Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Потюк Василь

аспірант

Науковий керівник: к.е.н., доцент Сороківська О.А.

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

м. Тернопіль

 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

В сучасних умовах розвитку суспільства економічна безпека відіграє ключову роль для ведення успішної діяльності підприємств. Політична та економічна криза в країні, вимушена переорієнтація суб’єктів господарської діяльності на нові ринки збуту, різке коливання курсу національної валюти, робота в умовах нестабільності та невизначеності, ріст конкуренції на внутрішньому ринку – негативні фактори, які становлять загрози веденню підприємницької діяльності.

Саме тому ми вирішили звернутися до аналізу поняття «економічна безпека підприємства» як одного із можливих аспектів подолання кризових явищ та загроз функціонуванню підприємства.

Так, поняття економічної безпеки з’явилося в науковому обігу завдяки Ф. Рузвельту, який використав термін для аналізу проблем Сполучених Штатів Америки. Основний аспект було зроблено на забезпечення економічної безпеки держави, тоді як економічна безпека підприємства не виокремлювалася, що й стало поштовхом для активного дослідження останньої науковцями різних країн в подальшому.

Сьогодні поняття економічної безпеки підприємства досліджує багато науковців, зокрема: В.В. Бєлокуров, Т.Г. Васильців, С.Н. Ілляшенко, А.В. Кірієнко, Г.В. Козаченко, Т.Б. Кузенко, О.М. Ляшенко, Є.А. Олейников, С.Ф. Покропивний, І.Л. Плєтнікова, В.П. Пономарьов.

Так, С.Ф. Покропивний під поняттям економічної безпеки розуміє “стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання з метою стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, а також відбувається запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам” [1, c. 534], тобто акцент робиться на ресурсну складову підприємницької діяльності, яка, на його думку, є ключовою складовою для досягнення успіху.

Аналогічної думки дотримується Є.А. Олейніков [2, c. 106] та І.Л. Плєтнікова [3], які поняття економічної безпеки розглядають як найефективніше використання наявних ресурсів з метою запобігання загрозам і забезпечення стабільності в майбутньому.

Енциклопедія економічної безпеки трактує економічну безпеку підприємства як можливість збереження стабільного функціонування та розвитку відповідно до стратегічних цілей водночас зберігаючи здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам, таким як недобросовісна конкуренція, протиправна діяльність осіб та інші [4, c. 445-446].

На наш погляд, вищенаведені визначення не дають достатньо вичерпного розуміння поняття економічної безпеки підприємства. Так, досить ґрунтовним є розуміння економічної безпеки Т.Г. Васильціва. Окрім ефективного використання ресурсів та здатності протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, зберігаючи при цьому стабільне функціонування та прогресивність розвитку, автор розглядає також важливість інтелектуального та кадрового потенціалу і конкурентоспроможність продукту на ринку [5].

Таким чином, на основі порівняльно-зіставного аналізу наукової літератури, під економічною безпекою підприємства розуміємо такий стан підприємства, при якому за умов найефективнішого використання ресурсів отримується конкурентоспроможний на ринку продукт, забезпечується його стабільне функціонування та розвиток, зберігається інтелектуальний, кадровий, техніко-технологічний потенціал і підтримується здатність до протистояння й мінімізації зовнішніх та внутрішніх загроз, дотримуючись при цьому чинного законодавства, екологічних норм і фізичної безпеки працівників.

Отже, ми бачимо, що економічна безпека підприємства є однією із передумов його успішного функціонування, адже своєчасна оцінка економічної безпеки дозволяє визначити ефективність діяльності того чи іншого суб’єкта, визначити проблеми та вчасно попередити майбутні загрози, що, своєю чергою, забезпечує національну та державну безпеку.

 

Література

  1. Економіка підприємства : Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2003. – 608 с.
  2. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / [под. ред. Е. А. Олейникова]. - М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. - 288 с.
  3. Плетникова И. П. Определение уровня и планирование ЭБП / И. П. Плетникова // Вісник Технологічного університету Поділля – 2000. – № 4. – С.100-108.
  4. Экономическая безопасность : [энциклопедия] / А. Г. Шаваев, А. Т. Багаутдинов и др. – М. : Правовое посвещение, 2001. – 512 с.
  5. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення: монографія. — Львів: Видавництво ТзОВ "Ліга Прес", 2008. — 385 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 311
Всього коментарів: 0