Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Дудчик Оксана

к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів

господарювання та страхування

Марченко Ірина

магістр

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

В умовах сьогодення, коли для вітчизняних виробників відкриваються європейські перспективи, важливим завданням управління є підтримання стійких фінансових позицій підприємства. Запорукою цього є постійний моніторинг  фінансового стану підприємства для виявлення та усунення ранніх проявів кризи [1].

Оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання передбачає вивчення та розрахунок комплексу показників, які відображають різні сторони діяльності підприємств та впливають на ефективність прийняття управлінських рішень. За результатами оцінки фінансового стану можливо побачити проблемні сторони фінансової діяльності підприємства та розробити заходи щодо підвищення ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості, також оцінити виробничий механізм та визначити перспективи його розвитку, виявити резерви підвищення ефективності функціонування підприємства та попередити виникнення фінансових негараздів [2].

ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» - одне з найбільших підприємств харчової промисловості з комплексної переробки кукурудзи на крохмалепродукти. Підприємство застосовує безвідходну ресурсозберігаючу технологію переробки кукурудзяного зерна і повністю забезпечує потреби промисловості України у крохмалепродуктах. Оцінимо фінансовий стан підприємства шляхом розрахунку таких показників як: ліквідність та платоспроможність; ділова активність; фінансова стійкість; рентабельність (табл.1).

Таблиця 1

Показники оцінки фінансового стану ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»   за 2013-2015рр.

Показники

Нормативне значення

2013

2014

2015

Абсолютне відхилення

2014 до 2013

2015 до 2014

2015 до 2013

Показники ліквідності та платоспроможності

Коефіцієнт загальної ліквідності

1-1,5

0,831

0,765

0,763

-0,066

-0,002

-0,068

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,6-0,8

0,354

0,357

0,369

0,003

0,012

0,015

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

не <  0,15-0,25

0,023

0,141

0,032

0,118

-0,109

0,009

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової незалежності

≥0,5–0,6

0,587

0,541

0,507

-0,046

-0,034

-0,08

Коефіцієнт фінансової залежності

≤0,4–0,5

0,413

0,459

0,493

0.046

0,034

0.08

Коефіцієнт фінансової стабільності

> 1

1,423

1,179

1,026

-0,244

-0,153

-0,397

Коефіцієнт фінансового ризику  або левериджу

≤ 1

0,703

0,848

0,974

0,145

0,126

0,271

Коефіцієнт інвестування

> 1

0,772

0,71

0,718

-0,062

0,008

-0,054

Показники ділової активності

Період оборотності, дні

скороч.

149,3

140,4

144,6

-8,9

4,2

-4,7

Коефіцієнт оборотності активів

зростання

0,618

0,64

0,789

0,022

0,149

0,171

Коефіцієнт оборотності запасів

зростання

6,118

4,859

5,622

-1,259

0,763

-0,496

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

зростання

8,669

10,93

9,523

2,261

-1,401

0,854

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

зростання

2,308

2,221

2,5

-0,087

0,279

0,192

Показники рентабельності

Рентабельність продажу

зростання

0,032

0,016

0,058

-0,016

0,042

0,026

Рентабельність активів

зростання

0,018

0,01

0,043

-0,008

0,033

0,025

Рентабельність власного капіталу

зростання

0,031

0,018

0,084

-0,013

0,066

0,053

Рентабельність продукції

зростання

0,038

0,02

0,073

-0,018

0,053

0,035

 

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності, жоден з яких не відповідає встановленим нормативам, свідчить про низьку ліквідність підприємства, а також про недостатність у підприємства коштів, які можуть бути спрямованні на погашення поточних зобов’язань.

Що стосується показників фінансової стійкості, практично всі (крім коефіцієнта інвестування) відповідають нормативним значенням і їх коливання за період, що аналізується, не погіршують фінансову стійкість підприємства. Аналіз показників свідчить про низький ризик, тому що у випадку потреби погасити всі зобов`язання, підприємство зможе це зробити за рахунок власного капіталу.

Серед показників ділової активності позитивну динаміку має коефіцієнт оборотності активів, що свідчить про те, що доходи підприємства зростали швидшими темпами, ніж загальна сума активів підприємства і загалом позитивно характеризує підприємство. Але керівництву підприємства слід звернути особливу увагу на суттєву різниці між коефіцієнтами оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, яка свідчить про значне переважання кредиторської заборгованості над дебіторською.

Показники рентабельності за весь період аналізу мають позитивне значення, що засвідчує отриманням підприємства чистого прибутку. Чистий прибуток підприємства у 2014 р. проти 2013 р. зменшився на 4984 тис. грн. або на 41,4%. В 2015 році підприємство отримало 36060 тис. грн. чистого прибутку, що в 5 разів більше ніж в 2014 році. В 2014 році коефіцієнти зменшились, в 2015 році знов зросли, що викликано загальним спадом економіки в 2014 році.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати. Це дасть змогу критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства, допоможе визначити проблеми у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів.

 

Література

  1. Ромашова Я.В. Особливості аналізу ліквідності в системі оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств [Текст] / Я.В. Ромашова // Вісник ОНУ ім. І.І.Мечникова. –  2015. – Т20. – вип. 5. – С. 135-139.
  2. Ларікова Т.В. Особливості розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання [Текст] / Т.В. Ларікова// Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2014. - № 6. – С. 228-233.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 387
Всього коментарів: 0