Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ 1С: ПІДПРИЄМСТВО ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ТЕХНОЛОГІВ

Адамчук Наталія

викладач комп’ютерних дисциплін

Гіркова Олена

викладач комп’ютерних дисциплін

Сіра Наталія,

викладач комп’ютерних дисциплін

Технологічно-промисловий коледж ВНАУ

м. Вінниця

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ 1С: ПІДПРИЄМСТВО ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ТЕХНОЛОГІВ

 

В сучасних умовах інтелектуалізації економіки пред‘являються підвищені вимоги до спеціалістів, що характеризуються високим рівнем загальної і професійної освіти, компетентності, креативності та здатністю адаптуватись до нових умов праці.

На жаль, забезпеченість переробної харчової промисловості кваліфікованими кадрами, в тому числі молодшими спеціалістами,є недостатньою.

Питання підвищення ефективності професійної освіти досліджували Ничкало Н., Радкевич В., Мадзігон В. та багато інших [1,2].

Функція коледжів у підготовці практико-орієнтованих фахівців середньої ланки залишається незаперечною.

Сучасний роботодавець потребує фахівців, що володіють інтегрованими знаннями та навичками з різних галузей знань. Технологічно-промисловий коледж ВНАУ регулярно проводить семінари, наради, конференції з представниками виробництва. Всі вони зазначають той факт, що майбутні технологи мають володіти також навичками роботи з бухгалтерськими програмами, наприклад, «1С: Підприємство».

На жаль, в орієнтовних програмах навчальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальностей «Зберігання, консервування та переробка молока» та «Зберігання, консервування та переробка м‘яса»в аграрних вищих навчальних закладах, що рекомендовані державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» відсутні модулі з даної теми.

Тому, починаючи з 2015 року, в робочу навчальну програму дисциплін «Комп‘ютеризація виробництва» та «Інформатика та комп‘ютерна техніка», що викладаються студентам – технологам, було включено 15 годин з теми: «Основи роботи з програмою «1С: Підприємство»», з яких 2 години – лекційні, 6 годин – практичні роботи та 7 годин – на самостійне опрацювання.

Метою вивчення означеної теми є оволодіння навичками відображення таких господарських операцій, що пов'язані з виробничою діяльністю організації [3,4]:

  • надходження матеріально - виробничих запасів (МПЗ), які використовуються у виробництві;
  • передача МПЗ у виробництво;
  • оприбуткування на склад готової продукції;
  • розрахунок фактичної собівартості продукції (робіт, послуг);
  • реалізація продукції власного виробництва.

Отже, можна зробити висновок, що впровадження теми «Основи роботи з програмою «1С: Підприємство»» при вивченні дисциплін «Комп‘ютеризація виробництва» та «Інформатика та комп‘ютерна техніка» в процесі підготовки молодших спеціалістів-технологів сприятиме якісному удосконаленню професійної компетентності та робить їх конкурентоспроможними в сучасних ринкових умовах.

 

Література

  1. Зязюн І. А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти/ І. А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – С. 11–57.
  2. Радкевич В. Інноваційна спрямованість змісту і технологій професійної освіти/ В. Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доп.звітн. наук.-практ. конф. (22–23 квітня 2009 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич. – Х.: Компанія СМІТ, 2009. – С. 7–11.
  3. Рибалко О.М., Болдуєва О.В. Вдосконалення обліку виробничих запасів / О.М.Рибалко, О.В.Болдуєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – №6. – С. 210–215.
  4. Сайко О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молоко- переробної промисловості України). – автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В.Сайко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2009. – 19 с.
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 179
Всього коментарів: 0