Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Білоус Ольга

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., доцент  Цуркан І.М.

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

м. Дніпро

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

 

В умовах ринкової економіки головною метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення подальшого розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості [1].

Для ефективного функціонування і розвитку підприємства потрібен детальний аналіз процесів, що протікають у ньому з подальшою їх оптимізацією. Це може бути реалізовано шляхом побудови і використання економіко-математичних моделей, що дозволить проаналізувати і спрогнозувати основні економічні показники для розробки ефективних управлінських рішень.

Системний підхід в управлінні вимагає використання сучасного інформаційно-аналітичного інструментарію для розв’язання багатьох прикладних і теоретичних задач. Одним з напрямів ретельного та всебічного обґрунтування управлінських рішень є застосування економіко-математичних моделей.

Відповідно до типу економічної системи, типу зв’язку між її елементами та поставленої задачі, для її розв’язання використовують певні методи, такі як: методи дисперсійного, кореляційного, регресійного аналізу, методи математичного лінійного та нелінійного програмування, імітаційне моделювання, кластерний аналіз, матричні (балансові) методи.  В умовах ризику та невизначеності для прийняття управлінських рішень застосовують теорію ігор [2].

Впровадження методів економіко-математичного моделювання в систему управління сільськогосподарського підприємства забезпечує вирішення  проблем планування розвитку, розміщення і спеціалізація виробництва, оптимізацію посівних площ, використання дефіцитних ресурсів та  оптимального співвідношення галузей для високотоварних сільськогосподарських виробництв тощо.

Основним економіко-математичного методом в управлінні прибутком підприємства є оптимізаційно-імітаційне моделювання. Використання розрахунків по оптимізаційно-імітаційній моделі дозволяє визначити динаміку прибутку, побачити наслідки прийняття рішень і викреслити явно програшні варіанти.

Процес моделювання включає множину процедур, а саме: вибір цільової функції, змінних, параметрів, форм зв’язку та ін. [3]. На даному етапі важливо чітке формулювання кінцевої мети по­будови моделі, а також визначення критерію, згідно з яким будуть оцінюватися різні варіанти розв’язку.

Критерієм оптимальності в управлінні прибутком може бути максимізація прибутку або мінімізація витрат.

Управління прибутком тісно пов’язане  з управлінням витратами. Адже саме вони складають собівартість продукції, від реалізації якої залежить і розмір прибутку. В систему управління витратами входить детальний облік та аналіз витрат, їх нормування за видами, пошуки можливої економії витрат трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.

Важливим при моделюванні є врахування обмеженості ресурсів, які витрачаються на виробництво продукції [4]. Найбільш поширеними ресурсними  обмеженнями в сільськогосподарській галузі виступають кількість землі, наявність необхідної техніки, умов для зберігання, засобів транспортування та переробки.

Отже, при зазначених обмеженнях, управління прибутком повинно проводитися в підсистемі управління ресурсами підприємства, задачами якого є оптимальній розподіл ресурсного потенціалу підприємства згідно з обчисленою оптимізаційною моделлю.

Сучасне планування і управління сільськогосподарським підприємством неможливе без застосування методів економіко-математичного моделювання, що обумовлюється впливом великої кількості факторів зовнішнього середовища, в результаті чого формується область невизначеності умов, на базі яких приймаються управлінські рішення. Результатом використання моделювання стане можливість збалансування виробничої структури та пристосування її до конкретних умов діяльності,  підвищення ефективності планування  і управління.

 

Література

1. Штулер Г. Г. Роль прибутку в системі показників ефективності  стратегічного управління [Текст] / Г.Г. Штулер, І.Ю. Дишко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Економіка: зб.наук.пр. – 2011. – Вип. 2(34). – С. 136-140.

2. Піддубна Л. В. Концептуальні аспекти економіко-математичного моделювання господарської діяльності підприємства [Текст] / Л.В. Піддубна //  Міжнародна економіка та менеджмент. – 2014. - №2 (73). – с. 147.

3. Іващук О. Т. Економіко-математичне моделювання [Текст]: навч. посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

4. Фарафонова Н. В. Економіко-математична модель оптимізації використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н.В. Фарафонова // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. -  №1-2. – С. 36-39.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 520
Всього коментарів: 0