Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ЩОДО ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Дяченко Юлія

слухач магістратури

Науковий керівник: к.е.н., доцентБриштіна В.В.

Університет державної фіскальної служби України

м. Ірпінь

 

ЩОДО ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

 

На даному етапі розвитку вітчизняна банківська система характеризується чималою кількістю фінансово-кредитних установ, значним приходом іноземних гравців на ринку банківських послуг, а в результаті посиленням конкуренції. Дані тенденції змушують банківські установи переходити до інноваційного шляху розвитку, успіх якого залежить від рівня застосування ними свого інноваційного потенціалу. Впровадження технологій є досить складним процесом, адже потребує значних фінансових ресурсів, і в свою чергу забезпечує постійне поліпшення банківських продуктів та  технологій обслуговування споживачів.

Поняття «інновації» можна застосовувати до всіх нововведень у всіх сферах функціонування банку, яким притаманний певний позитивний економічний або стратегічний ефект, прикладом якого можна вважати приріст клієнтської бази банку, збільшення частки ринку, скорочення витрат на проведення будь-якого виду операцій[1].

Тривалий час вивчення питання розвитку банківських інновацій мало відображення у працях таких науковців як: Ю. Киселевіч, С. Єгоричева, В. Ткачук, Я. Кривич, І. Балобанов, В.Викулов, О. Меренкова, Н. Матвійчук, Н. Чиж, О. Мошенець, С. Осташ,  Д. Завадська та інші. Тим не менше,незважаючи на активне обміркування вченими питань щодо необхідності вибору інноваційного шляху розвитку банків та розгляду основних проблемних питань стосовно управління інноваційним потенціалом банківських установ ще далеке до завершення.

Сучасний етап розвитку банківської системи насичений різними фінансовими продуктами і послугами, тому, зви­чайно, присутня інтенсивна конкуренція між кре­дитними організаціями. В таких умовах істотну перевагу отримують ті організації, які здатні роз­робляти і впроваджувати нові технології, модерні­зувати продуктовий ряд, розробляти альтернативні канали обслуговування клієнтів, тобто проводити інноваційний процес[2, с. 28].

У банківській сфері поняття інноваційних стратегій містить у собі процеси й моделі, за допомогою яких фінансові інститути мають можливість вийти на новий рівень функціонування, поліпшити свої позиції на світовому ринку банківських послуг. Для того щоб поетапно реалізувати інноваційну стратегію, необхідно визначити методику її здійснення і скласти поетапний графік її впровадження[6].

Досить часто банки відчувають, що консоліда­ція їх продуктів чи ринків не приносить очікуваних результатів і шукають альтернативи. У разі розробки нових продуктів і послуг, банк, продовжуючи зміцню­вати свої позиції на традиційних ринках, паралельно збільшує кількість нових банківських продуктів. При проникненні на нові ринки як і в попередньому випад­ку, банк підтримує наявні продукти, одночасно заво­йовуючи нові сфери ринку, що означає пошук нових сегментів, використання нових методів у просуванні продуктів та послуг або завоювання нових регіональ­них ринків[4, с. 229].

У найближчому майбутньому можна чітко прогнозувати розширення можливостей дистанційного обслуговування клієнта (каналів продажів), а також розвиток функціонала платіжної картки,яка незабаром зможе стати універсальним високотехнологічним фінансовим продуктом,зібравши та синхронізувавши на своїй платформі ключі доступу до бонусів, програм лояльності,кредитів, обмінно-валютних операцій, грошових переказів[3, с. 7].

Важливим є той факт, що інтернет банкінг як інновація має власні особливості та потребує відповідного зовнішнього середовища. Так у пострадянських країнах ця тенденція має свої особливості. Багатьом споживачам не притаманне сприйняття банку як фінансового радника і консультанта, тому банки,більшою мірою концентруються на інноваціях, що спрямовані на створення нових потреб, активно запозичуючи при цьому зарубіжний досвід. [5, с. 410].

Отже, в Україні рівень інноваційного потенціалу є досить високим, але на сучасному етапу не реалізується в повному обсязі. Основними світовими трендами у розвитку банківських інновацій є тісний взаємозв’язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з соціальними мережами та залучення новітніх технологій.

 

Література

  1. Єгоричева С. Б. Банківські інновації: навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури. –2010. –208 с.
  2. Матвійчук Н.М.Розвиток інновацій в сучасній банківській сфері України / Н.М. Матвійчук, Н.Ю. Бурлачук, Ж.В. Гарбар // «Молодий вчений». – 2015. – № 5 (20) . –Ч.2. – С.28-30.
  3. Мошенець О. Інноваційні продукти і технології наринку банківських послуг /О. Мошенець // Фінансовий ринок України. –2011. –№12. –С.7-8.
  4. Осташ С.В. Банківськаінноваційнадіяльністьтаокремішляхивдосконаленняїїменеджменту / С.В. Осташ //Науковий вісник Ужгородського університету– Серія «Економіка». – 2015 –В1(45).–Т.1. – С.227-230
  5. Чиж Н. М. Банківські інновації: проблеми та перспективи / Н. М. Чиж, М. І. Дзямулич //Економічні науки – Серія «Облік і фінанси» – Випуск 9 (33). – Ч. 4. – 2012. – С. 404-411.
  6. Розвиток інноваційних стратегій в банківській сфері України [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttp://nauka. kushnir.mk.ua/?p=64304
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 279
Всього коментарів: 0