Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ

Калашник Марина

слухач магістратури

Науковий керівник: к.б.н., старший викладач Зубенко О. Г.

Черкаський національний університет

ім. Богдана Хмельницького

м. Черкаси

 

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ

 

Все живе на нашій планеті піддається одночасній шкідливій дії хімічних, фізичних і біологічних факторів. Джерелом хімічного забруднення є понад два мільйони хімічних сполук, більшість з яких вважаються нешкідливими. Хибність даного ствердження доводиться багатьма дослідами, які показують, що ці сполуки часто діють не безпосередньо на організм, а на його потомство шляхом скорочення чисельності виду, або повним його знищенням [3].

До найбільш отруйних забруднювачів навколишнього природного середовища належать сполуки свинцю та фенолу. Фенол потрапляє в організм людини і тварини переважно із питною водою. В дослідах підтвердилися реактивні зміни під дією фенолу в клітинах кровотворної, хрящової та кісткової тканин. На сьогодні з усією очевидністю доведено, що із забрудненим навколишнім середовищем пов'язано близько 70 % усіх випадків захворювань, близько 60 % випадків неправильного фізичного розвитку дітей [4].

Практично всі сучасні міста перенаселені і є головним джерелом забруднення атмосфери. Це призводить до зростання хронічних бронхітів, хвороб легенів, інших респіраторних, ракових і серцевих захворювань.

Такі забруднювачі атмосферного повітря, як оксиди сірки, азоту, різноманітні органічні речовини, що подразнюють слизову оболонку, є причиною виникнення великої кількості запальних захворювань очей, органів дихання. Почастішали випадки бронхіальної астми. Багато хімічних речовин, які забруднюють атмосферне повітря і мають канцерогенні та мутагенні властивості, призвели до збільшення кількості випадків злоякісних захворювань, насамперед органів дихання, спонтанних абортів, перинатальної смерті плода, аномалій вагітності, безпліддя, мертвонароджуваності тощо. Слід відзначити, що серед населення, яке проживає в умовах забрудненої атмосфери міст, частіше зустрічається несприятливий перебіг вагітності та пологів [1].

Високі концентрації широкого спектру токсикантів призводять до високих рівнів захворюваності серед населення: у містах, де розташовані підприємства металургійної промисловості, на 100 тисяч населення серед чоловіків – 96,1, а серед жінок – 12,7 випадків раку легень; у містах, де знаходяться машинобудівні підприємства, випадків раку легень серед чоловіків 54-58, серед жінок 6,2-7,9 випадків на 100 тисяч населення; у містах з підприємствами кольорової металургії виявлено порушення репродуктивної функції, наявні токсикози, спонтанні аборти, вроджені дефекти розвитку, а кількість мертвонароджених в 2-2,5 рази більша, ніж в контрольному місті (Сімферополь - 0,38 %). Дані свідчать про те, що випадки мертвонародження в Запоріжжі становлять 0,88 %, в Маріуполі (чорна металургія) - 1,17% [5].

Україна дуже неоднорідна за рівнем екологічного розвитку, ступенем урбанізації, способом життя, рівнем медичної допомоги, віко-статевим складом тощо. Умовно територію України можна розділити на 5 медико-демографічних регіонів: північно-східний, південний, південно-східний, центральний, західний. За останнє десятиріччя рівень захворюваності в Україні зріс на 21,5 % і становить 1100,0 на 1000 населення. Регіональний аналіз захворюваності свідчить про те, що найвищий її рівень спостерігається у південно-східному регіоні, особливо показовими тут є такі захворювання: новоутворення, хвороби органів дихання, психічні .захворювання, вроджені аномалії. У південному регіоні на першому місці стоять хвороби органів дихання, нервової системи і органів чуття, порушення кровообігу. У структурі смертності в північно-східному регіоні основне місце посідають судинні ураження мозку, новоутворення, травми, отруєння та нещасні випадки. А населення центрального регіону найчастіше хворіє на новоутворення, хвороби крові та кровотворних органів, ендокринні захворювання тощо. Для західного регіону характерний високий рівень захворюваності органів дихання, травлення, кровообігу, нервової системи та органів чуття тощо [2].

Значною мірою забрудненню довкілля сприяє хімізація сільського господарства. Останнім часом з'явилося багато доказів зв'язку між використанням хімікатів у сільському господарстві та раковими захворюваннями. Найбільший процент випадків отруєння викликається фосфорорганічними сполуками.

Таким чином, аналіз здоров'я людей виявляє повну їх залежність від напрямку господарського розвитку та екологічного стану довкілля. Але є шляхи подолання цієї екологічної кризи. Це, насамперед, підвищення рівня екологічних знань у населення, зміни діючих промислових технологій з використанням екологічно чистого палива та безвідходних технологій.

 

Література

  1. Баришніков І. І., Мусійчук Ю. І. Здоров'я людини - системоутворюючий фактор при розробці проблем екології сучасних міст // І. І. Баришніков, Ю. І. Мусійчук - В зб.: Медико-географічні аспекти оцінки рівня здоров'я населення та стану навколишнього середовища. - СПб, 1998, с. 11-36.
  2. Волошин І. М. Методика дослідження проблем природокористування / І. М. Волошин — Львів: ЛДУ, 1994. — 160 с.
  3. Гайченко В. А., Коваль Г. М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посіб / – К.: МАУП, 2002.– 232 с.: іл.
  4. Токсикометрії хімічних речовин, що забруднюють навколишнє середовище / Під загальною ред. А. А. Каспарова та І. В. Сяноцької. - М., 1986. - 428 с.
  5. Шандала М. Г., Звиняцковский Я. И. Окружающая среда и здоровье населения / М. Г. Шандала, Я. И. Звиняцковский – К.: Здоровье, 1988. – 184 с.
Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 581
Всього коментарів: 0