Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кошелева Наталя

к.п.н., доцент, доцент кафедри інженерної педагогіки та психології

Українська інженерно-педагогічна академія

м. Бахмут

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Актуальність роботи обумовлена основною метою професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю, спрямованої на формування кваліфікованих викладачів, здатних до ефективної інноваційної педагогічної діяльності. Проте у практиці інженерно-педагогічної освіти спостерігаються протиріччя між вимогами фахової сфери щодо рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до інноваційної педагогічної діяльності і реальним рівнем такої готовності у випускників інженерно-педагогічних ВНЗ. Це обумовлено, зокрема, розбіжністю між змістом і способами інноваційної педагогічної діяльності інженерів-педагогів і традиційними способами їх навчання, подолання якої вимагає застосування сучасних педагогічних технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю.

Мета роботи - обґрунтувати теоретичні засади застосування технологічного підходу до формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до інноваційної педагогічної діяльності у процесі їхньої підготовки у ВНЗ.

У сучасному глобалізованому світі технологічний підхід є однією з провідних ознак діяльності людини в різних сферах. Як зазначено в [1, с. 28]: «технологічність стає домінуючою характеристикою сучасної діяльності людини, що означає перехід на якісно вищий ступінь ефективності, оптимальності, наукоємності порівняно з традиційним рівнем». Так, наприклад, запровадження ефективної, чітко реалізованої технології у виробництві забезпечує  істотне  підвищення  випуску продукції запланованої якості.  Поняття «технологія» увійшло з виробничої і в педагогічну сферу з деякими специфічними особливостями. У 70-ті рр. в педагогіці сформувалася ідея повної керованості навчального процесу: вирішення дидактичних проблем можливе через управління навчальним процесом із точно заданими цілями, досягнення яких має піддаватися чіткому опису й визначенню. Отже, термін «педагогічна технологія» використовується в теорії освіти в сенсі підвищення  ефективності процесу навчання, орієнтованого на максимально однозначно описаний конкретний результат. Питання, пов’язані з технологізацією навчального процесу, розглядаються в дослідженнях В. Беспалька, І. Волкова, І. Дичківської, М. Кларина, В. Кукушина, Б. Лихачова, В. Монахова, Г. Селевка та ін. Треба відзначити значне розмаїття точок зору науковців щодо визначення терміну. Спільним в усіх визначеннях є спрямування педагогічної технології на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання. У нашому дослідженні в якості базового визначення досліджуваного поняття прийнято наступне: педагогічна технологія – це «опис (проект) процесу формування особистості учня» (В. Беспалько) [2, с. 48]. Критеріями діяльності викладача на технологічному рівні є наступні: наявність чітко й діагностично заданої мети та способів діагностики її досягнення; уявлення змісту, що вивчається, у вигляді системи пізнавальних та практичних завдань, орієнтувальної основи та способів їх вирішення; наявність жорсткої послідовності, логіки, пе­вних етапів засвоєння теми; визначення способів взаємодії учасників навчально­го процесу на кожному етапі та мотиваційне забезпечення їхньої діяльності [1, с. 30].

З урахуванням зазначеного, для ефективного формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до інноваційної педагогічної діяльності у процесі їх підготовки у ВНЗ необхідно дотримуватись положень технологічного підходу. Виходячи з узагальненого алгоритму проектування педагогічних технологій, поданого в [3, с. 169], технологія формування досліджуваної готовності може передбачати виконання педагогом наступних процедур: аналіз змісту інноваційної педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю; визначення ступеня базової підготовки студентів до виконання завдань інноваційної педагогічної діяльності; формулювання цілей підготовки майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до інноваційної педагогічної діяльності; відбір і структуризація відповідного змісту навчання; вибір оптимального поєднання методів, форм і засобів навчання, що дозволяють засвоїти зміст і способи здійснення інноваційної педагогічної діяльності; конструювання навчальних елементів, дидактичних матеріалів, мотиваційних ситуацій та розробка структури і змісту навчальних занять, спрямованих на формування досліджуваної готовності; планування самостійної роботи з урахуванням спрямованості на виконання завдань інноваційної педагогічної діяльності; проектування контролюючих процедур; реалізація в навчальному процесі (зокрема під час підготовки курсових та дипломних робіт, проходження педагогічних практик, проведення студентами пробних відкритих занять, участі в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт) і необхідна корекція.

Послідовна реалізація зазначеної технології має значно підвищити ефективність процесу формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до інноваційної педагогічної діяльності під час їхньої підготовки у ВНЗ.

 

Література

1. Демидова В.Г. Прогностичний компонент у професійній діяльності педагога [Текст] : навч.-метод. посіб.  / В.Г. Демидова. – Одеса : ПНЦ АПН України – МП Черкасов, 2007. – 147 с.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

3. Шагеева Ф. Проектирование образовательных технологий [Текст] / Ф. Шагеева, В. Иванов // Высшее образование. – 2004. - № 2. – С. 169-172.

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (10.12.2016)
Переглядів: 354
Всього коментарів: 0