Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_4_Технічні науки

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Доценко Наталія

к.т.н., асистент

Миколаївський національний аграрний університет

м. Миколаїв

 

ОСОБЛИВОСТІ  КЛАСИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

 

Процеси інтеграції України до світового співтовариства диктують нові вимоги до діяльності вітчизняних підприємств із забезпечення якісних характеристик продукції. Це знайшло своє відображення у гармонізації та запровадженні в Україні міжнародних стандартів ISO серії 9000, які спрямовані на побудову системи управління якістю (СУЯ), як сукупності процесів, і управління ними, що у результаті забезпечить належний рівень якості продукції. Системне дослідження структури СУЯ підтверджує, що для забезпечення управління необхідно здійснювати оцінювання системи та процесів в цілому. У загальному вигляді системи є різних видів, вони відрізняються своєю структурою, видами зв’язків, рівнем управління тощо. Для аналізу СУЯ та її складових елементів розглянемо класифікацію систем з метою визначення, до якого класу вона належить [1-8].

За кількістю елементів системи бувають: малі та великі. СУЯ повністю відповідає характеристикам великих систем: вона налічує у своїй структурі значну кількість підсистем, процесів та окремих операцій, має значну кількість зв’язків усередині системи та за її межами, складна в управлінні.. За складністю зв’язків у структурі системи бувають: прості, складні. Дана система має складну будову, оскільки налічує у своїй структурі підсистеми, процеси, підпроцеси, операції та розгалужені зв’язки між ними.

За походженням системи бувають: природні, штучні. Вимоги до діяльності, що описано у розділах 4-8 ДСТУ ISO 9001:2009 [9], стосуються діяльності найвищого керівництва, представника у сфері управління якістю, відповідальних за процеси тощо, тому СУЯ підприємства – це створена людиною система, що забезпечує досягнення цілей у сфері якості.

За способом управління системи бувають ручні, автоматизовані та автоматичні. Залежно від специфіки підприємства СУЯ підприємства може мати один з трьох способів управління. Однак, для реалізації кожного процесу СУЯ потрібна участь людини і можуть бути присутні елементи автоматизації.

За характером зв’язків системи з зовнішнім середовищем системи бувають відкриті та закриті. На відкритість СУЯ підприємств вказують принципи управління якістю, а саме: «орієнтація на споживача» та «взаємовигідні відносини з постачальниками. Таким чином, СУЯ на підприємстві – це відкрита система, функціонування якої залежить від: вимог і потреб замовників і зацікавлених сторін; енергії, обладнання, сировини, що надаються постачальниками; норм, що ставляться законодавчими органами; меж, що задаються іншими системами управління на підприємстві тощо.

Відкриті системи бувають неадаптивні та адаптивні. У першому випадку навколишнє середовище має пасивний вплив на систему, а у другому, остання реагує та пристосовується до заданих умов. СУЯ за ознакою зв’язку з навколишнім середовищем є відкритою адаптивною системою.

За поводженням в часі системи бувають статичні і динамічні. Науково-технічний прогрес, розвиток суспільного виробництва, моральне та фізичне старіння матеріалів, обладнання продукції, їх сезонне призначення тощо, надають СУЯ підприємств характеристик динамічних систем.

За ступенем визначеності системи бувають детерміновані та імовірнісні. Характеристики імовірнісних систем відповідають СУЯ підприємств, оскільки, їх функціонування залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, передбачити вплив яких є часто неможливим.

Це неповна класифікація систем, але зазначені ознаки найбільш повно характеризують СУЯ на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000. У результаті здійсненого аналізу встановлено, що СУЯ підприємства – це велика, складна, створена людиною, з автоматизованим управлінням, тісно взаємодіюча з навколишнім середовищем, змінна з часом та імовірнісна система взаємопов’язаних процесів.

 

Література

  1. Краснобаєв, В. А. Методологія системного аналізу технічних систем [Текст]  / В. А. Краснобаєв, І. О. Фурман, В. П. Поляков . – Х. : Факт, 2009. – 297 с.
  2. Воскобоев,  В. Ф. К вопросу распознавания технического состояния сложных систем [Текст]  / В. Ф. Воскобоев, В. Б. Алексеева, Ю. А. Юрков // Основные вопросы теории и практики надежности. – М., 1980. – 428 с.
  3. Рогов, Е. И. Классы математических моделей больших систем  [Текст]  / Е. И. Рогов // Труды Института горного дела. – М., 1968. – С. 32.
  4. Волкова, В. Н. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи [Текст]  / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов. – М. : Радио и связь, 1983. – 248 с.
  5. Ушаков, И. А. Эффективность функционирования сложных систем [Текст]   / И. А. Ушаков // О надежности сложных технических систем. – М., 1966. – С. 10.
  6. Шкурба, В. В. Некоторые вопросы автоматизированного управления предприятиями [Текст]   / В. В. Шкурба // Кибернетика. – 1967. – №5. – С.16.
  7. Трапезников, В. А. Автоматическое управление и экономика [Текст]   / В. А. Трапезников // Автоматика и телемеханика. – 1966. – №1. – С.18
  8. ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник [Текст]   / Національний стандарт України. –  Чинний від 2008-01-01.  – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 72 с.
  9.  ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Вимоги [Текст]   / Національний стандарт України. —  Чинний від 2009-09-01.  – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 72 с.
Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 232
Всього коментарів: 0