Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Масько Адріана

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Чухліб А.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Проблема інформаційного забезпечення є першочерговою  для будь-якої сфери діяльності, оскільки наявність якісної інформації дає змогу правильно й рішуче керувати економічними та соціальними процесами. Проте нові ринкові умови, зокрема створення недержавних структур, порушили цілісність інформаційного простору.

Статистика, будучи могутнім знаряддям наукового пізнання, традиційно служить міцною інформаційною та методологічною базою для забезпечення маркетингових досліджень. Статистичний аналіз є важливою складовою  маркетингових досліджень, що дозволяє підприємству на ринку своєчасно визначати зміни в маркетинговому середовищі, знижувати ступінь ризику, отримувати переваги в конкурентній боротьбі [1].

Теоретико-методичні питання інформаційного забезпечення маркетингового дослідження  висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Т. Алачевої, Г. Багієва, Р. Баззела, Р. Брауна, Л. Бушуєвої,  А. Войчака, Ф. Котлера, Д. Кокса, Н. Малхотри, К. Маршала, О. Ойнер, А. Старостіної, Б. Токарєва, Г. Черчілля, В. Шкардуна та ін.

Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору й аналізу внутрішньої і зовнішньої інформації, є його цільова спрямованість на вирішення певної проблеми або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір і аналіз інформації в маркетингове дослідження.

Збір маркетингової інформації базується на теорії статистичного спостереження. Процес збору інформації зазвичай є найдорожчим етапом дослідження. Крім того, при його реалізації може виникнути досить велика кількість помилок. Щоб уникнути помилок маркетингові дослідники здійснюють оцінку достовірності даних, а в разі використання вибірки забезпечують її репрезентативність і поширюють вибіркові дані на генеральну сукупність [2].

Однією з головних цілей маркетингу є характеристика ринкових ситуацій, виявлення закономірностей і тенденцій розвитку ринку, розробка прогнозів його подальшого розвитку. Для аналізу тенденцій розвитку ринків використовується метод аналітичного вирівнювання динамічного ряду, що передбачає побудову рівняння тренду.          Його використовують з метою розробки економіко-математичних моделей прогнозування рівнів досліджуваних показників на найближчі роки. При цьому окремим напрямком статистичного аналізу динаміки ринкових процесів є моделювання життєвого циклу товару або процесу визнання товару споживачами.

У практиці маркетингових досліджень для прогнозування економічних показників, в першу чергу попиту і пропозиції, використовуються методи експертних оцінок, екстраполяції, технічної обробки графіків, методи статистичного моделювання (засноване на регресійному аналізу) та  ін.

Для побудови математичної моделі виробничої функції відбирають фактори, які відіграють найбільш суттєву роль. Вихідну інформацію для цього отримують трьома способами. Перший – постановка експерименту-забезпечує високу точність інформації. Другий – обробка статистичних даних – є менш точним, проте більш розповсюдженим порівняно з першим способом. Третій – комбінований, який передбачає отримання частини інформації експериментальним шляхом, а окремих показників – за статистичними даними. Слід зауважити, що вихідна інформація має бути достатньою, достовірною, доступною, оперативною, однорідною тощо.

Використання  регресійного  аналізу дозволяє показати залежність однієї змінної з іншими. Залежність прораховується не на основі припущень або емпірики, а на основі числових рівнянь, де за перемінні приймаються ті чи інші ситуації бізнесу або економіки.

Методика спільного аналізу, заснованого на методі регресійного аналізу з фіктивними змінними і на теорії планування експерименту, дозволяє отримати оцінки важливості кожного з розглянутих властивостей продукту на основі оцінок ставлення споживача до різних варіантів виконання продукту. Результати можуть розглядатися як вихідні для проведення сегментації за системою уподобань.

На підставі побудованих економіко-статистичних залежностей розраховують ряд аналітичних характеристик (коефіцієнт детермінації, коефіцієнт еластичності, норму  взаємозамінності факторів, ізокванти та ін.), які не можна визначити,  використовуючи традиційні методи.

Таким чином, статистичний аналіз є важливою складовою маркетингових досліджень, що дозволяє підприємству на ринку своєчасно визначати зміни в маркетинговому середовищі, знижувати ступінь ризику, отримувати стійкі конкурентні позиції на ринку.

 

Література

  1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика/ Г.Л. Азоев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
  2. Парсяк В.Н.  Маркетинг: від теорії до практики : навч. посіб. / В. Н. Парсяк. - К.: Наук. думка, 2007. - 256 c. 
  3. Біляївський І.К.  Маркетингові дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Навч. посібник./ І.К. Біляївський. - М.: Фінанси і статистика, 2005 - 320с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 383
Всього коментарів: 0