Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

Гінсіровська Ірина

викладач

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

м. Тернопіль

 

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

 

У навчальному процесі концепція підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах реалізується через дотримання вимог загальнодидактичних та специфічних принципів навчання, що визначають процес реалізації педагогічних законів і обумовлюють вимоги до мети, завдань, змісту, форм, методів і результатів процесу навчання [4, с. 3].

Основою принципів підготовки студентів є вимоги до організації їхньої пізнавальної діяльності. Наслідком реалізації педагогічних вимог, що випливають із дидактичних принципів, є результативне навчання [3, с. 252-253].

В. Буренко стверджує, що одні принципи чітко проявляють свою дію, а інші – є загальним дидактичним фоном, а деякі неможливо реалізувати в конкретній навчальній ситуації [1, с. 23].

Принципи підготовки менеджерів визначаються не тільки власне педагогічними закономірностями, а й  психологічними, соціальними, філософськими, управлінськими, гносеологічними тощо. Саме тому при обґрунтуванні принципів підготовки майбутніх керівників до інноваційної професійної діяльності в технічних ВНЗ значна увага приділялася рівню розвитку управлінської науки, праксеологічної науки, педагогічної теорії та практики,  основам теорії пізнання, особливостям засвоєння знань тощо.

Врахування особливостей навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, аналіз підходів до обґрунтування системи принципів навчання і виховання, дослідження практики підготовки майбутніх фахівців з менеджменту забезпечили можливість визначити комплекс принципів формування готовності управлінських кадрів до здійснення інноваційної професійної діяльності. Із загальних принципів навчання було обрано найважливіші для підготовки студентів до досліджуваного виду діяльності та виявлено їхні особливості на рівні конкретних правил, рекомендацій щодо досягнення поставлених цілей.

Запропонований комплекс дидактичних принципів відповідає послідовності етапів формування готовності до інноваційної професійної діяльності управлінських кадрів: від постановки цілей і завдань до здійснення діагностики та контролю за його результатами.

В основу підготовки майбутніх менеджерів до досліджуваного виду діяльності в процесі вивчення професійно спрямованих та педагогічних дисциплін було покладено такі дидактичні принципи:

  • науковість навчання і його соціальна зумовленість (відповідність результатів підготовки вимогам до професійної діяльності менеджерів, відповідність змісту навчання сучасним знанням про інноваційну діяльність);
  • принцип практичної спрямованості (практикоорієнтований характер навчання, зв’язок з існуючим досвідом менеджерів, раціональне застосування інноваційних технологій, що забезпечує паралельне засвоєння теоретичних знань і формування практичних умінь);
  • принцип свідомості та активності студентів (забезпечення умов для усвідомлення майбутніми керівниками мети, завдань та цілей інноваційної професійної діяльності, створення оптимальних умов для оволодіння її навиками);
  • принцип системності та послідовності (послідовне та логічне здобуття знань про інновації та інноваційну професійну діяльність, забезпечення внутрішньопредметних та міжпредметних змістових і методичних зв’язків фахових та педагогічних дисциплін);
  • принцип диференціації та індивідуалізації навчання (врахування індивідуальних особливостей студентів; дотримання вимог доступності навчання; поєднання групових та індивідуальних, активних та інтерактивних форм організації навчального процесу).

Система цих принципів сприяє формуванню у студентів знань щодо сутності інновацій, змісту та завдань інноваційної професійної діяльності. Результатом ефективного застосування вищезазначених принципів навчання є  готовність фахівців з менеджменту виявляти суб’єктів здатних формувати інноваційні ідеї; будувати дієві механізми мотивування працівників, які займаються інноваційною діяльністю; раціонально розподіляти функції та обов’язки між працівниками, що розробляють та впроваджують у виробництво інноваційні проекти.

 

Література

  1. Буренко В. М. Принципи навчання // Завуч.-2002.-№ 19, липень.-С.23. 
  2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник.-К., 1997. 
  3. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. / А. Кузьмінський. – К.: Знання, 2007.-447 с. 
  4. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності // О. Остапчук.  – Рідна школа.-2004.-№ 11.-С.3-6. 
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 248
Всього коментарів: 0