Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Китайчук Тетяна

к.е.н., доцент

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Підвищення ефективності бухгалтерського контролю дозволить запобігти зловживанням і порушенням звітно–економічної інформації, усуненню негативних явищ та недопущення їх у майбутньому,

Вагомий внесок у формування теоретичних та організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку й контролю діяльності підприємств здійснили вітчизняні вчені:  М.Т. Білуха, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев,  Л.О. Сухарева, Н.М. Малюга,  Є.В.Калюга, Н.І. Рубан, В.В. Сопко, В.О.Шевчук, О.І. Ястремський.

Внутрішній контроль тісно пов’язаний із бухгалтерським обліком, який складається із форм, процедур і методів, що дають змогу вести облік майна, джерел його утворення, а також усіх інших фактів господарської діяльності в грошовому вираженні шляхом суцільного, безперервного, документального і взаємопов’язаного їх відображення у відповідних облікових регістрах, а потім – у відповідній звітності. Внутрішній контроль орієнтований і на перевірку бухгалтерського обліку, тобто своєчасності облікових записів за здійсненими  операціями, правильністю їх відображення та їх результативністю [1].

Організація бухгалтерського контролю має бути цілісною системою, складовими якої є способів, прийомів і методів, які охоплюють увесь комплекс контрольних процедур, починаючі з формування інформаційної бази, проведення контрольних дій, та повинна закінчуватись узагальненням результатів контролю.

Суб’єктами бухгалтерського контролю діяльності підприємства є працівники відділу внутрішнього контролю, головний бухгалтер, контролер (як окрема посада без створення відповідного відділу) або уповноважена на те керівництвом підприємства особа.

Саме порушення в організації обліку найчастіше призводять до незаконних витрат, недостач майна, зайвого нарахування платежів до бюджету, лишків необоротних активів, ТМЦ, орендованих основних засобів. Серед порушень цієї групи можна виділити найпоширеніші: списання видатків без підтверджуючих документів, неповне (несвоєчасне) оприбуткування ТМЦ, невідображення окремих господарських операцій.

У першу чергу такого роду порушення пов’язані із прагненням суб’єктів господарювання штучно знизити податкове навантаження. Наслідками таких порушень у бухгалтерському обліку є: здійснення витрат не за цільовим призначенням, завищення кредиторської заборгованості, заниження вартості активів, лишки грошових коштів і матеріальних цінностей, заниження вартості основних засобів і ТМЦ, заниження орендної плати, неповне оприбуткування, зайве нарахування платежів до бюджету.

Інші порушення бухгалтерського обліку: недодержання порядку оформлення бухгалтерських документів; застосування бланків і регістрів невстановлених форм; невідповідність між даними аналітичного і синтетичного обліку; невідповідність між показниками фінансової звітності; порушення терміну подання авансових звітів; ведення 2 касових книг; ведення 2 Головних книг.

Основна маса  порушень цієї групи допускається бухгалтерами виключно з приводу недбалого виконання ними своїх службових обов’язків. Внаслідок чого можуть бути здійснені витрати не за цільовим призначенням. Разом з тим існує гостра проблема в тому, що внутрішній бухгалтерський контроль - доволі часто не виявляє реальних проблем, пов’язаних  з фінансовими результатами, підтверджує фальшиву звітність тощо.

Тому доцільно делегувати упорядковані посадові обов’язки між працівниками, котрі беруть участь у формуванні інформації, щодо ведення справ і формування інформації, допоможе уникнути зловживань і крадіжок, а також виявляти випадкові помилки.

Одним із основних важелів досягнення міцної фінансової дисципліни на підприємстві, ефективного попередження порушень і недоліків у веденні бухгалтерського обліку, а у кінцевому результаті – ефективного управління підприємством – є запровадження обов’язкового внутрішнього фінансового контролю на підприємствах усіх форм власності [2].

Удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності є вирішальним у вирішенні проблеми якісного бухгалтерського обліку та ефективного управління підприємством.

Від належної організації  бухгалтерського  контролю на підприємстві залежить ефективність роботи працівників, добробут  підприємства та можливість виявлення всіх негативних явищ, які заважають  працювати.

Таким чином, відсутність та недостатня  ефективність функціонування служб  внутрішнього контролю можуть стати однією з головних причин зростання  ризику, зниження якості управління і, як наслідок, можливості понесення збитків суб’єктом господарювання.

 

Література

  1. Букіта С.І. Організація внутрішнього контролю на підприємстві / С.І. Букіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/808.
  2. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підручник / М.Т. Білуха, М.Г. Дмитренко, Т.В. Микитенко; за ред. проф. М.Т. Білухи. –Вид. 2-ге перероб. і доп. –К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. – 888 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 111
Всього коментарів: 0