Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКОВО-АУДИТОРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОННО-СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСІВ

Лебедевич Світлана

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту

Клим Надія

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Національний лісотехнічний університет України

м. Львів

 

ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКОВО-АУДИТОРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОННО-СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСІВ

 

На сучасному етапі соціально-політичного і еколого-економічного розвитку нашої країни пріоритетним стало забезпечення підвищення рівня обороноздатності і національної безпеки, євроінтеграції й конкурентоспроможності на світовому ринку. Актуалізувалась проблема збереження та раціонального використання природних ресурсів, зокрема лісів, оптимізації їх оборонно-соціальних і еколого-економічних функцій. Для реалізації цього потрібна адекватна обороно-соціо-еколого-економічна інформація, яку надає лише бухгалтерський облік [1].

Формування ефективного обліково-аудиторського забезпечення оптимізації оборонно-соціальних і еколого-економічних функцій лісів доцільно здійснювати в напрямку запровадження дієвого обороно-соціо-еколого-бухгалтерського обліку,  обороно-соціо-еколого-фінансової звітності, обороно-соціо-екологічної трансформації аудиту і екологічного аудиту в унікальному лісовому секторі економіки України.

Спеціальне наукове дослідження, яке нами проводилось, спрямоване на вирішення проблеми розроблення теоретичної парадигми, концепції та методології формування обліково-аудиторського забезпечення оптимізації оборонно-соціальних і еколого-економічних функцій лісів.

Одержані достатні результати досліджень із врахування екологічного фактора в діючій вітчизняній обліково-звітній системі. Зокрема, розроблено концепцію екологізації бухгалтерського обліку в Україні [2], доповнення до обов’язкових організаційних регламентів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності [3,4] та методичні рекомендації з організації бухгалтерського обліку підприємств лісового господарства [3].

Розроблено також концепцію оптимізації оборонно-соціальних і еколого-економічних функцій лісів [6]. При цьому під найбільш дослідженими економічними функціями лісів розуміємо діяльність із забезпечення суспільних потреб у деревній і не деревній продукції лісівництва, збереження лісових площ й збільшення рівня лісистості країни та отримання  максимальних прибутків підприємств лісового сектора економіки. До екологічних функцій лісів належать: рекреаційні, природоохоронні, оздоровчі функції та раціональне використання лісових ресурсів. Соціальні функції тісно пов’язані з екологічними, передусім з природоохоронними, оздоровчими. До них належать туристичні, відпочинкові, естетичні функції лісів.

Найбільш комплексними вважаємо оборонні функції лісів, які, по суті, акумулюють і економічні, і екологічні, і соціальні функції. Тобто, для оборони країни надзвичайно потрібна деревина на різні оборонні об’єкти, недеревна лісопродукція  для технічних потреб і побічна продукція лісів для харчування з мінімальними витратами (економічні функції). Потрібні лісові площі для маскування, відпочинку фізичного та естетичного, для туристично-оздоровчого підтримання потреб військовослужбовців (соціальні функції). Оборонні екологічні функції, передусім, важливі для рекреації пошкоджених військовими діями територій.

Розроблена концептуальна модель оптимізації оборонно-соціальних і еколого-економічних функцій лісів представлена нами задачею динамічного стохастичного лінійного програмування [6].

Зазначимо, що наявні результати дослідження носять універсальний характер і без несуттєвої адаптації придатні для інших секторів вітчизняної економіки. При цьому важливо, що облікове забезпечення оборонних функцій лісів [7] розроблено в рамках діючої вітчизняної обліково-звітної системи й для впровадження не потребують спеціальних інвестицій.

Досвід досліджень в рамках лісового сектора економіки дозволив розробити концепцію поліфункціонального реформування економіки України [8]. При цьому економіка країни розглядається як динамічна система руху 3 видів продукції (виробів, робіт, послуг) виключно оборонного призначення, подвійного призначення та цивільного призначення.

Ведуться розробки з трансформації аудиту в напрямі врахування оборонно-соціальних і екологічних факторів та вказаних підходів до облікового забезпечення підприємств лісового сектора економіки у сучасній обліково-звітній системі країни. Наявні практичні результати з екологізації аудиторського процесу стосуються врахування екологічних витрат підприємств лісового господарства. Подальші напрямки досліджень мають проводитись щодо адаптації аудиту, в т.ч. внутрішнього, для виконання оборонно-соціальних функцій лісів.

 

Література

1.Лебедевич С.І. Обліково-аудиторське забезпечення підприємств лісового господарства для сталого розвитку України:[Текст]: [Монографія]/С.І.Лебедевич, Н.М.Клим, Х.Р.Хомик – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 268 с.

2. Лебедевич С.І. Концепція екологізації бухгалтерського обліку в Україні [Текст]/С.І.Лебедевич//Науковий вісник НЛТУ України: зб.наук.-техн.праць – Львів: НЛТУУкраїни, 2014. – Вип.24.10. – С.153-158.

3. Лебедевич С.І. Доповнення до обов’язкових організаційних регламентів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств і організацій України щодо їх екологізації: А.с.№51432 від 26.09.2013. Заяв. №51105 від 17.06.2013.

4. Лебедевич С.І. Доповнення до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» щодо екологічних витрат: А.с.№57494 від 28.11.2014 Заяв. №57882 від 03.10.2014.

5. Лебедевич С.І. Методичні рекомендації з організації обліку екологічних витрат підприємств лісового господарства України: А.С. №51121 від 10.08.2015. Заяв. №61552 від 11.06.2015.

6. Лебедевич С.І. Концепція оптимізації оборонно-соціальнипх і еколого-економічних функцій лісів у галузевій системі екологічного менеджменту підприємств [Текст]/С.І.Лебедевич//Науковий вісник НЛТУУ: зб.наук-техн.праць. Сер.економічна. – Львів: НЛТУ України, 2015 – Вип.25.7. – с.27-30.

7. Лебедевич С.І. Облікове забезпечення оборонних функцій лісів: А.С.№65057 від 25.04.2016. Заяв. №65713 від 25.02.2016.

8. Лебедевич С.І. Концепція поліфункціонального реформування економіки України [Текст]/С.І.Лебедевич//Вісник хмельницького національного університету: наук. журнал. Екон. науки. Т.1. – Хмельницький, 2016. - №2. – С.189-191.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 171
Всього коментарів: 0