Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бойченко Руслан

старший викладач

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Стан використання земель як в Україні загалом, так і в кожній окремій області є критичним. Надмірна розораність угідь та майже цілковите припинення виконання комплексу робіт із захисту ґрунтів призводять до розвитку ерозійних і деградаційно-руйнівних процесів. Порушено оптимальне, екологічно обґрунтоване  співвідношення земельних угідь (природних та антропогенних), що  негативно впливає на стійкість агроландшафтів та довкілля в цілому. Таке використання земельних  ресурсів  не  відповідає  вимогам  раціонального природокористування і може мати катастрофічні наслідки для продовольчої безпеки країни та здоров’я нації.

У сучасних межах область займає 2383,2 тис. га або 4 % території України. По функціональному використанню земельний фонд області поділяється на:  сільськогосподарські угіддя – 1698,0 тис. га (71,3 %), у т.ч. ріллі – 1226,3 тис. га;   лісові та лісовкриті площі – 460,9 тис. га (19,3 %); забудовані землі – 84,6 тис. га  (3,6 %); відкриті заболочені землі – 62,6 тис. га (2,6 %); під водою – 30,9 тис. га  (1,3 %); інші землі 5,8 тис. га (1,9 %). [1]

Таблиця 1

Структура земельного фонду Сумської області [2],[3]

Основні види земель та угідь

2010 рік

2015

усього, тис. га

усього, тис. га

усього, тис. га

усього, тис. га

1

2

3

4

5

Загальна територія

2383,2

100,00

2383,2

100

у тому числі:

 

 

 

 

1. Сільськогоспо­дарські угіддя

1700,4

71,35

1698,0

71,3

з них:

 

 

 

 

рілля

1231,8

51,69

1226,3

51,4

перелоги

0,2

0,01

0,1

0,008

багаторічні насадження

24,4

1,02

24,4

1,0

сіножаті і пасовища

444,1

18,63

447,2

18,7

2. Ліси і інші лісо-вкриті площі

458,5

19,24

460,9

19,3

з них:

вкриті лісовою рослинністю

425,9

17,87

428,7

17,9

3. Забудовані землі

83,9

3,52

84,6

3,6

4. Відкриті заболо­чені землі

63,0

2,64

62,6

2,6

5. Відкриті землі без рослинного по­криву або з незнач­ним рослинним по­кривом (піски, яри, землі, зайняті зсу­вами, щебенем, галькою, голими скелями)

5,8

0,24

5,7

0,2

6. Інші землі

40,7

1,71

40,5

1,7

Усього земель (суша)

2352,4

98,71

2352,3

98,7

Території, що пок­риті поверхневими водами

30,8

1,29

30,9

1,3

 

 

Надмірне розширення площі ріллі за рахунок схилових земель призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, природних кормових угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і обумовило значну техногенну ураженість екосфери. Особливу тривогу викликає зниження родючості ґрунтів області. Характерними деградаційними процесами в ґрунтах є: щорічний від’ємний баланс гумусу, зниження вмісту поживних елементів, декальцинація ґрунтів, підвищення кислотності, погіршення фізичних, фізико-хімічних показників.

Одним із найсуттєвіших факторів зниження продуктивності земельних ресурсів, деградації агроландшафтів є водна ерозія ґрунтів. Загальна площа сільськогосподарських угідь, які зазнали згубного впливу водної ерозії, складає 305,1 тис. га, в тому числі 173,7 тис. га орних земель, що складає 14 відсотків від загальної площі цих угідь. У складі еродованих земель обліковується 63,9 тис. га з середньо - та сильнозмитими ґрунтами. Поряд з площинною ерозією досить інтенсивно розвиваються процеси лінійного розмиву та яроутворення. Площа ярів складає 2,56 тис. га. Окремо виділяються яружно-балкові системи з інтенсивністю ерозії, що перевищує нормативи у 10-20 раз. Таким чином, у структурі земельного фонду Сумщини значні площі займають ґрунти, які характеризуються незадовільними властивостями (змиті, дефльовані, засолені, солонцюваті, перезволожені) – це деградовані і малородючі ґрунти. За розрахунками площа таких ґрунтів орних земель на території Сумської області складає 222,5 тис. га, - це 18 % від площі ріллі по області. [1]

З метою охорони навколишнього природного середовища, подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації – ерозії ґрунтів, збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості та родючості ґрунтів повинні бути реалізовані наступні заходи: захист земель від ерозії (організаційно-господарські, агротехнічні, лісомеліоративні, гідротехнічні заходи), рекультивація порушених земель, поліпшення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів, консервація малопродуктивних і деградованих земель шляхом залуження та заліснення.

Реалізація зазначених заходів сприятиме раціональному використанню природних ресурсів, зупиненню процесів деградації ґрунтового покриву, мінімізації ерозійних процесів, збагаченню довкілля природними елементами ландшафтів, забезпеченню техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини, зменшенню розораності земельного фонду та збільшенню лісистості території.

 

Література

  1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2015 році – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pek.sm.gov.ua/images/docs/public/sumy2015.pdf
  2. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. від 11 травня 2007 р. № 233. Сумська область. Екологічний паспорт регіону станом на 01.01.2011р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/sumska/sumy_ecopasport_2010.doc
  3. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. від 23 травня 2014 р. № 162. Екологічний паспорт Сумської області станом на 01.01.2016р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/sumska/Sumska_ecopasport_2015.pdf.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 995
Всього коментарів: 0