Головна » Статті » Конференція_2015_05_7-8 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВИЖИВАННЯ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ ТА КРУПНОСТІ НАСІННЯ

Карпенко Людмила

асистент кафедри

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

м. Київ

 

ВИЖИВАННЯ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ ТА КРУПНОСТІ НАСІННЯ

 

Глибина загортання насіння – один з основних показників якості сівби пшениці ярої. Вона значною мірою визначає будову майбутнього проростка і тип рослини. Глибина сівби обґрунтовується біологією рослин і залежить від багатьох чинників. Найважливішими з них є вологість ґрунту, його гранулометричний склад, кліматичні умови, біологічні особливості сорту, якість насіння. Від глибини загортання насіння залежить польова схожість, своєчасність і дружність сходів, місце залягання вузла кущіння, стійкість їх до вилягання, ріст, розвиток і продуктивність пшениці [1]. Глибоке загортання насіння сприяє дещо глибшому (на декілька міліметрів) заляганню вузла кущіння, а чим глибше розташований вузол кущіння, тим менша ймовірність його вимерзання. Відомо, що у верхніх шарах грунту температура зимою підвищується приблизно на 3 °С на кожний сантиметр заглиблення. Проте надто глибоке загортання не сприяє перезимівлі, позаяк сходи з’являються ослабленими та із запізненням. Сіяти глибше 6-7 см недоцільно і з тієї причини, що збільшення глибини не супроводжується істотним поглибленням залягання вузла кущіння [2].

У дослідах Миронівського інституту пшениці при загортанні насіння на 3 см вузол кущіння залягав на глибині 1,5 см, а при загортанні на 7 см – на 2,9 см. Таким чином, незалежно від глибини загорання насіння вузол кущіння утворюється у приповерхневому (1-3 см) шарі ґрунту, тому за сприятливих умов зволоження глибина сівби не повинна перевищувати глибину залягання вузла кущіння, яка в більшості випадків становить 2,5-3,5 см [3]. Згідно з численними дослідженнями, проведеними у 60-70-ті роки, глибина сівби озимої пшениці у західному Лісостепу України рекомендувалась у межах 3-5 см. Для одержання дружніх сходів пшениці при глибині загортання насіння на 2 см сума температур повинна становити 150 °С. При заглибленні насіння на кожний сантиметр необхідна сума температури має зростати на 10°С. Пізні строки сівби вимагають мілкішого загортання, ніж ранні. Впровадження на початку 80-х років минулого століття у виробництво інтенсивної технології вирощування пшениці докорінно змінило погляди на оптимальну глибину сівби. Замість концепції глибокої сівби на 4-10 см та її обґрунтування, розроблено теоретичні і практичні основи мілкішого загортання насіння – не більш як на 2-3 см. Таку глибину сівби рекомендують застосовувати більшість дослідників [2-4].

Мета і завдання дослідження. Дослідження спрямовані на визначення  впливу глибини загортання та крупності насіння пшениці ярої сортів Рання 93 та Миронівчанка на виживання рослин впродовж вегетації на чорноземах типових Правобережного Лісостепу України.

Матеріали і методи досліджень. Польові дослідження прoвoдили впродовж 1997-1999 рр. та повторно – в 2013-2014 рр. у наукoвій лабoратoрії кафедри рoслинництва в стаціoнарній сівoзміні ВП «Агрoнoмічна дoслідна станція» НУБіП України (с. Пшеничне, Васильківськoгo райoну Київськoї oбласті). Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний з вмістом гумусу в орному шарі ґрунту 4, 38–4,53 %, рН сольової витяжки 6,9–7,3, вміст азоту – 0,27–0,31 %, фосфору – 0,15–0,25 %, калію – 2,3–2,5 %. Для досягнення поставленої мети закладали модельний мілкоділянковий дослід з точним поштучним висівом насіння вручну під шаблон. Розмір посівної ділянки – 2,1 м2, облікової – 1,05 м2. Повторність досліду 6-ти разова. Міжряддя 15 см. Норма висіву насіння – 5 млн. сх. насінин/га. Глибину загортання насіння збільшували від 0,5 см до 10 см. Дослід з крупності включав варіанти висіву насіння з товщиною: 2,0-2,5, 2,5-3,0 та > 3,0 мм. Розміщення ділянок систематичне.

Результати проведених досліджень засвідчили, що глибина загортання насіння суттєво впливала на виживання рослин пшениці ярої впродовж вегетації. Із збільшенням глибини загортання насіння глибше 6 см виживання за вегетацію досліджуваних сортів пшениці ярої знижувалося і становило: у сорту Рання 93 – 83,1 % за глибини сівби 8 см і 81,9 % за глибини сівби 10 см; у сорту Миронівчанка – 83,5 % і   82,4 % відповідно.

Виживання рослин, одержаних при сівбі насіння різної крупності, якщо товщина зернівок була більшою 2,5 мм мало залежало від маси 1000 насінин. Рослини з дрібного насіння у всіх сортів пшениці ярої виживали гірше, ніж з крупного, на 3,2-4,6 %. Рослини, одержані від мілкого загортання насіння гірше конкурують за вологу, особливо в умовах посушливого вегетаційного періоду. Цим, на нашу думку, пояснюється нижчий відсоток виживання таких рослин, порівняно з рослинами, які одержані при сівбі на глибину 2-6 см. При глибокій сівбі проросткам необхідно витрачати багато енергії, щоб подолати опір грунту і тому сходи отримуємо ослаблені. Частина з них не може сформувати вузол кущіння і гинуть на ранніх степах життя, частина продовжує відмирати пізніше. У зв’язку з цим при глибокому загортанні насіння не лише знижується польова схожість насіння, але і зменшується виживання рослин впродовж вегетації.

 

Література

  1. Лихочвор В. Глибина для пшениці [Електрoнний ресурс] / В. Лихочвор // Агробізнес сьогодні. - № 11(210) червень 2011. – Режим доступу: http://www. agro-business.com.ua/agrobusiness/events/466-2011-06-03-15-52-07.html
  2. Рекомендації по  вирощуванню  ярої  пшениці  в  Лісостепу  України  / [Мельник С.І., Ситник В.П., Лазар Т.І., Войтов І.М., Козацький Д.В. та ін.]. – Харків, 2006 – 23 с.
  3. Русанов В. Стабілізуючі фактори у виробництві доброякісного продовольчого зерна ярої пшениці / В. Русанов // Агроном, 2009. - № 2, травень – С. 68-71.
  4. Шевченко О. І. Особливості в агротехнології ярої пшениці / О. І. Шевченко // Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва. Тези 3-ої Міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2006  р. – Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва. – 2006. – С. 191-193.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (06.05.2015)
Переглядів: 525
Всього коментарів: 0