Головна » Статті » Конференція_2014_10_16-17 » Секція 5 Економічні науки

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ЯК ПРИРОДНОГО РЕСУРСУ ТА ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ВИРОБНИЦТВА

Підлипна Марина

здобувач кафедри землевпорядного проектування

Львівський Національний аграрний університет

м.Львів

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ЯК ПРИРОДНОГО РЕСУРСУ ТА ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ВИРОБНИЦТВА

 

Земля є основним засобом виробництва та національним багатством. Головним завданням збереження ресурсного потенціалу є забезпечення збалансованого використання земель, завдяки якому здійснюється сталий розвиток держави в цілому. Функціонування економічної системи країни, різноманітність форм власності на природні ресурси, правові аспекти використання земельних ресурсів, оцінка земель, плата за землю, операції із землею – все це породжує комплекс проблем в сфері використання земельних ресурсів та потребує комплексного вдосконалення[2]. Окреслено проблематику яка заслуговує найбільшої уваги це впровадження сучасних технологій для відтворення раціонального еколого-безпечного землекористування шляхом їх зонування. При розробленні планів використання земель як результату зонування земель враховано такі вимоги: збереження, відновлення і розвиток існуючих місцевих центрів природних ландшафтів та формування міських ландшафтів, збереження і розвиток землекористування об’єктів історичної спадщини і місцевих культурних центрів, вулиць та громадських місць, що мають історичне, мистецьке чи архітектурне значення і заслуговують на збереження, підтримка розвитку землекористування церков і релігійних організацій, захист довкілля шляхом використання відновлюваних джерел енергії, захисту природи і збереження сільської місцевості, зокрема, шляхом екологічного балансу у природі, охорони вод, ґрунту, земель з мінеральними покладами, а також клімату, розвиток сільського і лісового господарства, транспорту, захист існуючих і створення нових робочих місць, забезпечення оборони і безпеки країни, енергетичної системи, розвитку загальнодержавної та регіональної  інженерної  і транспортної інфраструктури, інших заходів планування використання земель прийнятих територіальними громадами.

 В процесі зонування земель по доцільному використанню здійснюється такі заходи:

 а) використовуються ландшафтні та інші плани, особливо ті, що складені  відповідно до вимог законодавства про водні ресурси, відходи і забруднення довкілля;

б) уникнення та урівноважування очікуваного впливу на природу і ландшафт;

в) оцінка розрахункового та описового впливу проектних рішень забудованих земель на довкілля (оцінка впливу на довкілля);

г) збереження і захист територій та об’єктів природно-заповідного фонду і природоохоронного  призначення [5].

Результатом проекту землеустрою, щодо зонування земель є план зонування земель за їх категоріями та типами землекористування, який неможливий без застосування сучасних геоінформаційних технологій. ГІС надають можливості для створення необхідного картографічного забезпечення у здійсненні процесу зонування земель. Організація проекту зонування земель на основі ГІС надасть такі додаткові можливості нових прикладних локальних продуктів[1].

Землевпорядні та містобудівні регламенти визначають види і параметри дозволеного використання земель та їх охорони (правовий режим землекористування). На кожен тип землекористування визначений в межах категорій земель розроблено окремий землевпорядний регламент, що містить види дозволеного та умовно дозволеного використання земель, неосновні та супутні види використання [3].

Для вдосконалення та завершення зонування земель на рівні сіл, селищ (за межами і в межах населених пунктів), здійснення зонування земель за їх кате­горіями та типами землекористування з врахуванням еколого-економічної придатності земель та суспільних по­треб, що пов'язана із підвищенням ефективності регулювання земельних відносин державою в ринкових умовах потрібно: забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку всіх територій України та ефективного господарювання на землі, удосконалення порядку трансформації угідь та зміни цільового призначення землекористування з метою зниження рівня корупційних діянь, гармонізація земельного та містобудівного планування використання земель, підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів, здійснити раціоналізацію землекористування та створити інвестиційно привабливе і стале землекористування, збільшити надходження від платежів за землю в бюджети всіх рівнів, підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання й охорони земель, функціонування ринку земель, поліпшити екологічну ситуацію в країні[4].

Отже, здійснюючи зонування земель за їх категоріями та типами землекористування потрібно врахувати аналіз законодавчої, нормативно-технічної та інформаційної бази, з дотриманням вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів, що регулюють здійснення ефективного державного управління, використання та охорону земель.

 

Література

ДНВП Геосистема Створення геоінформаційних систем різного рівня з використанням космічних знімків[електронний ресурс] – режим доступу: http://geosistema.business-guide.com.ua//irbis-nbuv.gov.ua/

2.Канаш О.П. Принципи класифікації земель як основи раціонального використання земельних ресурсів / О.П.  Канаш // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 3. – С. 63 – 66.

3.Підлипна М.П. «Підвищення еколого-економічного, ефективного використання земель», Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія "Економічні науки" 2010, №6 – С. 157 – 159.

4. Третяк А.М. Другак В.М. Методологія і методика наукових досліджень у землевпорядкуванні: навч. посіб. – Аграрна наука, 2005. – 300 с.

5. Закон України “Про зонування земель” (проект). – Державний комітет України із земельних ресурсів, 2008.

Категорія: Секція 5 Економічні науки | Додав: Admin (17.10.2014)
Переглядів: 500
Всього коментарів: 0