досягали лиш видатні особистості,  то в наш час такі вимоги включено в навчальну програму.

На мою думку, завданням мистецтва та культурології,  стає перш за все виховання в студентів патріотичних почуттів, бажання зануритися у глибини художнього осягнення дійсності, набути унікального суб’єктивного досвіду.

Диференціація в культурології спрямована на те, щоб бачити різне: часове мистецтво, просторове мистецтво, процесуально-динамічне мистецтво, статичне мистецтво, конкретно-образне мистецтво, абстрактне мистецтво, та ін.[2].

Інтеграція дозволяє, навпаки, прагнути до спільних ознак між різними видами мистецтв, наприклад, образність та емоційність змісту, гармонійність, пропорційність форм, ритмічна організація, здатність відбивати в світ через родові узагальнення, що виражаються у різних поняттях.

Актуальність проектної діяльності, відповідності пріоритетам нового мислення, ствердження принципів інноваційної діяльності – це ключові елементи, в основі яких є патріотизм та гуманізм. Важливим аспектом проектної роботи стає поєднання патріотичного та полікультурного виховання студентів. Індивідуальні та групові завдання,створення відеороликів, відео презентацій в наш час знайшли популярність серед молоді.

Проектна діяльність має свої особливості і певним чином відрізняється від інших. Вона передбачає передусім, логічні операції, ознайомлення з конкретними фактами, розвиває теоретичне мислення, вдосконалює здатність бачити, відчувати, споглядати.

Поєднання пізнавальних та практичних аспектів проектної роботи, забарвлених емоційно та естетично завдяки мистецькій образності, сприяє національній самоідентифікації, усвідомленню традицій, які пізнаються не раціонально, а «серцем».

Однією з ефективних технологій сьогодення є особистісно-орієнтовна, яка створює умови для забезпечення власної навчальної діяльності студентів та індивідуального розвитку особистості.

Саме за допомогою відео-, мас медіа реалізується процес ствердження нових ідеалів розвитку духовної культури студентів, реалізація принципів діалогічного підходу в навчальному процесі,орієнтація на його творчу спрямованість. Метод презентації, відеопрезентації, відеофільму дозволяє студентам проявити свою фантазію та застосувати сучасні технології. Наприклад такими завданнями можуть бути: проект «Найкраще місто України»; проект «Hайкраще село України»;проект «Феєрія мандрів цікавими містами України»; проект на самостійно обрану  тему.

Елементи технологій, що активізують міжсенсорну взаємодію на матеріалах синтетичних мистецтв, сценічних та екранних, варто впроваджувати як додаткові з використанням у повному обсязі необхідних кардинальних змін у традиційному забезпеченні навчального процесу мистецьких дисциплін. Одним з ефективних видів діяльності стає робота в інтернет-мережі та відеофільми, авторами яких виступає студент. Подолання обмежень досить негнучкої аудиторної системи навчального процесу розкриває глобальніші можливості реалізації раніше невиявлених здібностей студентів, що стимулює творче ставлення студентів до дисципліни. Суть технології полягає в тому, щоб активізувати пізнавальні інтереси студентів та організувати їхню самостійну пізнавально-творчу роботу. Для цього слід використати технологію проблемного навчання, створити проблемну ситуацію, колективно обговорювати можливі підходи до вирішення даного питання.

В результаті використання особистісно-зорієнтованої технології навчання є набуття учнями соціокультурної компетентності – готовності, здатності до комунікативної діяльності. Використання Методу проектів, відео-презентацій та інші дозволяє виявити та розвинути індивідуальні здібності кожного із студентів.

Інформаційні інтерактивні форми навчання та діяльності – це засоби діалогічної взаємодії учасників навчального процесу з метою обміну духовними цінностями. Інноваційні технології – цілеспрямоване, послідовне та систематичне впровадження в практику прийомів та засобів, які охоплюють цілісний пізнавальний процес від азів до отримання очікуваних результатів наочно[3]. Вибір технології – особиста справа викладача, яка залежить від рівня його кваліфікації, творчого потенціалу, рис особистості та специфіки студентської аудиторії з якою працює викладач.

 

Література

1.О.П.Рудницька Педагогіка загальна та мистетцька/ С.У.Гончаренко І.А Зязюнм. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 15 с.

2. В.М Пічі Культурологія Навчальний посібник / А.К. Бичко С.Л. Катаэв Львів: «Магнолія плюс», 2003. – 208.

3. Погляд у XXIст. Кн. І: Пріоритет інтелекту / В.М. Литвин, В.П Андрушенко та ін. 2003.

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 167
Всього коментарів: 0