Головна » Статті » Конференція_2016_12_8-9 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТ НУТУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ, ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Єремко Людмила

к.с.-г.н., старший науковий співробітник

Полтавська державна сільськогосподарська  дослідна

станція ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ

м. Полтава

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТ НУТУ ЗАЛЕЖНО ВІД  РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ, ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

 

У вирішенні проблеми дефіциту рослинного білка та збільшення надходження біологічного азоту в ґрунт особливого значення набуває удосконалення технологій вирощування зернобобових культур що характеризуються високою адаптаційною здатністю до ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування. У цьому відношенні беззаперечний інтерес викликає розширення посівних площ нуту.

Основними біологічними характеристиками даної культури є холодостійкість, посухостійкість, стійкість проти хвороб і шкідників, а також здатність  засвоювати з повітря молекулярний азот та  формувати високі врожаї дешевого  високоякісного білка [1].

Активна бобово-ризобіальна система є основою взаємовигідного існування – симбіозу, у процесі якого органічні речовини – продукти фотосинтезу використовуються бульбочковими бактеріями як джерело енергії для фіксації інертного молекулярного азоту, натомість до надземної частини рослин транспортуються необхідні для побудови біомаси органічні  азотовмісні  сполуки, утворені в ході біологічного перетворення азоту атмосфери  мікроорганізмами-азотфіксаторами [2].

Значну роль у процесах росту, формування асиміляційної поверхні, продуктивності її фотосинтетичної роботи, ефективності азотфіксації відіграє забезпеченість рослин в онтогенезі основними елементами мінерального живлення, наявність у ґрунті специфічних вірулентних активних штамів бульбочкових бактерій.

Метою роботи було визначення впливу застосування мінеральних добрив, мікробіологічного препарату комплексної дії Ризогумін,  мікродобрива Альфа Гроу для позакореневого підживлення рослин на формування продуктивності нуту. 

Дослідження проводилися на дослідному полі Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ згідно з  методикою польового  досліду Б.О. Доспєхова [3].

Результати досліджень свідчать, що внесення мінеральних добрив, застосування мікробіологічного препарату та мікродобрива сприяло збільшенню розмірів листкової поверхні, що в свою чергу визначило рівень накопичення органічної маси рослинами нуту.

Умови формування надземної частини рослин були найбільш сприятливими на фоні мінерального удобрення N20Р60К82  при поєднанні інокуляції насіння та позакореневого підживлення.

Характер використання продуктів фотосинтетичної діяльності у процесах росту і розвитку визначив рівень продуктивності рослин і загальну урожайність  зерна посівів нуту.

У середньому за 3 роки досліджень внесення мінеральних добрив сприяло підвищенню зернової  продуктивності порівняно з контролем  на 0,30-0,47 т/га.  У варіантах із проведенням інокуляції насіння, поєднанням інокуляції насіння і позакореневого  підживлення  рослин урожайність зерна була на рівні 1,80 і 2,03 т/га відповідно. Застосування даних агроприйомів на фонах мінерального  удобрення, що вивчалися  сприяло підвищенню значень даного показника до 2,30-2,42 т/га (табл. 1).

 Найвища зернова продуктивність посівів нуту була у варіанті поєднання інокуляції насіння та позакореневого підживлення рослин на фоні мінерального удобрення N20Р60К82,

Таблиця 1

Урожайність зерна нуту залежно від рівня мінерального удобрення, інокуляції насіння та позакореневого підживлення  рослин , т/га

Варіанти досліду

Урожайність зерна за вологості 14 %, т/га

Середнє за 3 роки

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Без добрив

2,02

1,39

1,59

1,67

N20Р60К82

2,33

1,70

2,39

2,14

N10Р60К82

2,22

1,67

2,13

2,01

Р40К40

2,20

1,62

2,1

1,97

Ризогумін

2,15

1,55

1,71

1,80

Ризогумін + АльфаГроу

2,40

1,72

1,96

2,03

N20Р60К82 +  Ризогумін+

Альфа Гроу

2,63

1,97

2,67

2,42

N10Р60К82 + Ризогумін +

Альфа Гроу

2,60

1,94

2,6

2,38

Р60К82 + Ризогумін +

Альфа Гроу

2,54

1,78

2,58

2,30

 

Застосування засобів інтенсифікації технології вирощування покращує умови наростання надземної біомаси, формування індивідуальної продуктивності рослин  нуту. Поєднання внесення мінеральних добрив дозою діючої речовини N20Р60К82, інокуляції насіння та позакореневого підживлення рослин за сівби рядковим способом дозволяє підвищити зернову продуктивність посівів нуту до 2,42  т/га.

 

Література

  1. Вишнякова М.А. Генофонд зернобобових культур и адаптивная селекция как факторы биологизации и  экологизации растениеводства [Текст] / М.А. Вишнякова //  Сельскохозяйственная биология. – 2008. –  № 3. – С. 3–23.
  2. Каменський В.Ф. Вплив інокулювання на продуктивність гороху в північному  Лісостепу  України [Текст] / В.Ф. Каменський // Агроекологічний  журнал. – 2006. –№ 3. – С. 37–39.
  3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований [Текст] /  М. : Колос, 1985. – 416 с.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (07.12.2016)
Переглядів: 308
Всього коментарів: 0