Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Марусей Тетяна

к.е.н., доцент

Нісходовська Олена

асистент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

На сьогодні зрозуміло, що будь-які процеси на підприємстві неможливі без постійного пошуку, аналізу, обробки та використання інформації. Будь-яка діяльність починається з накопичення інформації, а саме, відбувається збирання, аналіз та обробка інформації про зовнішнє середовище та внутрішні процеси, при цьому використання інформаційних систем підвищує ефективність діяльності підприємства. Так, інформація стає одним з основних ресурсів підприємства. Таким чином, формування інформаційного забезпечення підприємства є складовою його діяльності та сприяє досягненню цілей функціонування чи розвитку підприємства. Слід зазначити, що інформаційне забезпечення повинно враховувати особливості процесів функціонування та розвитку підприємства.

Формування інформаційного забезпечення аграрних підприємств за умов бурхливого розвитку конкуренції характеризується наступним: практично в усіх регіонах України у різних організаційних формах створена низка інформаційних центрів, які мають певні відмінності за своєю інформаційною насиченістю, кількістю та якістю послуг, які вони надають, програмно-технічними засобами реалізації та підтримки процесів функціонування; основна маса інформаційних послуг має суто довідковий характер та надається на підставі доступної чи наявної у кожному конкретному місці бази даних. Завдання супроводження та аналізу конкретних товаропотоків як у межах регіону, так і по країні у цілому практично не вирішуються; мають місце недоліки використання технічних засобів зв’язку та передачі інформації; інфраструктура ринку інформаційних ресурсів потребує удосконалення; не отримали належного розвитку інформаційні системи окремих аграрних підприємств, а їх взаємодія гальмується недостатністю інформаційних ресурсів, що негативно позначається на рівні обслуговування споживачів продукції згаданих суб’єктів господарювання; формування власної інформаційної бази більшості аграрних підприємств гальмується через відсутність відповідних фахівців; недостатнім слід вважати і нормативно-правове забезпечення формування та функціонування інформаційних систем аграрних підприємств та інфраструктури ринку інформаційних ресурсів України[1,3].

Інформації надається стратегічне значення. Технологія роботи з інформацією (інформаційна технологія) включає в себе кошти, прийоми і методи отримання (збору), перетворення, передачі, накопичення (зберігання) і обробки інформації. Ступінь розвитку інформаційної технології визначається, з одного боку, обсягом інформації, з іншого − рівнем використовуваних засобів виробництва в інформаційній сфері. Найвищим рівнем розвитку характеризується комп'ютерна інформаційна технологія. Основними засобами виробництва тут виступають комп'ютери і керовані ними пристрої, а також побудовані на їх основі комп'ютерні мережі самого різного масштабу: від локальних до глобальних. Технологічною основою сучасної інформаційної технології, використовуваної на рівні окремого аграрного підприємства, є персональні комп'ютери і локальні комп'ютерні мережі. На жаль, оснащеність господарств комп'ютерами залишає бажати кращого, багато підприємств взагалі не мають такої техніки. Інформаційне забезпечення, засноване на широкому використанні нових інформаційних технологій, засобів комп'ютерної та комунікаційної техніки дозволить багаторазово підвищити продуктивність праці, оптимізувати, за заданими критеріями, використання ресурсів, скоротити документообіг з переходом до електронних технологій управління виробництвом, прискорити вирішення основних соціальних проблем. Забезпечення достовірною та актуальною інформацією є важливою умовою діяльності аграрних господарств, забезпеченні їх стабільного функціонування на ринку. Не менш важливим є її аналіз, що формує певний масив даних для прийняття управлінських рішень[4,5].

Отже, вдосконалення інформаційного забезпечення може відігравати вирішальну роль для забезпечення високої ефективності діяльності аграрних підприємств. Передумовою ефективного реформування аграрного сектору економіки України є покращення створення, аналізу та використання аграрної інформації та даних. Все це дає можливість чітко орієнтуватися в законодавчому полі, прогнозних показниках виробництва і збуту, цін на продукцію та ресурси з тим, щоб визначити стратегію розвитку господарства, впроваджувати і використовувати нові технології, тактично правильно будувати виробничі, заготівельно-збутові і фінансові взаємовідносини.

 

Література

  1. Мазоренко О. В. Особливості інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємств / О. В. Мазоренко // Управління розвитком : збірник наукових робіт. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – № 18. – С. 55 – 57.
  2. Родина Л. А. Моделирование информационного обеспечения процесса управления на основе регламентационного подхода / Л. А. Родина // Вестник УГТУ − УПИ. – 2006. – № 1(72). – С. 121 – 129.
  3. Саєнко В. Г. Інформаційне забезпечення промислового підприємства на шляху стійкого розвитку економіки / В. Г. Саєнко, І. А. Демидова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 372 с.
  4. Шляга О. В. Інформаційне забезпечення системи управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / О. В. Шляга; Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 19 с.
  5.  Якимова О. Ю. Формирование структуры информационного обеспечения аграрного предприятия / О. Ю. Якимова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sisupr. mrsu.ru/2009-1/pdf/18_Yikimova.pdf
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 807
Всього коментарів: 0