Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Габор Володимир

к.е.н., доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

 

Динамічний розвиток ринкових процесів в Україні вимагає забезпечення ефективного функціонування підприємств, яке залежить насамперед від якості реалізації його потенціалу. В сучасних вітчизняних виданнях питання сутності потенціалу, формування та структуризації залишаються недостатньо висвітленими. Метою представлених на науково-практичну конференцію матеріалів є дослідження сутності економічної категорії потенціал, визначення його видів та взаємозв’язку між ними.

Термін «потенціал» походить від латинського слова «potentia» й означає приховані можливості, які завдяки праці в умовах виробництва можуть стати реальністю. Визначення поняття потенціалу має важливе наукове й практичне значення, оскільки дозволяє визначити підхід до його оцінки, вимірювання й управління. Водночас підкреслимо, що однозначності у підходах до визначення поняття потенціалу сільськогосподарських підприємств немає.

Розкриваючи поняття потенціалу відносно будь-якої сфери людської діяльності, більшість економічних словників і енциклопедій  виділяють два підходи у визначенні його сутності. Згідно з першим потенціал трактується, як ресурси, запаси, засоби, можливості, що можуть бути використані для розв'язання певного завдання або ж досягнення мети. Другий підхід сутність потенціалу трактує, враховуючи можливості певної особи, суспільства, держави у якійсь галузі. Обидва підходи пов'язують сутність потенціалу з досягненням певного результату.

У економічному енциклопедичному словнику за редакцією С.В. Мочерного дається таке трактування цього поняття: “Потенціал – це наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використовувати їх для досягнення поставленої мети” [1, с.141].

Характеризуючи сутність потенціалу будь-якої сфери соціально-економічної сфери, необхідно розрізняти такі його види: ресурсний, виробничий, економічний. Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств має різні за функціональним призначенням і якістю виробничі ресурси: матеріальні, трудові, земельні. Сукупність цих ресурсів є основою сільськогосподарського виробництва і визначає його ресурсний потенціал, який можна розрахувати в грошовому вираженні.

Стосовно сільського господарства ресурсний потенціал – це сукупність взаємопов'язаних ресурсів, які використовують в сільськогосподарському виробництві. Можливості окремих господарств у досягненні відповідних результатів значно відрізняються, що зумовлюється кількістю і якістю наявних ресурсів, або їх ресурсним потенціалом.

З позиції поліпшення використання ресурсів виробництва, підвищення їх віддачі в економічній літературі застосовується поняття виробничий потенціал. Який являє собою наявні та приховані можливості щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції. Його слід також сприймати як сукупність ресурсів, що функціонують і здатні виробляти певний обсяг продукції [2, с.14].

Для виробничого потенціалу характерним є адаптування до вимог продукції, що виробляється, взаємодія між його складовими і здатність забезпечувати зростання ефективності виробництва продукції. Виробничий потенціал є поліструктурною системою. До його складу включають передусім: потенціал землі, основних засобів, оборотних засобів, технологічного персоналу, технології, інформацію, природно-кліматичні умови.

Виробничий потенціал, який формується завдяки економічним можливостям галузей матеріального виробництва, є найважливішою складовою економічного потенціалу і виступає його основою. Найчастіше економічний потенціал трактується як здатність господарської системи освоювати й переробляти матеріально-товарні цінності для задоволення суспільних потреб, або ж як сукупність економічних можливостей, які має суспільство і які можуть бути використані для реалізації конкретних соціально-економічних цілей.

Більш конкретно економічний потенціал сільського господарства можна трактувати як сукупність економічних можливостей галузі, які можуть бути використані для розв'язання конкретних соціально-економічних проблем села. Він визначається розміром чистої продукції, що може бути створена у сільському господарстві і використана для забезпечення потреб суспільства. При цьому необхідно мати на увазі, що економічний потенціал сільського господарства залежить від розвитку його продуктивних сил і характеру аграрних виробничих відносин [3,c.44].

Окремі види виробничих ресурсів характеризуються відповідними і лише їм властивими функціями. Розвиток сільськогосподарського виробництва та підвищення його ефективності залежить від складу і раціонального співвідношення ресурсного, виробничого та економічного потенціалів.

 

Література

1. Економічний енциклопедичний словник. Т. 2 /[Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І.]; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. –  568 с.

2. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка Навчальний посібник / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

3. Економіка сільського господарства: Навч. посібник / [Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М. та ін.]; за ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. - К.: Каравела, 2009. - 264 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 624
Всього коментарів: 0