Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЧАСТИНІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Коваль Любов

к.е.н., доцент,

доцент кафедри бухгалтерського обліку

Вінницький національний аграрний університет

м.Вінниця

 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  В ЧАСТИНІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

В групі необоротних активів підприємства найбільшу питому вагу займають основні засоби. Облік операцій з основними засобами регулюються П(С)БО 7 «Основні засоби». Згідно із зазначеним положенням основні засоби це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].

Для ефективного використання основних засобів необхідно правильно відображати їх в обліку та вирішувати пов’язані з цим процесом проблеми  [2].

 Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» формуються методичні складові облікової політики стосовно основних засобів підприємства.  Так, до методичних складових облікової політики підприємства належать ті, щодо яких на рівні держави для підприємства надається право вибору альтернативного варіанту. Що стосується основних засобів, то до методичних складових належать: порядок визнання; вартісне розмежування основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів; порядок оцінки та переоцінки основних засобів; виділення об’єктів обліку та об’єктів амортизації основних засобів; визначення строків корисного викорис­тання об'єктів основних засобів; вибір методу нарахування амортизації; визначення ліквідаційної вартості; зазначення інформаційних джерел стосовно визначення справедливої вартості окремих видів основних засобів. Усі зазначені методичні складові облікової політики прописуються безпосередньо у Наказі про облікову політику.

Організаційно-технічна складова облікової політики передбачає формування додатків до Наказу про облікову політику підприємства із посиланням на них безпосередньо в Наказі.

Формування організаційно-технічної складової облікової політики стосовно основних засобів доцільно розпочинати з розробки Робочого плану рахунків, що є додатком до Наказу про облікову політику підприємства. 

Для цілей бухгалтерського обліку однотипні за призначенням, умовами використання та технічними характеристиками основні засоби необхідно об’єднати у відповідні групи, що знайдуть своє відображення на субрахунках 10-го рахунку «Основні засоби», відповідно до робочого Плану рахунків суб’єкта господарювання.

Наступним елементом, що входить до організаційно - технічної складової  є перелік первинних документів та графік документообороту. Окрім цього, доцільним є формування складу комісії з оцінки та переоцінки основних засобів. Специфіка зазначених активів передбачає створення окремої комісії для оцінки та переоцінки основних засобів.

 В залежності від обраної системи ведення обліку в Наказі про облікову політику підприємства необхідно зазначити у яких облікових регістрах знайде своє відображення інформація про основні засоби.

Одним із додатків до Наказу про облікову політику підприємства є перелік форм звітності, що заповнює суб’єкт господарювання. Тому в Наказі необхідно прописати в яких формах відображається інформація про основні засоби.

Так як перед складанням річної фінансової звітності передбачено проведення інвентаризації, то у додатках до Наказу про облікову політику необхідно відобразити графік її проведення та склад інвентаризаційної комісії.

Особливістю формування облікової політики стосовно основних засобів є те, що в деяких випадках різниться інформація фінансового та податкового обліку. Тому в Наказі про облікову політику підприємства необхідно виділити окремий розділ, який буде містити інформацію щодо податкового обліку основних засобів.

Отже, обов’язкове обґрунтування вибору того чи іншого варіанту стосовно елементів облікової політики щодо основних засобів сприятиме підвищенню достовірності облікової інформації.

 

Література

1. П(с)БО 7 «Основні засоби», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92.

2. Криворот О.Г.  Особливості відображення в обліку основних засобів / О.Г. Криворот, А.О.Перець // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). – Ч. 3. –Луцьк, 2013. – С.375-380.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 788
Всього коментарів: 0