Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЄВИРОБНИЦТВА НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Сеник Іван

к. с.-г. н., с. н. с., провідний науковий співробітник

Тернопільська дослідна станція ІВМ НААН

Галайдіда Ольга

викладач

Деркач Наталія

методист

ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого

 

 

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЄВИРОБНИЦТВА НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

 

Розвиток України на сучасному етапі та на перспективу пов'язаний із асоційованим членством та подальшим вступом в Європейське співтовариство. Інтеграційні процеси держави зумовлюють необхідність змін в економіці країни в цілому та аграрній її складовій зокрема. Однією із головних проблем аграрного сектору економіки України залишається істотне збільшення й стабілізація виробництва зернобобових культур, зокрема сої, яка є основним джерелом збалансованого за амінокислотним складом і вмістом екологічно чистого білка. У рослини сої завдяки поєднанню двох процесів фотосинтезу і біологічної фіксації азоту, інтенсивно синтезуються майже всі цінніші органічні речовини, які є в рослинному світі [1].

Як свідчать дані Державної служби статистики, в Україні протягом останніх років спостерігається стрімке зростання розмірів посівних площ та обсягів виробництва сої Аналогічна ситуація спостерігається i на Тернопільщині [3], табл. 1.

Таблиця 1

Посівні площі, урожайність та валові збори сої у Тернопільській області

Роки

Посівні площі сої,

тис. га

Урожайність сої,

ц/га

Валові збори сої,

тис. т

2010

24,7

16,9

41,4

2011

27,9

16,7

46,5

2012

37,7

20,4

77,0

2013

49,9

20,3

101,3

2014

68,6

24,2

166,3

2015

104,5

16,3

170,0

 

Аналізуючи період 2010-2015 рр. слід відмітити, що відбувається зростання посівних площ сої із 24,7 тис. га у 2010 році до 104,5 тис. га у 2015 році та валових зборів відповідно з 41,4 тис. т до 170,0 тис. т. Проте урожайність сої все ще залишається на невисокому рівні i визначається в основному кліматичними факторами.

Одночасно з цим, як свідчать проведені маркетингові дослідження, спостерігається підвищення закупівельних цін на вирощену продукцію, що свідчить про наявність попиту на зерно сої. Так, у 2010-2011 маркетинговому році 1 т сої коштувала 3500 грн., a у 2015-2016 році – 8800 грн., [4], (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Закупівельні ціни на сою

 

Зростання закупівельних цін з 2010-2011 по 2015-2016 рр.  становило 5300 грн./т, що створило передумови для збільшення посівних площ сої, оскільки в умовах ринкової економіки сільськогосподарські товаровиробники самі визначають перспективні та стратегічні напрями виробництва, одним із яких є соєсіяння.

Використовуючи метод кореляційно-регресійного аналізу [2] нами розроблено математичну та побудовано графічну модель, які відображають залежність розмірів посівних площ сої від урожайності та закупівельної ціни, рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель залежності розмірів посівних площ сої від урожайності та закупівельних цін

Рівняння регресії У=-70,785+0,0154Х1+2,4361Х2 достовірно описує зазначену залежність, оскільки ймовірність нульової гіпотези менше 5% (р<0,05). У зазначеній математичній моделі У – посівні площі сої, тис. га, Х1 – закупівельна ціна, грн./т, Х2 – урожайність, т/га. Коефіцієнт множинної кореляції становить 0,99, що свідчить про високу тісноту зв’язку між незалежними та залежною змінними.

Використовуючи розроблену математичну модель (рівняння регресії), знаючи при цьому урожайність зерна сої та реалізаційну ціну можна із високою точністю спрогнозувати можливі розміри посівних площ сої, (табл. 2).

Таблиця 2

Фактичні та розрахункові посівні площі сої по Тернопільській області

Роки

Посівні площі сої, тис. га

Коефіцієнт варіації даних, %

фактичні

розрахункові*

2010

24,7

24,3

1,2

2011

27,9

26,1

4,7

2012

37,7

43,6

10,3

2013

49,9

47,2

3,9

2014

68,6

66,7

2,0

2015

104,5

104,4

0,1

Середнє значення коефіцієнта варіації

3,68

*Примітка: посівні площі розраховані з використанням математичної моделі (рівняння регресії)

 

Проведені розрахунки свідчать про те, що коефіцієнти варіації між фактичними та розрахунковими значеннями розмірів посівних площ є невисокими i знаходяться на рівні 0,1-10,3%, що свідчить про слабке варіювання зазначених величин.

Таким чином, використання методів математичної статистики та маркетингових i статистичних досліджень  дозволяє моделювати та розраховувати можливі напрямки розвитку аграрного виробництва.

 

Література

1. Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої / А.О. Бабич. – К. Урожай, 1993. – 432 с.

2. Ермантраут Е.Р. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica 6.0. Метоличні вказівки / Е.Р. Ермантраут, О.І. Присяжнюк,
І.Л. Шевченко. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2007. – 55 с.

3. Рослинництво України. Статистичний збірник – 2015. [відп. за випуск О.М. Прокопенко]. — К. : Державна служба статистики України, 2016. — 180 с.  

4. Історія цін на сільськогосподарську продукцію. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/istoriya-cin.html

 

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 107
Всього коментарів: 0