Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ПРОЕКТ – МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВIТI ЯК IННОВАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Кисіль Наталія

слухач магістратури

Науковий керівник: доц.каф., Коновальчук М. В. 

Чернігівський Національний Педагогічний Університет імені Т. Г. Шевченка

м. Чернігів

 

ПРОЕКТ – МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВIТI ЯК IННОВАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

 

Розвиток сучасного суспiльства дуже динамiчний, швидкий, iнновацiйний, тому на сучасному етапі розвитку освіти віддається перевага вихованню творчої особистості, здатної, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

Основним орієнтиром змісту модернізації освіти має стати орієнтація на особистість, що інтенсивно розвивається, яка є високоморальною, духовно розвиненою, мобільною, здатною вирiшувати рiзноплановi міждисциплінарні завдання, що пропонує 21 століття.

У зв’язку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у створенні та використанні особистісно-орієнтованих, компетентнiстних та міжсекторальних підходів, до яких відносять і проектну дiяльнiсть.

Проектна дiяльнiсть — це процес створення проекту, прототипу, праобразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. Це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту.

Проект – це вмотивована (на основі особистого інтересу), цілеспрямована (щодо певної мети чи проблеми) добровільна, активна, творча та дослідницька діяльність людини.

Проект має бути SMART:

S – specific (конкретний);

M – measurable (вимірюваний);

A – achievable (можливий для досягнення);

R – realistic (реалістичний за ресурсами);

T – timely (визначений в часі, своєчасний); [4].

Робота над проектом, зазначає Пєхота О. М. та інші – це практика особистісно орієнтованого та компетентнiстного навчання на основі вільного вибору з урахуванням пізнавальних інтересів. Для педагога – це пошук балансу між академічними і прагматичними знаннями, уміннями, навичками та конгнітивними перевагами [3].

Освітній проект – це форма організації занять, яка передбачає   комплексний характер діяльності усіх його учасників щодо отримання освітньої продукції за певний проміжок часу – від одного уроку до декількох місяців.

Освітньою продукцією для студентів можуть виступати їх власні способи розв'язування соціально-педагогічних задач з різних предметних областей, сконструйовані графічні образи, волонтерські програми з педагогічним спрямуванням,  знайдена в мережі інтернет і систематизована певним чином інформація, розроблення навчально-методичних посібників, презентації та соціально значущі продукти [1].

Освітні проекти спрямовані на оволодіння різними способами творчої, дослідницької діяльності, духовне та професійне становлення особистості через активні дії й створення суб’єктом власної стратегії навчання, перетворення освітнього середовища [2].

Студентів треба вчити розробляти проекти для розвитку освіти, адже робота над проектом передбачає вирiшення якоїсь педагогічно значущої проблеми.

Якщо студент зможе впоратися з роботою над проектом, можна сподіватися, що в справжньому дорослому життi він виявиться більш пристосованим: зможе планувати власну діяльність, орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, ефективно комунікувати та співпрацювати з різними людьми, тобто адаптуватися до непередбачуваних життєвих ситуацiй, якими насичений сучасний простір.

Нами в рамках магістерського дослідження було розроблено та реалізовано проект “СХIД СОНЦЯ”. Основна мета: психолого-педагогічна, соціальна та матеріальна підтримка дітей зі статусом ВПО (вимушено перемiщеннi особи) для формування  успішних життєвих стратегій.

Проект почав реалiзовуватись на початку 2016 року. Особливiстю є те, що проект реалізовується студентами факультету початкового навчання, де вони i є педагогами-волонтерами за нашої координації. Основна робота з дiтьми (молодшими школярами) здійснюється за рiзними направленнями:

1. Індивідуальні навчальні заняття з дітьми: англiйська мова (Speaking Club), малювання, музика.

2. Психологiчна пiдтримка дітей та їх батьків (Хеппі Арт, Фестиваль “NathnennyaFest”, Воркшоп “Майстерня Життєтворчості”).

Отже, важливо впроваджувати компетентністний підхі, поєднувати педагогічну та соціально значущу діяльність студентів.

 

Лiтература

1. Коберник О. Проективна педагогіка і національна школа / О. Коберник // Шлях освіти. ‒ 2000. ‒ №1. ‒ С.7-9.

2. Осмоловський А. Від навчального проекту до соціальної самореалізації особистості / А.Осмоловський, Л.Василенко // Шлях освіти. – 2000. ‒ №2. – С.34-37.

3. Пєхота О. М. Освітні технології: Навч. –метод. посібник / О. М. Пєхота,

А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За ред. О.М.Пєхоти. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 255с.

4. Полат Е. Что такое проект? Відкритий урок / Е. Полат, И. Петрова, 
М. Бухаркина, М. Моисеева ‒ 2004. ‒ №5-6. ‒ С. 10-17.

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 296
Всього коментарів: 0