Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Харченко Надія

здобувач кафедри «Фінанси та банківська справа»

Науковий керівник: к.е.н., доцент Омельченко Л.С.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

м. Маріуполь

 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Фінансування діяльності аграрних підприємств як і будь-якого суб’єкта господарювання в цілому залежить від своєчасного, якісного та ефективного наповнення грошового обігу фінансовими ресурсами. Саме на структуру джерел формування фінансового забезпечення найбільше впливають галузеві особливості учасників сільськогосподарського виробництва.

Функціонування аграрних підприємств залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами. Швидкі зміни зовнішнього середовища та витрати пов’язані з веденням господарської діяльності підприємств потребують значні обсяги коштів для досягнення цілей діяльності аграрних підприємств і пошук джерел залучення фінансових ресурсів.

Недостатній обсяг фінансових ресурсів приводить до виникнення, зростання і накопичення заборгованості перед партнерами, працівниками, фінансовими інституціями, що негативно впливає на імідж, функціонування та можливості розширення подальшого економічного зростання  сільськогосподарських підприємств. [1]

 Джерелами залучення фінансових ресурсів в діяльність аграрних підприємств є: випуск облігацій, залучення стратегічних інвесторів, банківські позики, первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Найбільш простими і зрозумілими способами залучення і використання фінансових ресурсів для аграрних підприємств є випуск облігацій та банківське кредитування. Крім кредитів і випуску облігацій, підприємства можуть залучати для виробничих потреб кошти  інших юридичних осіб у вигляді позик, сплачуючи за це певний відсоток. Так, підприємства можуть користуватися комерційним (товарним) кредитом при здійсненні розрахунків за куплену продукцію, надані їм послуги чи виконані для них роботи. Безоплатним для підприємства є використання і такого джерела позичкового капіталу, як кредиторська заборгованість по заробітній платі, за товари і послуги, за розрахунками з бюджетом, за страхування, тощо.

Використання позикового капіталу дає такі види переваг: зменшення бази оподаткування; скорочення платежів до бюджету завдяки відношенню відсотків за кредит до складу валових витрат; коливання розміру позикового капіталу (суми для повернення) залежно від темпу інфляції. [2]

У докризовий період найпопулярнішим механізмом залучення коштів серед провідних вітчизняних підприємств було здійснення первинного публічного розміщення акцій (IPO) на зарубіжних фондових біржах. ІРО ( з англ.  Initial Public Offering) - одна із форм залучення додаткового фінансування шляхом пропозиції цінних паперів емітента для реалізації широкому колу інвесторів, які мають доступ до біржового ринку

 Основними перевагами використання IPO аграрними підприємствами є: неповерненість довгострокових фінансових ресурсів; придбання капіталізації; покращення фінансового стану підприємства; залучення інвестицій в майбутньому на вигідних умовах; поглиблення процесу диверсифікації; поліпшення кредитного рейтингу, репутації та іміджу підприємства; забезпечення ліквідності активів; відсутність боргового тягаря; мотивація та збереження персоналу. [3]

На сьогодні підприємства аграрного сектору  економіки мають низький рівень використання можливостей фондового ринку для залучення додаткових джерел фінансування. Аграрні підприємства практично не використовують можливостей прямого фінансування через механізм ринку капіталів. Хоча одним із перспективних й ефективних методів забезпечення підприємства додатковими фінансовими ресурсами є вихід аграрних підприємств на світовий фондовий ринок, використовуючи ІРО.

Залучення фінансових ресурсів в процесі здійснення ІРО має ряд переваг, зокрема дозволяє підприємствам залучати необхідні для розширення активи, які підприємство не в змозі придбати за власні кошти і на придбання яких вважається невигідним брати кредит. Хоча даний вид фінансування є досить привабливим і перспективним, і аграрні підприємства, такі як холдинги «Мрія», «Укрпродукт», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Карнел-Трейд», досить успішно використовують його переваги, для середніх та дрібних підприємств це досі залишається недоступним. [4]

Складність проведення ІРО вітчизняними компаніями полягає у переведенні їх у публічний режим, що передбачає розкриття власниками компанії будь-якої інформації про ведення бізнесу на вимогу потенційних інвесторів. Найбільш привабливими для зарубіжних інвесторів є традиційно сільськогосподарські підприємства, а також сфера харчової промисловості.

 

Література

1. Плаксієнко В.Я. Формування інвестиційного клімату в підприємствах аграрного сектору України / В.Я. Плаксієнко // Вісник Полтавської держ. Аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2011. – Вип. 2. – Т. 2.– С. 202 – 206.

2. Зуєва О.І. Фінансові ресурси: формування та ефективне використання в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (економіка сільського господарства і АПК) / О.І. Зуєва. – К., 2009. – 18 с.

3. Давиденко Н.М. Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі / Н.М. Давиденко // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 3. – С. 96 – 101.

4. Сушко Р. Залучення фінансових ресурсів / Р. Сушко. – К.: // Видавничий дім «Україна Бізнес», 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbizn.com/

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 291
Всього коментарів: 0