Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шутько Тетяна

аспірант

Науковий керівник: д.е.н., професор Дацій О.І.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Управління витратами в системі економічного механізму господарювання відображає ефективність діяльності аграрних підприємств.  Ефективність форм і методів господарювання тим вище, чим більше економічний ефект (результат) і менше ресурси (витрати), між якими існує тісний зв'язок.  Ресурси представляють собою абсолютну величину витрат живого праці, основних і матеріальних оборотних коштів, а в формі економічного ефекту виступає зниження їх величини та економія.

Прибутковість підприємства на основі збільшення виходу сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі при одночасному забезпеченні високої її якості і зниженні витрат є критерієм оцінки управління витратами в системі економічного механізму господарювання аграрного підприємства. Зазначений критерій відповідає меті аграрного виробництва - отримання прибутку і найбільш повного задоволення зростаючих потреб ринку в продукції. Він визначає шляхи її досягнення - систематичне розширення виробництва на основі його інтенсифікації та раціональне використання виробничих ресурсів. В даному критерії поряд з цим відображені специфічні особливості аграрного виробництва, перш за все його тісний зв'язок із земельними ресурсами. Оцінка ефективності управління витратами сільськогосподарських підприємств базується на використанні цілої системи показників. Її практичне значення полягає у тому, щоб кількісно і пофакторно висловити зміст його критерію, відобразити в узагальненому вигляді ефективність використання виробничих ресурсів (витрат). ​​Необхідність використання системи показників для оцінки ефективності управління витратами в системі економічного механізму аграрного підприємства обумовлена різним характером ресурсів і витрат, які також відрізняються за своєю економічною природою і не завжди можна порівняти.

При проведенні оцінки ефективності управління витратами доцільно поділяти показники на приватні та загальні. Обсяг виробництва і якість продукції, продуктивність праці, землевіддачу, фондовіддачу, матеріаловіддачу, витрати виробництва продукції відносять до числа приватних показників. Важливо мати разом з тим при наявності множинності використовуваних і діючих, нерідко різноспрямовано, приватних показників один узагальнюючий, який давав би найбільш повну кількісну оцінку ефективності економічного механізму управління витратами.

Ефективність використання спожитих виробничих ресурсів, рівень управління та організації виробництва і праці, результати реалізації продукції, можливості здійснення розширеного відтворення і економічного стимулювання працівників відображає рентабельність як узагальнюючий показник оцінки управління витратами в системі економічного механізму господарювання аграрного підприємства. Представляючи собою економічну категорію, яка відображає ефективність управління сільськогосподарським виробництвом, рентабельність знаходить своє вираження в наявності прибутку, який характеризує кінцеві економічні показники не тільки в сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а й у сфері її реалізації. Вона як би фокус, в якому знаходять відображення всі складові ефективності сільськогосподарського виробництва, але так як в її основі лежить валовий дохід - новостворена вартість, вироблена живою працею працівників, то перш за все в ній відображаються витрати живої праці. Чим менша частка заробітної плати входить до складу новоствореної вартості, тим більша частина її йде на утворення прибутку, чим вище продуктивність праці. Ефективність витрат матеріалізованої праці також знаходить відображення в прибутку. При незмінних цінах збільшує прибуток зниження витрат на заробітну плату, матеріальних витрат у розрахунку на одиницю продукції. Проявляється в цьому показнику і якість продукції.

Економічні ситуації, пов'язані з коливанням обсягів виробництва і реалізації продукції часто мають місце в аграрних підприємствах. Крім того, спостерігається тенденція збільшення частки постійних витрат у сукупних витратах на виробництво і реалізацію продукції. Ці процеси суттєво позначаються на коливанні собівартості сільськогосподарської продукції а значить, і на прибутку.

В основі оцінки управління витратами в системі економічного механізму господарювання аграрного підприємства лежить аналіз взаємозалежності таких елементів, як «витрати», «обсяг виробництва», «прибуток». Іноді більш вузько, як пошук точки беззбитковості, трактуються управлінські моделі, засновані на вивченні взаємовідносин даних елементів. Точка обсягу реалізації продукції, в якій витрати рівні виручці від реалізації всієї продукції, розуміється під беззбитковою або критичною. Методикою комплексної оцінки взаємодії і взаємозалежності між обсягом виробництва продукції, витратами та прибутком за своєю суттю є розрахунок точки беззбитковості. Даний метод заснований на поділі витрат на постійні і змінні. Було б неправильно механічне підсумовування постійних і змінних витрат при розрахунку виручки від реалізації продукції, при якій валові витрати підприємства окупаються. При різних обсягах виробництва продукції буде різною сума змінних витрат, визначити можна тільки знаючи, про якому конкретно обсязі виробництва продукції йде мова.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 1102
Всього коментарів: 0