Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_5_Економічні науки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кравець Оксана

слухач магістратури

Науковий керівник: д.е.н., проф. Щурик М. В.

Івано-Франківський університет права

ім. Короля Данила Галицького

м. Івано-Франківськ

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої кредитоспроможності та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану підприємства, в тому числі його кредитоспроможності є необхідною складовою процесу управління підприємством. Головним напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства, визначення перспектив його майбутнього розвитку.

Окремі аспекти якості інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану, в тому числі кредитоспроможності підприємства досліджені сучасними вітчизняними економістами, а саме у роботах Бутинця Ф.Ф., Бутко А.Д., Гадзевича О.І., Ізмайлової К.В., Каліни А.В., Мниха Є.В., Нескреби А.М., Сопка В.В., Чумаченка М.Г. та інші.

Істотний внесок у розвиток і вдосконалення методики аналізу фінансового стану зробили зарубіжні фахівці: Баканов М.І., Барнгольц С.Б., Єфімова О.В., Метьюс М.Р., Міддлтон Д., Новодворський В.Д., Погостинський Ю.А., Рішар Ж., С. Дж. Браун, Томпсон А.А. та інші.

Не зменшуючи цінності напрацювань зазначених вчених-економістів, зауважимо, що інформаційне забезпечення аналізу кредитоспроможності в контексті нових законодавчих змін не знайшло належного відображення в їхніх роботах і потребує подальших наукових досліджень.

Основу інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємства становить фінансова звітність. Її використання дає можливість отримати інформацію фінансового характеру, яка слугує базисом оцінки фінансового стану підприємства.

Загальні вимоги щодо складання фінансової звітності затверджені наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73, яким визначено мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності [1]. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» регулює порядок складання та надання звітної інформації всіма підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності за винятком банківських та бюджетних установ. В основі «Загальних вимог до фінансової звітності» покладено Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1. Таким чином, Н(П)СБО 1 – це черговий крок назустріч міжнародним стандартам фінансової звітності.

В результаті аналізу фінансової звітності визначаються найважливіші показники оцінки кредитоспроможності підприємств. До таких показників можна віднести: коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами, коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів, коефіцієнт забезпечення запасів та витрат власними джерелами, коефіцієнт майна виробничого призначення, коефіцієнт вартості основних засобів в майні, коефіцієнт вартості матеріальних оборотних коштів в майні, коефіцієнт прогнозування банкрутства та коефіцієнт відновлення платоспроможності [2, с.235].

В той же час сучасні технології фінансового аналізу потребують суттєвого розширення інформаційної бази. Окрім стандартних форм фінансової та статистичної звітності, використовуються позаоблікові зовнішні щодо підприємства джерела інформації, що характеризують стан зовнішнього економічного середовища: ринків товарів і послуг, внутрішнього та міжнародного фінансових ринків, систем оподаткування тощо.

         Таким чином, можна зробити висновок, що бухгалтерська (фінансова) звітність покликана давати достовірне і повне уявлення про зміни не тільки у кредитоспроможності підприємства, а й у фінансовому стані в цілому, вона є інформаційною базою фінансового аналізу всієї діяльності організації. Результати аналізу служать підставою для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо  управління кредитоспроможностю підприємства.

 

Література

1. Наказ 07.02.2013  № 73 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: редакція від 09.08.2013 р.

3. Щурик М.В., Луцька Н.М, Тимоць М.В.. Фінансовий аналіз – Івано-Франківськ: «НАІР», 2014. – 432 с.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 428
Всього коментарів: 0