Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

Чеканська Лариса

аспірант

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

 

Розвиток економічної системи безпосередньо пов'язаний з відтворенням основних засобів у зв'язку з тим, що задоволення потреб суспільства вимагає реконструкції, технічного переоснащення існуючих основних засобів або створення нових, що здатні забезпечити потрібною продукцією. Задля досягнення цієї мети потрібні додаткові ресурси. На думку Л.В. Волгановської, однією з найбільш важливих умов реалізації основних завдань поліпшення розвитку виробничо-економічної системи, зокрема, підвищення ефективності діяльності підприємства, є здійснення інвестицій. Інвестиції виконують важливу стратегічну роль у забезпеченні розвитку підприємства [2].

Існують різноманітні модифікації визначень поняття «інвестиції», які відображають множинність підходів до розуміння їх економічної сутності. Це значною мірою обумовлено економічною еволюцією, специфікою конкретних етапів історико-економічного розвитку, переважаючих форм та методів господарювання.

Від початкових етапів економічна категорія «інвестиції» стала однією з центральних, сутність якої вченими-економістами до сьогоднішнього дня уточнюється.

З огляду на це можна вважати, що теорія інвестицій є складною частиною загальної економічної теорії, одним із її структурно відокремлених розділів. Теоретичні проблеми розвитку інвестиційних процесів завжди посідали чільне місце у системі наукових досліджень практично усіх економічних шкіл і течій. У процесі зародження теорії інвестицій сформувалися окремі течії та напрями, що розвиваються на власних методологічних засадах або ж конкурують між собою.

Теорія і методологія інвестицій виразно осмислюються й формулюються лише у другій половині XX ст., а розроблення принципів та ідей стосовно інвестиційних процесів мало досить неординарну історію. Еволюція історичних етапів розвитку інвестиційної теорії систематизована на рис.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Еволюція формування інвестиційної теорії

Примітка: сформовано автором за джерелами [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

 

Отже, багатогранність поняття терміна «інвестиції» у вітчизняній та зарубіжній літературі в значній мірі визначена широтою суттєвих аспектів цієї складної економічної категорії. В системі відтворення інвестиціям належить найважливіша роль у відновленні і збільшенні виробничих ресурсів, а відповідно й забезпечення відповідних темпів економічного росту.

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний розвиток економіки. В результаті інвестування в економіку збільшуються обсяги виробництва, національний прибуток, розвиваються конкурентні галузі та підприємства, що в найбільшому ступені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Підсумовуючи, можна сказати, що на сучасному етапі економічного розвитку дана проблема є надзвичайно актуальною.

 

Література

  1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук ; Київський національний економічний ун-т. - 2. вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2002. - 624 с.
  2. Блан И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.:Ника – Центр, 2001. Т.2. – 511с.
  3. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. ІНВЕСТУВАННЯ. – К.: «Каравела», 2008. – 431 с.
  4. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / А. С. Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с.
  5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. — [3 — тє вид., випр. і доп.] / Г.В. Савицька. — К.: Знання, 2007. —668 с.
  6. Скворцов І.Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика / І.Б. Скворцов. – Л.: Львівська політехніка, 2003. — 311 с.
  7. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорія інвестицій: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 160с.
  8. Федоренко В.Г. Інвестування підприємств України. Навч.посібник. /Денесенко М.П., Воронкова Т.Є.. – К.: «ДКС Центр», 2013. – 224с.
  9. Череп А.В. Інвестознавство: підручник. — К.: Кондор, 2006. — 398 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 375
Всього коментарів: 0
avatar