Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Наливайко Наталія

к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємства

Національного лісотехнічного університету України

м. Львів

 

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Одним із основних завдань, котрі постали перед економікою України, є необхідність опрацювання концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва, екологізації всієї економічної системи держави у принципово нових умовах функціонування економіки та розширення й поглиблення на цій основі міжнародного економічного та екологічного співробітництва, поліпшення добробуту й якості життя. Не викликає жодного сумніву, що пошук шляхів подолання еколого-економічних суперечностей ринкової економіки є однією з ключових проблем, від вирішення якої, без перебільшення, залежить виживання та сталий розвиток суспільства.

Поняття «екологізація виробництва» на сьогодні серед науковців не знайшло однозначного тлумачення. Так, наприклад, у роботі Беляєва Ю.К. під «екологізацією виробництва» розуміється сукупність усіх видів господарської діяльності, що забезпечують зниження негативного впливу виробництва та запобігають порушенню екологічної рівноваги в природному середовищі [1]. Науковці Реймерс Н.Ф. та Яблоков А.В. ототожнюють поняття екологізації виробництва та технологій. Вони стверджують: «екологізація технологій (виробництва) – це система заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу виробничих процесів на природне середовище, що здійснюються за рахунок маловідхідних технологій» [4].

За Дедю І.І. «екологізація технологій» – це розробка та впровадження у виробництво, комунальне господарство й побут людей таких технологій, які б при максимальному одержанні високоякісної продукції забезпечували збереження екологічної рівноваги в природі, кругообіг речовин і енергії, не допускаючи забруднення навколишнього середовища [2].

На нашу думку, протиріччя взаємодії суспільства та природи можуть бути вирішені шляхом екологізації виробництва. Одним із напрямків вирішення цих протиріч є кардинальне перетворення існуючих технологій виробництва шляхом їх екологізації.

На думку Мішеніна Є.В., екологізація виробництва повинна включати такі основні етапи: раціоналізацію природокористування на інтенсивній основі шляхом узгодження економічних, організаційно-технологічних й екологічних інтересів господарюючих суб’єктів;  розв’язання існуючих і виникаючих протиріч з позиції стратегічних потреб майбутніх поколінь; максимально можливого забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення й природних (лісових) екосистем;  суттєве зниження впливу дестабілізуючих факторів на стан навколишнього середовища шляхом технологічної перебудови виробництва та споживання товарів і послуг;  створення високоефективного господарського (економічного) механізму природокористування для оптимального вирішення проблем екологічного стійкого соціально-економічного розвитку в майбутньому [3, с. 12].

Оскільки, запаси лісових ресурсів України, що служать сировинною базою для деревообробних підприємств, з року в рік вичерпуються, а для їх відновлення необхідні час та значні інвестиції, тому, на нашу думку, екологізація виробництва є своєчасною та необхідною для підприємств даної галузі. У зв'язку з цим виникає необхідність, з одного боку, удосконалення організації виробництва деревообробних підприємств з метою економного та раціонального використання деревинної сировини, з другого боку – усунення негативного впливу їх діяльності на навколишнє природнє середовище.

При цьому, на рівні діяльності деревообробних підприємств, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності, екологізація виробництва, на нашу думку, повинна передбачати:

–  екологізацію продукції (розроблення таких її видів, при виготовленні та використанні яких наноситься мінімальна шкода навколишньому середовищу, в тому числі випуск продукції з відходів виробництва);

– екологізацію технології виробництва (розроблення безвідходних і маловідходних технологій);

–  екологізацію обладнання та устаткування (використання сучасного ресурсо- й енергоощадного обладнання та ефективного очисного устаткування).

Саме реалізація цих позицій дозволить галузевим підприємствам успішно конкурувати як на вітчизняному, так і закордонному ринках. Впровадження у повному обсязі екологізації діяльності на деревообробних підприємствах, на нашу думку, можливе за рахунок проведення  активної інвестиційної та інноваційної політики в Україні.

Реалізація цих напрямків екологізації виробництва дозволить галузевим підприємствам: ощадливіше використовувати сировину на основі застосування сучасного обладнання; зменшити кількість відходів за рахунок використання маловідходних і безвідходних технологій; зменшити кількість викидів у атмосферне повітря та стічні води за рахунок застосування сучасних очисних споруд.

 

Література

  1. Беляев Ю.К. Об экологизации социалистического производства / Ю.К. Беляев // Тезисы докл. первой всесоюз. конф. «Проблемы социальной экологии». – Львов. – 1986. – Ч. 2. – С. 138–139.
  2. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь / И.И. Дедю. –Кишенев: Гл. ред. Молд. сов. энцикл., 1990. – 406 с.
  3. Мишенин Е.В. Эколого-экономические проблемы природопользования в лесном комплексе / [за ред. д.е.н., акад. УЭАН Я.В. Коваля] / Е.В. Мишенин. – Сумы: ИПП «Мрия-1» ЛТД, 1998. – 272 с.
  4. Реймерс Н.Ф. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы / Н.Ф. Реймерс, А.В. Яблоков. – М.: Наука, 1982. – 144 с.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 770
Всього коментарів: 0