Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ

Качмар Оксана

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту

Тернова Світлана

слухач магістратури

ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут

м. Бережани

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ

 

Прийняття правильного і своєчасного управлінського рішення є головною передумовою ефективності діяльності будь-якого підприємства. Задля цього, керівник відповідного рівня, повинен отримати чітку, повну і необхідну інформацію у вигляді, придатному для сприйняття. Саме таким вимогам повинна відповідати звітність, яка складається. У зв’язку з тим, що звітність різниться між собою за об’єктами дослідження, її розділяють за видами. Всі види звітності є взаємозв’язаними між собою: вони використовують спільну інформаційну базу, на основі звітності одного виду може формуватись звітність іншого виду тощо. Однак досі чіткого регламентування структури звітності підприємства немає як в законодавчій базі, так і серед думок науковців.

У вітчизняній і зарубіжній обліково-економічній літературі виділяють два підходи до визначення сутності звітності: обліковий і статистичний. Досі між науковцями тривають дискусії стосовно того, чи є звітність елементом методу бухгалтерського обліку, чи все ж таки - однією з форм статистичного спостереження [1, с. 104].

Питання визнання науковцями єдиної дефініції «звітності» є досить важливим, оскільки якість, своєчасність і повнота звітних показників багато в чому залежать від правильного розуміння сутності даного поняття та його інформаційного змісту.

Ще в 1988 році проф. В.Ф. Палій і проф. Я.В. Соколов писали: «Звітність виконує важливу функціональну роль в системі економічної інформації. Вона інтегрує інформацію всіх видів обліку, забезпечує зв'язок і порівняння планових, нормативних і облікових даних. ...є засобом управління господарством і одночасно методом узагальнення і представлення інформації про господарську діяльність» [2, с. 218-220].

З цього приводу проф. Ф.Ф. Бутинець зазначає, що: «Сукупність показників звітності є вихідною обліковою інформацією, що дозволяє:

  • встановити стратегію, мету та результати діяльності підприємства, оцінити можливості, які підприємство має і які при цьому для нього відкриваються;
  • приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення;
  • координувати дії розрізнених структурних підрозділів, спрямовуючи їх зусилля на досягнення поставлених цілей" [3, с. 9].

Аналізуючи наведені в обліково-економічній літературі визначення, слід зазначити, що більшість авторів при визначенні сутності терміну «звітність» використовують такі поняття, як система (сукупність) показників, відомостей, даних, форм, звітів, спосіб узагальнення, процес, форма спостереження та ін.

Так, П.В. Хомин підкреслює, що «звітність є самостійною системою подання даних, необхідних для інформаційного забезпечення менеджменту і в жодному разі не може вважатись складовим елементом (прийомом) бухгалтерського обліку» [4, с. 9].

Напротивагу зазначеному вище, у літературі зі статистики одностайно наголошується на тому, що звітність є однією з організаційних форм статистичного спостереження.

Вважаємо недоцільним відносити звітність лише до елементів методу бухгалтерського обліку або форми статистичного спостереження. При веденні бухгалтерського обліку звітність виступає невід'ємним елементом його методу, оскільки вона забезпечує виконання завдань і функцій обліку щодо задоволення інформаційних потреб зацікавлених користувачів. Тобто забезпечує узагальнення облікової інформації щодо стану та результатів всіх напрямів діяльності підприємства за звітний період у системі підсумкових показників для її надання заінтересованим користувачам. А при здійсненні статистичного дослідження звітність є основною формою (джерелом інформації) статистичного спостереження.

Отже, звітність є досить різносторонньою категорією, тому серед науковців існують суперечності щодо її сутності. Основним завданням складання звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації щодо всіх напрямів діяльності підприємства для ефективного прийняття відповідних рішень.

 

Література

  1. Іваненко В.О. Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку та форма статистичного спостереження. / В.О.Іваненко// Вісник ЖДТУ. - 2010. - № 2(52). – С. 104-112.
  2. Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: "Финансы и статистика", 1988.- 279 с.
  3. Звітність підприємства: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А.Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 428 с.
  4. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського податкового обліку: монографія / П.Я. Хомин. - Тернопіль: Економічна думка, 2004.
  5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 192
Всього коментарів: 0