Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Фоміна Тетяна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аудиту та оподаткування,

Пугаченко Ольга

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аудиту та оподаткування,

Кіровоградський національний технічний університет,

м. Кропивницький

 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

Згідно П(С)БО 17 «Податок на прибуток», відстрочене податкове зобов'язання – це сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Відстрочений податок на прибуток – це сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом [1].

Відстрочене податкове зобов’язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню, за винятком: гудвілу, якщо його амортизація податковим законодавством не передбачена; первісного визнання активу або зобов’язання в результаті господарських операцій (крім об’єднання підприємств), які не впливають на обліковий і податковий прибуток (збиток).

Тимчасові податкові різниці, що підлягають оподаткуванню та є наслідком фінансових інвестицій у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим зобов’язанням за винятком: якщо материнське (холдингове) підприємство, інвестор або учасник спільного підприємства визначає і контролює час анулювання тимчасової податкової різниці; якщо не очікується анулювання тимчасової податкової різниці протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Внутрішньому контролеру необхідно пам’ятати, що відстрочене податкове зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися погашення зобов’язання.

На рівні аналітичного і синтетичного обліку, внутрішній контролер перевіряє, щоб за кредитом рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» відображалась сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, а за дебетом – зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань [2].

Внутрішній контролер перевіряє, щоб відстрочені податкові зобов’язання обов’язково відображались в Балансі (Звіті про фінансовий стан) окремою статтею довгострокових зобов’язань – 1500 «Відстрочені податкові зобов’язання» [3].

Крім того, внутрішньому контролеру варто враховувати, що у проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові зобов’язання можуть наводитися у балансі в сумі зазначених зобов’язань, що визначені на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності. У таких випадках у статті «Витрати (дохід) з податку на прибуток» проміжного Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) наводиться лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійснюється відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток з урахуванням змін відстрочених податкових зобов’язань за звітний рік.

Внутрішній контролер повинен пересвідчитись, щоб відстрочені податкові зобов’язання згорталися, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним і тим самим податковим органом. У консолідованому балансі відстрочені податкові зобов’язання відображаються розгорнуто.

У примітках до фінансової звітності перевірці внутрішнім контролером підлягає така інформація: складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (включаючи відстрочені податкові зобов’язання); сума тимчасових податкових різниць, пов’язаних з фінансовими інвестиціями у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, щодо яких відстрочені податкові зобов’язання не були визнані; сума визнаних відстрочених податкових зобов’язань (за кожним видом).

 

Література

  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
  2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
  3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 199
Всього коментарів: 0