Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_3_Ветеринарні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ СПИННОГО МОЗКУ І СПИННОМОЗКОВИХ ВУЗЛІВ СТАТЕВОЗРІЛИХ СОБАК

Сокульський Ігор

к.в.н., доцент

Колеснік Наталія

к.в.н., ст. викладач

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ СПИННОГО МОЗКУ І СПИННОМОЗКОВИХ ВУЗЛІВ СТАТЕВОЗРІЛИХ СОБАК

 

Важливе значення у морфологічних дослідженнях має всестороннє вивченням макро- і мікроструктури тканин тварин та людини [2], в тому числі складу і структурно-функціональних особливостей нервової системи вищих організмів [3, 4].

Тому вивчення морфології адаптивних процесів, які відбуваються в органах нервової системи дозволяє встановити взаємозв’язок організму із навколишнім середовищем, а також закономірності єдності різних частин організму в єдину цілісну систему.

Роботу виконували на кафедрі анатомії і гістології факультету ветеринарної медицини Житомирського національного університету. Об’єктом досліджень був спинний мозок і спинномозкові вузли (СМВ) клінічно-здорових статевозрілих безпорідних собак. У роботі використовували анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні, морфометричні та статистичні методи досліджень [1]. Для вивчення морфології клітин та проведення морфометричних досліджень спинного мозку і спинномозкових вузлів серійні зрізи фарбували гематоксиліном та еозином.

Площа поперечного зрізу спинного мозку грудного відділу собак становить 21,31 ± 0,34 мм². Загальновідомо, що групи нервових клітин з однаковим функціональним значенням утворюють ядра сірої речовини спинного мозку. За результатами наших досліджень, в спинному мозку свійського собаки ми виділили такі ядра клітин: власне ядро дорсального рогу, ядро Кларка, латеральне та медіальне проміжні ядра, латеральне та медіальне вентральні ядра. За формою в основному переважають зірчасті та багатогранні, округлі, неправильно округлі та овальні, грушоподібні клітини.

Проведені нами морфометричні дослідження свідчать, що нейрони сірої речовини спинного мозку собаки мають різні розміри – великі, середні і малі. Залежно від об’єму клітин та їх ядер їхнє ядерно-цитоплазматичне відношення різне. Порівняльний морфометричний аналіз об’єму нейронних популяцій шийної та грудної частин спинного мозку свідчать, що вони також мають різні розміри. Так, за результатами наших досліджень, найбільший об’єм ядер властивий нейронам шийного відділу (1313,72±42,45 мкм3). Дещо меншим цей показник є у нейронах грудного – (828,44±27,54 мкм3). Різні об’єми перикаріонів і ядер нейронів зумовлюють і неоднакове їх ядерно-цитоплазматичне відношення (ЯЦВ), яке є показником функціональної активності нервових клітин. За даними наших досліджень, найбільше ЯЦВ у шийній частині мозку, що становить 0,141±0,004, у грудній частині відповідно менше – 0,120 ± 0,003.

Спинномозкові вузли собак грудної частини розміщені краніальніше міжхребцевого отвору і являють собою потовщення дорсальних корінців спинномозкових нервів. У краніальній частині грудного відділу СМВ частіше більшої величини, ніж у середній частині. У дистальній частині спостерігається незначне збільшення даного показника. За результатами органометричних досліджень площа їх повздовжнього розрізу складає 2,52±0,45 мм2. СМВ собак ззовні покриті сполучнотканинною капсулою. Згідно з результатами морфометричних досліджень, товщина сполучнотканинної капсули СМВ залежно від їх розташування різна: найбільша у поперековому (88,89±5,4 мкм) та крижовому (96,45±5,23 мкм) відділах, найменша у грудному (59,26±7,54 мкм).

Перикаріони нейронів мають різний розмір і їх легко класифікувати на малі, середні та великі. Значна частина нервових клітин – округлої форми. За результатами морфометричних досліджень встановлено, що мінімальний об’єм нейроцита становить 2,172 тис. мкм3, а максимальний – 309,453 тис. мкм3. Ряд значень по змінній об’єма ядра нейроцитів варіює також в широких межах від 365,61 до 6178,82 мкм3. Так, середній об’єм ядра малих нейроцитів становив 1300,03±69,38 мкм3, а середніх та великих відповідно 3050,8±229,2 та 3947,71±736,89 мкм3. Найбільший показник ядерно-цитоплазматичного відношення (ЯЦВ) спостерігали у малих нервових клітинах – 0,083±0,003. Середні значення ЯЦВ середніх та великих нейроцитів були наближені і становили відповідно 0,024±0,003 та 0,0178±0,004 одиниць.

У результаті досліджень можна зробити висновок, що морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів у статевозрілих собак зумовлена змінами площі та форми поперечного розрізу досліджених органів, кількістю та розміром нервових клітин, показником ядерно-цитоплазматичного відношення залежно від розмірів нейронів та нейросегментів.

 

Література

1. Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: навч. посіб. / Л. П. Горальський,     В. Т. Хомич, О. І. Кононський; за ред. Л. П. Горальського. – 2-ге вид. – Житомир : Полісся, 2011. – 288 с.

2. Колеснік Н. Л. Особливості будови та морфометричних показників спинного мозку собак / Н. Л. Колеснік // Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2012. – № 2 (33). – С. 175–178.

3. Сокульський І. М. Морфофункціональна характеристика та морфометричні показники грудного відділу спинного мозку статевозрілих кролів / І. М. Сокульський // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 3 (38). – С. 202–206.

4. Hirose G. Clonal organization of the central nervous system of the frog. I. Clones stemming from individual blastomeres of the 16-cell and earlier stages / Hirose G., Jacobson M. // Dev. Biol. – 1979. – Vol. 71. – P. 191–202.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 257
Всього коментарів: 0