Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_2_Біологічні науки

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В МЕЖАХ ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА ПІДПРИЄМСТВА М. ЖИТОМИРА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ЛІКТРАВИ»)

Валерко Руслана

к.с.-г.н., доцент кафедри охорони довкілля

та збалансованого природокористування

Чупахіна Майя

студентка

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ В МЕЖАХ ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА ПІДПРИЄМСТВА М. ЖИТОМИРА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ЛІКТРАВИ»)

 

У сучасних умовах антропогенний вплив на ґрунти урбоекосистем має досить стійкий характер у часі та просторі, проявляється у різних формах, як то трансформація ґрунтового профілю, зміна напряму ґрунтотвірних процесів, забруднення різноманітними полютантами і, насамперед, важкими металами – елементами здебільшого першого класу небезпеки, джерелами надходження яких в урбанізоване середовище є промислові підприємства, автотранспорт, житлово-комунальне господарство. Визначення антропогенного пресингу на міські ґрунти здійснюється шляхом екологічного оцінювання поліелементного забруднення важкими металами, що дає можливість не тільки констатувати сам факт забруднення, а й визначити межі можливого навантаження з урахуванням регіонального фону або санітарно-гігієнічного нормативу – ГДК [1].

Отже дослідження має на меті виконати оцінку ступеня забруднення ґрунтового покриву важкими металами в межах зони промислового майданчика приватного акціонерного підприємства «Ліктрави» м. Житомира.

Приватне акціонерне підприємство «Ліктрави» розташоване на території площею 3 га. На даний час підприємство переробляє 1460 тонн рослинної сировини. Високопотужне обладнання для подрібнення рослинної сировини дає змогу переробляти до 2 тонн сировини за зміну на кожній одиниці обладнання.

Для виготовлення продукції на заводі переробляється більш як 100 найменувань лікарських рослин, при цьому забезпечується висока якість продукції [2].

Ґрунтово-геохімічне обстеження – комплекс робіт з визначення екологічного стану ґрунтів, ступеню їх забруднення, небезпеки надходження забруднювачів до суміжних середовищ та перспективних напрямів використання земель. Мета обстеження полягає у кількісній і якісній оцінці екологічного стану ґрунтового покриву, визначення ступеню забруднення останнього, перспективних напрямків використання земель, надання рекомендацій з поліпшення їх екологічного стану [3].

Ґрунтово-геохімічне обстеження промислового майданчика ПрАТ «Ліктрави» було проведено згідно методичних рекомендацій щодо проведення ґрунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій [3]. Вміст важких металів, що визначено у ґрунті, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Вміст рухомих форм важких металів у ґрунті промислового майданчика ПрАТ «Ліктрави»

Назва елементу

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

Вміст елементу, мг/кг

0,92

0,33

2,18

0,33

0,06

ГДК

3

23

6

0,7

0,5

 

Досліджуваний ґрунт відноситься до класу антропоземів – антропогенних глибоко перетворених ґрунтів, типу урбаноземи з перетворенням понад 50 см профілю і підтипу індустріоземи.

Для оцінки поліелементних аномалій, які характеризують наявність різноманітних забруднювачів у ґрунті і середнє перевищення їх концентрації відносно фону, нами визначався сумарний показник забруднення ґрунту. Сумарний показник забруднення ґрунту Zc розраховували за формулою:

,

де: Кр – коефіцієнт концентрації хімічного елемента у ґрунті;

n – кількість досліджуваних хімічних елементів.

Якщо величина Zc < 16 – ґрунт відноситься до категорії допустимо забрудненого; 16 – 32 – до категорії помірно небезпечного забруднення; 32 – 128 – до категорії небезпечного забруднення; > 128 – до категорії надзвичайно небезпечного забруднення.

Таблиця 2

Величина сумарного показника забруднення ґрунту важкими металами

Місце розташування ділянки, ґрунтовий покрив якої обстежується

Кр хімічного елемента

∑ Кр

Zc

Cu

Zn

Pb

Cd

Co

Промисловий майданчик ПрАТ «Ліктрави»

1,92

0,34

9,48

4,00

1,2

16,9

12,9

 

Оскільки розрахована величина сумарного показника забруднення ґрунту становить 12,9, то ґрунт відноситься до допустимої категорії. Такий ґрунт, згідно орієнтовної оціночної шкали небезпеки, придатний для вирощування будь-яких культур.

Література

  1. Вовк О.Б. Еколого-функціональні особливості ґрунтового покриву міських парків (на прикладі м. Львова) / О.Б. Вовк // Ґрунтознавство. – 2004. - № 1-2. – Т.5. – С. 86-92.
  2. Офіційний сайт ЗАТ «Ліктрави». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liktravy.com.ua/ - Заголовок з екрану.
  3. Проведення ґрунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій. - Методичні рекомендації. / Укладачі: Балюк С.А., Фатєєв А.І., Мірошниченко М.М. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського” УААН, 2004. - 62 с.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 326
Всього коментарів: 0