Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_6_Соціально-гуманітарні науки

АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Каспіч Галина

викладач української мовита літератури

Заїка Людмила

викладач української мови та літератури

Биць Ірина

викладач української мови та літератури

Технологічно-промисловий коледж ВНАУ

м. Вінниця

 

АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

Під час вивчення української мови у ВНЗ важливоспрямовувати молоду людину на максимальну реалізацію власного потенціалу, самовдосконалення, самореалізацію, досягнення нею вершин особистісного та професійного розвитку. У зв’язку із цим виникає об'єктивна потреба формуватиакмеологічну компетентність студентів разом із комунікативною професійно-орієнтованою компетентністю на заняттях з української мови за професійним спрямуванням.

Питання впровадженняакмеологічних  технологій  в педагогічний процес ВНЗ з метою самореалізації майбутніх фахівців досліджували С. Вітвицька[1],  С. Калаур, Н. Олексюк [4], Л.Рибалко[7] та ін. У цьому аспектіпедагогічно цінною є думка Л. Рибалко, що якість підготовки майбутнього фахівця до професійної самореалізації можна суттєво підвищити, якщо в процесі підготовки реалізовувати акмеологічніідеї розвитку особистості, формування професійного акме тощо.Теоретичніта методичні засади формуванняакмеологічної компетентностірозкрито в працяхО. Гречаник [2], А. Майбороди [6]та ін.

Особливості реалізації компетентнісного підходу на заняттях з української мови у ВНЗ розглядалиІ. Дроздова[3], О. Кучерук[5]та ін.

Прививченні навчальноїдисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» передбачено опанування навчального матеріалу, зміст якого пов’язаний із акмеологічнимиідеями та поняттями. Це зокрема такі теми, як: «Спілкування як інструмент професійної діяльності», «Культура усного фахового спілкування», «Риторика та мистецтво аргументації», «Основи публічного виступу», «Мистецтво презентації», «Мистецтво перемовин»тощо.На нашу думку, потрібно надати перевагу саме інтерактивним методам навчання.

Реалізаціюмотиваційно-особистісного компонентуформування акмеологічної компетентності, на наш погляд, доречно здійснювати під час проведенняінтерактивної гри «Мікрофон».

Сформованість когнітивного компоненту  акмеологічної компетентності забезпечується через залучення студентів до підготовки та проведення міні-лекцій для своїх однокурсників. При цьому важливо обрати саме нестандартні форми проведення лекцій, котрі залучають студентську аудиторію до активної роботи, а не просто до пасивного слухання та конспектування. Зокрема виокремлюємо наступні види лекцій: «Віддзеркалення», «Сократична лекція», «Шкала згоди».

З метою реалізації операціональногокомпоненту формування акмеологічної компетентності студентів в процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням вважаємо за необхідне спиратися на модель розвитку професійного мовлення студентів ВНЗ, розроблену І. Дроздовою.

Також вважаємо за доцільне використовувати наступі прийоми навчання, метою яких є використання й вдосконалення акмеологічнихумінь та способів навчально-пізнавальної, творчої діяльності: «Велике коло»,«Акваріум», «Форум».

Формування акмеологічної компетентності студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням доцільно здійснювати за допомогою інтерактивних методівнавчання.

 

Література

  1. Вітвицька С. С. Акмеологічний підхід до педагогічної підготовки магістрів освіти / С. С. Вітвицька // Інтелектуальна та творча обдарованість : спільне та відмінне : матеріали круглого столу 23 січня 2012 р. м. Київ. – К., 2012 . – С. 114-119.
  2. Гречаник О. Є.Формуваннняакмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04  «Теорія та методика професійної освіти» / О. Є. Гречаник ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2012. – 22 c.
  3. Дроздова І. П. Теоретико-методичні засади розвитку українського професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / І. П. Дроздова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 44 с.
  4. Калаур С. М. Доцільність використання акмеологічного підходу для самореалізації майбутнього фахівця / С. М. Калаур, Н. С. Олексюк // Наук. записки Ніжинськ. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012. – №  4. – С. 83-86.
  5. Кучерук О. Уміння – передусім. Компетентнісний підхід до формування національно-мовної особистості / О. Кучерук  // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : наук.-метод. та літер.-мистецьк. журн.–К., 2008. – № 10. – С. 18-24.
  6. Майборода А. О.Акмеологічна компетентність майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту / А. О. Майборода // Вісн.Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. –Луганськ, 2012. – №22(8). – С. 91-99.
  7. Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект): монографія / Л. С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.
Категорія: Секція_6_Соціально-гуманітарні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 224
Всього коментарів: 0