Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ МОДЕЛІ ДОСКОНАЛОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОЦІНЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Коваль Любомила

асистент кафедри обліку та аналізу

НУ «Львівська політехніка»

м. Львів

 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ МОДЕЛІ ДОСКОНАЛОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОЦІНЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

В умовах нестабільності і постійних змін економічного середовища набуває особливої актуальності пошук унікальних управлінських підходів для оптимізації використання економічного потенціалу підприємства. Для цього необхідне відповідне оцінювання його стану та використання, яке має свої труднощі. Передусім це пов’язано як з високими витратами часу і ресурсів, так і з неможливістю проводити оцінювання фрагментарно, щоб не була втрачена комплексність. Динамічність ринкових процесів вимагає постійного проведення таких аналітичних досліджень. Оцінювання можливої віддачі від вкладеного капіталу відбувається виходячи з певного рівня використання потенціалу придбаних або наявних ресурсів [1, с. 27]. Але не завжди можливо з достатньою вірогідністю визначити найвищу віддачу при складній сукупності взаємодіючих елементів, тому що у даному випадку мова йде про облік їх взаємовпливу, взаємодоповнення.

В процесі управління важливим є спостереження за формуванням, використанням економічного потенціалу підприємства, а особливо за процесом забезпечення його якості, яка є однією з найповніших характеристик, відображає відповідність встановленим вимогам і забезпечення ефективності функціонування та конкурентоспроможності підприємства. Також особливо важливим постає вирішення проблеми оцінювання якості економічного потенціалу підприємств, які господарюють в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Сучасний підхід до забезпечення якості зосереджується на процесах, оскільки коли самі процеси є ефективними, то і їх результат буде відповідати очікуванням. На сьогодні є багато моделей з оцінювання якості, більшість з них зосереджені на самій продукції, на процесах її виготовлення, на випередження вимог споживачів щодо якості продукції, тобто дослідження пов’язані саме з продукцією. Водночас питання якості значно ширше. Якість застосовується для характеристики управління, а також діяльності підприємства загалом. Тому вона може найповніше охарактеризувати економічний потенціал підприємства. Проте, якщо не брати до уваги ті складові економічного потенціалу, які не відповідають бажаній якості, не аналізувати пов’язаних з цим проблем, то це не призведе до потрібних змін, які б змогли поліпшити якість. Потрібно орієнтуватись на процес забезпечення якості як економічного потенціалу в цілому, так і його складників і впроваджувати відповідні коригування за допомогою управлінських рішень.

Європейський фонд управління якістю (EFQM) пропонує підприємствам застосовувати модель досконалості. Основні положення цієї моделі, яка в англомовних джерелах має назву EFQM Excellence Model, базуються на якості управління з врахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, не тільки власників підприємства та споживачів виробленого продукту, а й державних інтересів, інтересів працівників, партнерів, суспільства [2]. Власне, потенціал підприємства відображає перспективне бачення стану підприємства, тому важливо провести оцінювання його якості з допомогою інструментів моделі досконалості, і обрати методику для порівняння з еталоном. Базовими складовими EFQM Excellence Model є Fundamental Concepts (основні поняття); MODEL CRITERIA (критерії Моделі досконалості) та RADAR LOGIC (логіка RADAR, що є структурою оцінювання, інструментом управління. Fundamental Concepts (основні поняття) окреслюють основу для досягнення стійких переваг.

Критерії Моделі досконалості EFQM, складаються з критеріїв можливостей, які описують діяльність підприємства і його потенціал, а також критеріїв результатів, які відображають досягнення підприємства. Так, розроблена EFQM (Європейським фондом менеджменту якості) логіка постійного поліпшення RADAR, яка є удосконаленим циклом Демінга (Results - Approach - Deployment - Assessment and Review). Вона  складається з 4-х елементів (ці елементи дуже схожі на цикл PDCA):

  1. Результати (Determine Results required) - визначення необхідних результатів;
  2. Підхід (Plan and develop Approaches) - планування й розвиток підходів;
  3. Застосування (Deploy Approaches) - структурування/розгортання підходів;
  4. Оцінка й перегляд (Assess & Review approaches and their deployment) - оцінка й розгляд підходів та їх структурування / розгортання.

         Використовуючи положення цієї моделі можна оцінювати діяльність кожного підприємства, і, відповідно, його потенціал. Враховуючи обмежені ресурси та можливості підприємства, основна проблема полягає у необхідності вдосконалення управління економічним потенціалом для покращення його стану. Водночас головним критерієм оцінювання постає якість економічного потенціалу підприємства. За сучасних умов здійснення господарської діяльності підприємствами існує багато методик оцінювання економічного потенціалу підприємства. Проте методику оцінювання якості економічного потенціалу ніким не запропоновано, на що спрямовані подальші наукові пошуки.

 

Література

  1. Березін О. В. Теорія і практика забезпечення ефективного  використання потенціалу торговельних підприємств: монографія /О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. – 203 с.
  2. Модель досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 199
Всього коментарів: 0