Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

СКЛАДОВІ ФОНДУ СПОЖИВАННЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ

Літвінов Віталій

старший викладач кафедри обліку і аудиту

ВП НУБіП  «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

СКЛАДОВІ ФОНДУ СПОЖИВАННЯ АГРОПІДПРИЄМСТВ

 

По методу утворення і соціально-економічних форм використання фонд споживання підрозділяється на: фонд заробітної плати і доходів, фонд суспільного споживання, внутрішній фонд громадських організацій і апарата керування. Прогрес суспільства звичайно супроводжується ростом реальної заробітної плати і доходів, поліпшенням якості предметів споживання і послуг, що випереджають розвитком предметів споживання тривалого користування і культурно-побутового призначення, засобів розвитку невиробничої сфери. Однак ріст фонду споживання має об'єктивні межі, його надмірний ріст неминуче приведе до необґрунтованого скорочення фонду нагромадження, що підірве матеріальні основи розширеного відтворення й економічного росту. Тому необхідно прагнути до оптимального сполучення фонду споживання і фонду нагромадження, щоб забезпечувалися як високі і стійкі темпи економічного росту, так і підвищення рівня життя, реальних доходів і споживання народу.

З одного боку матеріальне стимулювання працюючих може бути ефективним при обґрунтованому визначенні кінцевих результатів виробництва та формуванні фонду споживанні у відповідності з результатами господарської діяльності. Проте, з іншого – в більшості країн світу сільське господарство є депресивною галуззю економіки та потребує значного вливання фінансових ресурсів з боку держави. Обсяг фонду споживання має покривати всі затрати на відновлення якостей трудових ресурсів та їх розвиток, підвищення кваліфікації.

Саме тому важливим є визначення основних напрямів використання фонду споживання агропідприємств.

Фонд споживання призначений для фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери (крім витрат капітального характеру) і матеріального забезпечення працівників підприємств агропромислового комплексу, а також для виплати проміжних дивідендів. Головною особливістю, що вирізняє цей фонд від інших фінансових фондів підприємства є те, що його формування не приводить до утворення нового майна.

Фонд оплати праці на державних сільськогосподарських підприємствах формується в межах фінансових коштів, що надходять з державного бюджету; за рахунок частини доходу, що був одержаний внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.

На підприємствах агропромислового комплексу частина заробітної плати, що нараховується робітникам у грошовому виразі, може виплачуватися у натуральній формі. Натуральна оплата має велике значення для працівників сільськогосподарських підприємств. За рахунок неї працівники роблять натуральні запаси продовольства.  Для задоволення потреб працівників у сільськогосподарській продукції на агропідприємствах створюється натуральний фонд. Порядок формування фонду натуроплати, ціни нарахування та співвідношення між грошовою та натуральною формою оплати праці, перелік видів продукції, якими вона може бути виплачена (крім заборонених законодавством видів продукції), термін виплати натуральної продукції – все це зазначається в угоді між працівниками сільськогосподарський підприємств та його власниками чи керівництвом (колективному договорі).

В багатьох країнах в умовах розвитку національної економіки та встановлення ринкових засад її функціонування натуральна форма оплати є досить ефективним мотиваційним чинником зацікавленості працівників в ефективній трудовій діяльності.

В деяких країнах набула поширення своєрідна форма стимулювання продуктивності праці, коли працівникам надається певна частина продукції, одержана понад нормативні обсяги, встановлені в договорі між трудовим колективом та керівництвом підприємства в формі натуральної оплати

Іншою складовою частиною фонду споживання підприємств агропромислового бізнесу є нарахування на заробітну плату робітників відповідно до чинного законодавства країни. Вони включають нарахування в обов'язкове пенсійне страхування, соціальне страхування, фонд безробіття та інші фонди, які визначаються урядами країни. В деяких країнах з метою розвитку певних підгалузей сільського господарства встановлюються пільги на відрахування до державного бюджету.

Кошти фонду споживання сільськогосподарських підприємств направляються на виплату проміжних дивідендів акціонерам та вкладникам; виплата дивідендів по привілейованим акціям; виплату дивідендів по акціях трудового колективу та вкладень працівників в майно підприємства. Розмір цих виплат визначається розміром чистого прибутку підприємства.

 

Література

1. Дієсперов В.С. Оплата сільськогосподарської праці/ В.С.Дієсперов//Економіка АПК.-2012.-№9.-С.76-83.

2. Харченко Т.М. Шляхи вдосконалення мотивації праці найманих працівників сільськогосподарських підприємств/ Т.М.Харченко.-Суми:ПП Вінніченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2012.-40с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 116
Всього коментарів: 0