Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ РИЖІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ДОБРИВ

Лихочвор Андрій

аспірант

Науковий керівник:  д. с.-г. н. Коник Г.С.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

с. Оброшино

 

УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ РИЖІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ДОБРИВ

 

Рижій може стати цінною альтернативною олійною культурою, оскільки має високий вміст дуже цінної харчової олії [1, 2, 3, 4].  Удосконалення технології вирощування  зробить цю культуру привабливою для товаровиробників як щодо врожайності так і економічних показників.  Оскільки добрива є головним чинником впливу на врожайність [5, 6], дуже важливим є вивчення доцільності внесення вищих норм мінеральних добрив, що стало б базою для розробки інтенсивної технології вирощування рижію.

Дослідження проводили впродовж 2014−2015 рр. Ґрунт дослідної ділянки темно сірий опідзолений легкосуглинковий.  Орний шар (0–20 см) характеризувався такими показниками: рН (сольове) – 5,9-6,0, вміст гумусу (за Тюріним) – 2,1–2,2 %, рухомого фосфору та обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 240-246 і 90-120 мг/кг ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 99–102 мг/кг ґрунту.

 Мінеральні добрива вносили згідно схеми досліду у формі аміачної селітри (N-34%), суперфосфату (P2O5-19%), калію хлористого (K2O-60%). Догляд за посівами полягав у внесенні гербіциду Бутізан 400 у нормі 2,0 л/га відразу після сівби. Для захисту від хвороб фунгіциди вносили двічі. На  початку бутонізації використовували препарат Карамба (1,0 л/га), а у  середині цвітіння фунгіцид Піктор (05 л/га). Шкідники контролювали за допомогою інсектициду  Фастак (0,15 л/га). Дослідження проводили за методикою Б.А. Доспехова [7].

Метою досліджень було вивчення впливу норм добрив на врожайність та якість насіння рижію сорту  Міраж.

За даними наших досліджень, найменша врожайність насіння рижію сорту Міраж, як і очікувалось, була на варіанті без добрив де вона становила в середньому за два роки 1,28 т/га (табл. 1). Підвищення норми мінеральних добрив до N40Р20К40 забезпечило найвище зростання врожайності  – на  0,43 т/га, або на 33,6 %. Подальше підвищення норм добрив теж сприяло росту продуктивності посівів. Так,  на фоні N60Р30К60 урожайність зросла до 1,95 т/га, що вище порівняно  з контролем на 0,67 т/га, а порівняно з варіантом N40Р20К40 – на 0,24 т/га. Внесення на четвертому варіанті норми добрив N80Р40К80 сприяло збільшенню врожайності до 2,14 т/га, що вище порівняно з контролем на 0,86 т/га, а по відношенню до   третього варіанту (N60Р30К60) урожайність підвищилась на 0,19 т/га.

Таблиця 1

Урожайність насіння рижію залежно від норм  добрив,  т/га

Норма добрив

Урожайність, т/га

Приріст

2015 р.

2016 р.

середнє

т/га

%

Без добрив

1,20

1,36

1,28

-

-

N40Р20К40

1,65

1,77

1,71

0,43

33,6

N60Р30К60

1,82

2,08

1,95

0,67

52,3

N80Р40К80

2,05

2,23

2,14

0,86

67,2

N100Р50К100

2,17

2,39

2,28

1,00

78,1

N120Р60К120

2,28

2,60

2,44

1,16

9,01

Середнє за рік

1,86

2,07

 

 

 

НІР05, т/га                   0,12                 0,14

 

Ще вищою була врожайність рижію сорту Міраж на варіанті з внесенням N100Р50К100, де вона становила 2,28 т/га, що більше порівняно з контролем на 1,00 т/га, або на 78,1 %. Найвищу врожайність одержали за максимальної норми мінеральних добрив (N120Р60К120) – 2,44 т /га, тут урожайність зросла порівняно з варіантом без добрив на 1,16 т/га, або на 90,1 %.

 Метеорологічні умови року теж впливали на рівень урожайності. У 2015 році в була дещо нижчою і коливалась в межах 1,20 – 2,28 т/га, а в середньому по фонах становила 1,86 т/га. У другий рік досліджень урожайність по варіантах коливалась  від 1,28 т/га до 2,60 т/га, а в середньому по досліді становила 2,07 т/га, що вище порівняно з 2015 роком на 0,21 т/га.

 Таким чином, врожайність  насіння рижію сорту Міраж під впливом мінеральних добрив  підвищилась з 1,28 т/га на варіанті без добрив до 2,44 т/га на варіанті з внесенням  N120Р60К120, тобто зросла   на   1,16 т/га, або на  90,1 %.

 

Література

1. Лихочвор В.В. Мінеральні добрива та їх застосування [Текст]  /
В. В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко.- 2-ге видання, доповн. і виправл.- Львів: НВФ"Українські технології", 2012. - 324с.

2. Носенко Ю. Рижій чи ріпак [Текст] / Ю. Носенко // AGROEXPERT.-2014.-№3.- С.32-35.

3. Поляков О.І. Рижій – альтернативна олійна культура [Текст] /
О.І. Поляков, І. Комарова // Пропозиція нова.- 2013.-№2.- С. 36-38.

4. Пряхова Т.Я. Рыжик масличный, биология, продуктивность, технология [Текст]  / Т.Я. Пряхова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета.- 2013.-№9.- С.34-37.

5. Вахненко С.В. Ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні рижію ярого в умовах Степу [Текст]  / С.В. Вахненко // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – 2014. – № 21. –
С. 80–83.

6. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур [Текст]  / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко, П.В. Іващук, О.В. Корнійчук.- 3-є вид., виправ., допов.- Львів: НВФ"Українські технології", 2010. -1088с.

7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта [Текст]   / Б. А. Доспехов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Колос, 1979. – 416 с.

 

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 368
Всього коментарів: 0