Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Росновський Микола

кандидат с.-г. наук, доцент

Глухівський національний педагогічний

університет ім. Олександра Довженка

м. Глухів

 

ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ  УМОВАХ

 

Реформування аграрного сектора економіки в нашій країні  висуває  ряд суттєвих вимог до підготовки робітничих кадрів для новостворених фермерських господарств. Для цих агроформувань  потрібні уже зовсім не ті робітничі та управлінські кадри, яких готували в умовах радянської системи освіти. Ці зміни стосуються як суб’єктів економічної діяльності,так і учасників навчально-виховного процесу. Для умов сьогодення потрібен не просто працівник, який буде виконувати свої обов’язки за попередньо розробленими інструкціями, а професіонал, який у свою діяльність внесе елементи ініціативи та творчості, які будуть суттєво сприяти підвищенню продуктивності праці.

У той же час, як підкреслює багато дослідників, підготовка молодого покоління до роботи в аграрній сфері суттєво відстає від вимог сучасного розвитку суспільства. Зокрема, в сільському господарстві нагальною вимогою  стало виробництво екологічно чистої продукції з мінімальними витратами і високої  якості.

Ми пришли до висновку, що система підготовки кадрів для сільської місцевості в усіх навчальних закладах в 80-2000 ‑ х роках була вузькопрофільною, а працю умовно поділяли на виконавчу та управлінську. Вважали, наприклад, що є тракторист, який  керує трактором, і повинен бути  керівник, який управляє трактористом. Життя показує, що саме у фермерських господарствах в одній особі об’єднуються виконавчі та управлінські функції. Сьогодні  також стало очевидним, що практика поглибленого поділу праці в сільському господарстві та відповідна їй система підготовки вузькоспеціалізованих працівників (наприклад, тракторист, водій, чому можна навчити за декілька днів), себя не виправдала. Можна припустити, що це був один із факторів відчуження сільських працівників від землі і втрати ними самостійності.

Аналіз літературних джерел по темі дослідження показав, що теорія та практика підготовки учнів шкіл та професійно-технічних училищ до роботи в фермерських господарствах не знайшов широкого висвітлення  у роботах вітчизняних вчених.  

Теоретичні основи підготовки до праці тих, що навчаються та виробничо-економічна діяльність в процесі трудової та політехнічної підготовки досліджувалися в працях П.Р.Атутова, С.Я.Батишева, А.С.Нісімчука  І.А.Сасової [1,2,3.4] та інших вчених.

Зокрема, Т.С.Рахметов у своєму дисертаційному дослідженні підкреслює, що творчий потенціал майбутнього фермера  повинен формуватися іще з шкільних років [5].           

Досвід високорозвинених країн свідчить і переконує що на землі повинен працювати, творити та створювати сільськогосподарську продукцію працівник з універсальною підготовкою, яки уміє приймати рішення з широкого кола питань, об’єднуючи виконавчі та управлінські функції.

Виходячи з вищевикладеного, в умовах широкого розвитку підприємництва, пріоритетним  завданням  навчальних закладів аграрного профілю є виховання розкріпаченої, вільної людини, не відчуженої від землі, знайомої з питаннями економіки, агротехніки, зоотехнїї та основами ведення фермерського господарства в цілому.

Вивчаючи теоретико-методологічні питання функціонування в розвинутих країнах світу фермерських господарств, педагоги повинні акцентувати увагу учнів на ту обставину, що західні фермери, які успішно працюють на землі, приймають самостійні рішення з широкого кола питань – не тільки з технології та організації виробництва, закупівлі ресурсів, виборі структури виробництва, але і збуту продукції, використання прибутку, фінансування та ін.. А висока прибутковість фермерських господарств Заходу свідчить про те, що витрати на відповідне навчання робітничих кадрів не є марною тратою грошових коштів.

Вважаємо, що, що в умовах становлення та розвитку фермерських господарств як однієї з форм аграрного бізнесу на Україні в програми  підготовки майбутніх робітників фермерських господарств необхідно обов’язково вводити такі актуальні на сьогодні навчальні дисципліни та теми, як  энерго – та ресурсозберігаючі технології в сільськогосподарському виробництві, органічне землеробство та тваринництво, виробництво та переробка продуктів сільського господарства,  сучасне екологічне землеробство, основи агробізнесу та ін.

У зв’язку з вищевикладеним, для виробників сільськогосподарської продукції та  працівників освітньої галузі повинна становить велику зацікавленість підготовка кадрів для фермерських господарств в інших країнах світу, зокрема в Німеччині [6]. 

Таким чином, становлення та впровадження нових форм господарювання на селі в сучасних умовах  вимагає суттєвого перегляду системи підготовки робітничих кадрів для фермерських господарств України.

 

Література

1. Атутов П. Р. Подготовка школьников к труду в сфере материального производства / П. Р. Атутов - М., 1988. – 230 с.

2. Батышев С. Я. Трудовая подготовка школьников / С. Я. Батышев – М., 1981. – 342 с.

3. Нисимчук А. С. Экономическое образование школьников: книга для чтения / А. С. Нисимчук – М. : Просвещение, 1991. – 160 с.

4. Сасова И. А. Технология. 5–8 классы / И. А. Сасова – М. : Вента-Граф, 2013. – 168 с.

5. Рахметов Т. С. Подготовка учащихся средних школ к фермерскому труду в новых условиях хозяйствования (на материале республики Дагестан): дис. ... канд. пед .наук / Т. С. Рахметов. – Махачкала, 1997. – 164 с.

6. Аграрна економіка. Том 1. Фермер: базовий рівень. Видавництво Баварського Земельного Об’єднання ТОВ & Ко. Командитне товариство, Мюнхен / Німеччина, 2007. – Т. 1. –615 с.

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 204
Всього коментарів: 0