Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЛАТФОРМИMOODLE

Паламарчук Світлана

к.с.-г.наук, доцент кафедри екології

агросфери та екологічного контролю,

Національний університет біоресурсів

і природокористування України,

м.Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЛАТФОРМИMOODLE

 

Одним із завдань Болонського процесу є створення глобального міжнародного освітнього середовища, головною перевагою якого є представлення навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді та надання можливості його використання у будь-якому місці і у будь-якій час незалежно від форми навчання студента [1].

MOODLE (ModularObjectOrientedDictanceLearningEnvironment) – це система управління навчальним контентом (LCMS – Learning Content Management Systems). За допомогою даної системи можна створювати електронні навчальні курси і проводити як аудиторне (очне) навчання, так і навчання на відстані (заочне/дистанційне). Автор концепції платформи e-learningMoodle австралієць Мартін Доугіамас (MartinDougiamas). Він вважає, що головною її метою було створення системи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, коли студент це активний суб’єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами. При цьому роль викладача (тьютора) полягає, в основному, в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки завдань для самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування знань студентів[2].

Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі й на українську. Система використовується у 175 країнах світу. На сьогоднішній день Moodle підтримує різні типи нових модулів: діяльність (включаючи можливі навчальні ігри); ресурси; тестові питання; поля для бази даних (мається на увазі діяльність база даних); теми для оформлення; різні методи аутентифікації; різні методи зарахування на курс;фільтри для контенту[3].

За допомогою даної системи можна створювати електронні навчальні курси для організації індивідуального та групового навчання з використанням дистанційних технологій. Принциповою відмінністю електронних навчальних курсів від електронного варіанту навчального посібника є: чітка структурованість навчально-методичних матеріалів; система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між собою, організована з використанням ресурсів електронних навчальних курсів, протягом всього часу вивчення дисципліни; система контролю виконання всіх видів навчальної діяльності. Електронні навчальні курси складаються з електронних ресурсів двох типів: ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального матеріалу (мультимедійні презентації, електронні конспекти лекцій); ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, само оцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів (тестування, анкетування, форум) [1].   

Складові частини електронного навчального курсу повинні містити такі навчально-методичні матеріали:

- загальна інформація про курс, а саме: робоча програма, календарний план, критерії оцінювання, друковані та Інтернет-джерела, глосарій, оголошення;

- зміст модуля, що включає теоретичний навчальний матеріал, практичні (семінарські, лабораторні) роботи, завдання для самостійної роботи, модульний контроль;

- підсумкова атестація. Результати навчання студентів фіксуються у журналі оцінок електронного навчального курсу.

При використанні платформи Moodle позитивних сторін для викладача дуже багато: ресурси дистанційного курсу завжди доступні; заощадження часу при тестуванні; демократичний зв'язок «викладач-студент»; провідні освітні технології; комплексне програмне забезпечення.До недоліків слід віднести недостатній контроль над засвоєнням студентами одержуваних знань; неможливість ідентифікувати дистанційно особу студента; можливість хакерського вторгнення в електронну базу даних; можливість необ’єктивної оцінки знань студента викладачем.

Таким чином можна відмітити, що організація самостійної роботи студентів з використанням системи Moodle дозволяє не тільки інтенсифікувати роботу в якісному засвоєнні навчального матеріалу, а й закладає основи подальшої постійної самоосвіти, самоорганізації та самовдосконалення.Навчальні заклади повинні запроваджувати якісно нові форми та методи в освіті, які будуть спрямовані на розширення сфери самостійної діяльності студентів.

 

Література

1. Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Положення про електронний навчальний курс. – К. – 2008. – 34 с.

2. Триус Ю.В. та ін. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с. http://www.opentechnology.ru/info/moodle_about.mtd

3. http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1325.

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 203
Всього коментарів: 0