Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК НЕОБХІДНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Матіщак Юлія

аспірантка

Науковий керівник: к.е.н., доц. Семенова В.Г.

Одеський національний економічний університет

м. Одеса

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК НЕОБХІДНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Забезпечення конкурентних переваг і стабільного розвитку підприємства неможливо без постійного оновлення його матеріально-технічної бази та впровадження нових прогресивних технологічних процесів. Більшість українських промислових підприємств характеризується високим ступенем зносу основних фондів, а коефіцієнт оновлення залишається досить низьким, внаслідок чого якість продукції знижується, а її собівартість зростає.  Тому  вітчизняним  підприємствам  необхідно  ставати  на  шлях техніко-технологічного розвитку.

Техніко-технологічний  розвиток,  з  одного  боку, дозволяє підтримувати в належному  стані  та удосконалювати  техніко-технологічну  базу  промислового  підприємства (модернізація,  технічне  переозброєння,  реконструкція,  розширення,  нове  будівництво),  а  з іншого  –  спрямований на  використання  нових  прогресивних  технологій  (технологічних інновацій) [1, с.165].

Але сучасний стан технічного розвитку вітчизняних підприємств викликає занепокоєння. Протягом останніх років на більшості підприємств майже всіх галузей народного господарства України, в тому числі молочного сектору, спостерігається низький рівень ефективності відтворювальних процесів. Коефіцієнти оновлення машин і устаткування, тобто найбільш активної частини основних фондів на молокопереробних підприємствах, коливаються в середньому в межах 20-30%, а коефіцієнт придатності становить в середньому 50% загальної вартості.

Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технічно застарілих одиниць. Це стає причиною низької якості товарів, високої собівартості продукції, втрати конкурентних переваг на ринку.

Причини низького рівня техніко-технологічного розвитку підприємства обумовлені як зовнішніми так і внутрішніми чинниками. До них належать: недосконалість державної підтримки інноваційної діяльності, технічна  та  технологічна  відсталість, неефективна амортизаційна політика, нестабільність податкової системи, недостатній рівень інвестування, недостатньо кваліфіковані кадри, низька інноваційна активність, недосконала правова база, недосконалість механізмів лізингу тощо [2, с.35].

Здійснення процесів техніко-технологічного оновлення підприємств передбачає застосування нового, більш прогресивного обладнання та технологій, що неможливо без впровадження інновацій у підприємство. Необхідність впровадження технологічних інновацій на вітчизняних молокопереробних підприємствах в сформованих умовах полягає у підвищенні конкурентоспроможності своєї продукції на внутрішньому ринку. Їх впровадження здатне забезпечити розробку, нову модифікацію продукції, високий рівень якості та цінові переваги продукції, підвищення продуктивності праці, а також сформувати умови для активного її просування на зовнішні ринки.

Стосовно технологічних інновацій, то до них на підприємствах молочної галузі доцільно віднести:

  • розробку та впровадження технологій зберігання сировини, що є основою для виробництва молочних продуктів;
  • автоматизація процесів виробництва молочної продукції, установка сучасного технологічного обладнання;
  • застосування ресурсозберігаючих технологій, які характеризуються максимально корисним виходом готової продукції та мінімумом відходів, на основі сучасних методів обробки;
  • удосконалення технологічних процесів з метою скорочення часу виробничого циклу без втрати якості готової продукції;
  • розробку та впровадження власних пакувальних ліній, які повністю відповідатимуть специфіці продуктів, які виготовляються;
  • використання технології доїння із залученням провідних технічних розробок;
  • удосконалення тари, упакування та способів перевезення.

Отже, основою техніко-технологічного розвитку підприємства, в тому числі молокопереробного, є повна  або  часткова  заміна  фізично  та  морально  застарілого  обладнання новим більш прогресивним та продуктивним, механізація праці, використання  ресурсо-  та  енергоощадних  технологій та технологічних процесів, проведення  науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських робіт, що сприятимете комплексному розвитку підприємства, зміцнить його конкурентні переваги на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 

Література:

  1. Економічні  проблеми  сталого  розвитку  :  матеріали  Міжнародної  науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. [Текст] / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.2. — С. 164-166.
  2. Радкевич Л. А. Технологічна інновації у харчовій промисловості та проблеми їх впровадження [Електронний ресурс] / Л. А. Радкевич // Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/_ 2011_2_12.pdf
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 2677
Всього коментарів: 0