Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖЕРИЗМ ЯК НОВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

Смерічевська Світлана

к.е.н., професор

Прищепа Наталія

к.е.н., доцент

Національний авіаційний університет

м. Київ

 

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖЕРИЗМ ЯК НОВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

 

Для побудови принципово нової ефективної системи  державного управління в Україні доцільно звернути увагу на досвід реалізації в світовій практиці різних  інноваційних управлінських моделей, серед яких особливої уваги, на нашу думку, заслуговують  концепція нового державного менеджменту (менеджеризму) [1], яку успішно було впроваджено в низці розвинених країн Заходу (Австралії, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії, США та ін.),  та концепція логістизації національної економіки [2], які мають як своїх прихильників, так і критиків [1; 2].

В українських економічних і політичних реаліях повного перезавантаження системи державного управління, світовий досвід має величезне значення, але до нього слід ставитися достатньо критично, з урахуванням не лише національних особливостей, української ментальності, але й з усвідомленням швидкості еволюційних процесів, що відбуваються  як в науковій думці, так і в практичному житті. Система державного управління, яка вибудовується в Україні, долаючи шалений супротив змінам, повинна орієнтуватися на синергізм усіх інноваційних ідей і процесів, що відбуваються у світі, повинна бути готова запроваджувати кращий досвід антикризового та високоефективного управління бізнесом при формуванні нової моделі економічного та соціального управління країною.

Концепція менеджеризму (нового державного менеджменту), нажаль, пройшла пік своєї популярності і сьогодні, на нашу думку, несправедливо майже забута [3, с. 63].  У США та Великій Британії наприкінці минулого століття у якості альтернативи концепція державного менеджеризму з’явилася  теорія суспільної цінності (Public Value Theory), на основі якої почав вибудовуватися так званий третій шлях (Third Way thinking) розвитку теорії державного менеджменту.

Узагальнення світового досвіду розвитку теорії державного менеджменту, систематизація усіх «за» та «проти» щодо ідеї підприємницької моделі державного управління та урахування вимог сьогоденних процесів, що відбуваються в Україні, дозволяє нам стверджувати, що концепція менеджеризму заслуговує на увагу  при перезавантаженні вітчизняної системи державного управління, але вона повинна еволюціонувати на основі її збагачення інноваційними логістичними ідеями, які є домінуючими в сучасній світовій практиці управління глобальними ланцюгами поставок і ланцюгами цінностей, та трансформуватися в концепцію логістичного державного менеджеризму.

Реалізація концепції логістичного менеджеризму потребує кардинальної зміни принципів державного управління, основними з яких повинні стати принцип TQM та принцип міні-максу, що забезпечить мінімізацію сукупних витрат в ланцюзі поставок товарів і послуг для населення за рахунок раціонального використання національних ресурсів та оптимізації всіх, без винятку, потокових процесів в економіці при одночасному створенні державою, як безпосереднього учасника будь-якого ланцюга поставок, додаткової споживчої цінності товарів та послуг.

Реалізація концепції логістичного менеджеризму потребує вирішення ряду актуальних проблем, найактуальнішими з яких є:

- визначення ступеню готовності кризової економіки України до активного використання класичного інструментарію еволюційно налагодженого ринкового механізму, особливо логістики, а також шляхів і умов підготовки до цього господарюючих та інших підприємницьких структур;

- розробка  масштабної та змістовної національної програми  логістизації потокових процесів і створення логістичних систем на всіх рівнях управління економікою;

- розробка та використання достатньо об’єктивних і надійних критеріїв суспільної та ринкової ефективності програм логістизації, її окремих заходів;

- рішення логістичних (інформаційних та оптимізаційних) задач в різних ланках логістичного ланцюга з метою визначення зон взаємної вигоди і перспективного компромісу для усіх учасників ланцюга поставок;

- використання та розвиток логістики та її нових форм в постреформеній змішаній економіці України як базової частини її національної моделі.

Логістичний менеджеризм зорієнтований на відхід від бюрократичного та перехід до широкого впровадження у практику державних установ бізнес-стилю управління, сприяє створенню умов для забезпечення  ефективності механізму державно-приватного партнерства в економіці,   внаслідок чого у державних службовців змінюється мотивація роботи. Основним напрямом логістичного менеджеризму є впровадження в діяльність державного сектору  логістичних інноваційних концепцій і технологій із метою підвищення економічної ефективності системи державного управління та мінімізації наслідків її негативного впливу.

Література

  1. Соловйов В. Критицизм нового державного менеджменту /В.Соловйов. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.viche.info/journal/21
  2. Смерічевська С. В. Концептуальні  основи логістизації національної економіки  в Україні / С. В. Смерічевська// Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – № 2 (35). – С.154-160.
  3. Osborne S. Public Management: [Critical Perspectives on Business and Management]. – New York: Routledge; 1st edition. – 2002. – 210 p.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 333
Всього коментарів: 0