Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Ольга Тамаркіна

к.п.н., доцент, кафедра іноземних мов

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

 

         Проблема самостійності студентів у навчальному процесі, як основа відповідального ставлення до професійної підготовки, є однією з найважливіших.

         Самостійність особистості в цілому характеризується як здатність та прагнення особистості до енергійного здійснення діяльності, активність у навчанні або пізнавальна активність – стан особистості, який характеризується прагненням до енергійного оволодіння знаннями при наполегливих вольових зусиллях.

         Самостійна робота відіграє важливу роль у вихованні свідомого ставлення самих студентів до оволодіння практичними та теоретичними знаннями. Дуже важливо, щоб студенти не лише набували знання, а й оволодівали способами їх отримання.

         Самостійна робота завжди викликає у студентів, особливо перших-других курсів, низку труднощів. Головна проблема (трудність) пов’язана з необхідністю самостійно організувати свою роботу. Багато студентів мають проблеми з відсутністю навичок аналізу, конспектування, роботи з першоджерелом, вмінням чітко та ясно висловлювати свої думки, планувати свій час.

         Тому, однією з головних задач викладача є допомога студентам в організації їх самостійної роботи. Це особливо важливо в сучасних умовах розвитку суспільства, коли спеціалісту після закінчення вишу необхідно займатися самоосвітою – підвищувати свій рівень знань шляхом самостійного вивчення.

         Але щоб оцінити якість діяльності будь-якого студента, необхідно вияснити за якими критеріями буде проводиться дане оцінювання. Що таке критерій? Простіше кажучи, це характеристика якості знань згідно до прийнятих «стандартів». Для реалізації поставленої мети даний стандарт має бути досягнутим. Таким чином, при перевірці та оцінюванні знань, якими оволодів майбутній спеціаліст в результаті вивчення навчальної дисципліни, доречно буде керуватися наступними критеріями:

 • високий понятійний рівень;
 • глибина, широта, повнота питання, що висвітлюється;
 • осмисленість і усвідомленість затверджених положень теми, яка розкривається студентом;
 • логічність та послідовність під час відповіді;
 • доведення та аналіз теорій, концепцій, вчень, які вивчалися;
 • самостійність мислення;
 • впевненість в правоті своїх суджень;
 • вміння виділяти головне;
 • вміння встановлювати між предметні та внутрішньопредметні зв’язки;
 • вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або проблеми;
 • стилістично грамотна мова.

         самостійної роботи націлений на розвиток початкового уміння,       

         Перелік завдань для самостійної роботи студентів, її організація та звітність, терміни виконання, форми контролю, методи та кількість балів, які може отримати студент за виконання завдань з самостійної роботи, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»).

         Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності студентів з дисципліни і при виставленні загальної кількості балів за поточну успішність додається з балами, одержаними за виконання інших видів поточної навчальної роботи.

         Самостійна робота з кожної теми за робочою навчальною програмою оцінюється у сумі в діапазоні від 0 до 10 балів. Де 10 балів, це коли робота студентом виконана в повному обсязі, 9 балів – якщо допускаються незначні помилки, 8 балів – якщо робота виконана майже на 90% від загального обсягу, 7 балів - обсяг виконаних завдань становить від 80% до 89% від загального обсягу, 6 балів – коли студент виконав лише від 70% до 79% від загального обсягу, 5 балів – обсяг виконаної роботи становить від 50% до 69% від загального обсягу, 4 бали – виконана частина роботи складає від 40% до 49% від загального обсягу, 3 бали - складає від 20% до 39% від загального обсягу, 2 бали - обсяг виконаних завдань складає від 10% до 19% від загального обсягу, 1 бал - в цілому обсяг виконаних завдань складає менше 10% від загального обсягу.

         Педагогічно доцільно організована самостійна робота студентів спонукає їх отримувати навчальну інформацію з різноманітних джерел (від підручника – до Internet), формує в них навички самостійного планування і організації власного навчального процесу, що забезпечує перехід до неперервної освіти (самоосвіти) після завершення навчання у вищому навчальному закладі, дає змогу максимально використати сильні якості особистості завдяки самостійному виборові часу та способів роботи, джерел інформації.

         Самостійна робота студентів сприяє формуванню самостійності, ініціативності, дисциплінованості, точності, почуття відповідальності, необхідних майбутньому фахівцю у навчанні й фаховій діяльності.

         Формування характеру та якості завдань визначається компетенція ми з конкретної дисципліни, а критерії лише визначають ступінь виконання та якості роботи студента.

Література

1. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся / В.К.Буряк. – М.: Просвещение, 1984. – 64 с.

2. Згуровський М.З. Болонський процес : головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М.З. Згуровський. – К. : Вид-во НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

3. Наказ МОН України №329 від 13.04.2011 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Нормативно-правова база/329.pdf.

Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 1449
Всього коментарів: 0