Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Васильєва Олена

к.ф.-м.н, доцент, декан факультету

міжнародного туризму та управління персоналом

Лось Наталія

слухач магістратури

Науковий керівник: к.ф.-м.н., доцент Васильєва О.О.

Запорізький національний технічний університет,

м. Запоріжжя

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Сільське господарство для України є пріоритетною життєзабезпечуючою галуззю економіки, від нього залежить продовольча та екологічна безпека, сільськогосподарське виробництво забезпечує розвиток переробних галузей та утворює ринок продовольства. В агропромисловому комплексі зосереджується одна з основних бюджетоутворюючих та інвестиційних складових економіки держави. Саме аграрний сектор створює передумови для соціальних перетворень у всіх сферах економіки та життєдіяльні умови для населення незалежно від сфери діяльності [1, с. 285].

За умови раціонального використання виробничого потенціалу вітчизняного аграрно-промислового комплексу держава зможе забезпечити продовольством не тільки власне населення, а й досягти продовольчої незалежності [2, с. 196].

Активізація людської праці є головною умовою досягнення позитивних зрушень у добробуті населення та господарчому розвитку країни. Без зростання продуктивності людської праці є неможливим забезпечення конкурентних переваг країни, її сталий економічний розвиток в умовах глобалізації [3, с. 351].

До ключових проблем розвитку аграрного сектору економіки України можна віднести низьку конкурентоспроможність та високу собівартість сільськогосподарської продукції, недостатній рівень техніко-технологічної модернізації, низьку ефективність впровадження наукових розробок та інновацій в агропромислове виробництво, недостатньо розвинену інфраструктуру ринку сільськогосподарської продукції, дефіцит висококваліфікованих кадрів, низьку якість життя сільського населення, поглиблення демографічної кризи в сільській місцевості.

Чинники продуктивності праці в сучасних аграрних господарствах поділяються на три групи: матеріально-технічні, організаційно-економічні та соціально-економічні.

Одним із основних факторів підвищення продуктивності праці виступає соціально-економічний фактор, управління продуктивністю праці у значній мірі визначається тим, які моделі зайнятості можуть вивчатись та використовуватись як варіанти з урахуванням конкретних умов розвитку сільського господарства України.

Вагомим фактором зростання продуктивності праці виступає науково-технічний прогрес. Кількість та якість основних технічних засобів в сільськогосподарських підприємствах катастрофічно зменшується, що призводить до грубих порушень технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур. Застарілий фізично та морально технічний парк сільськогосподарських підприємств негативно впливає на рівень продуктивності праці.

Організаційно-економічні фактори ефективності управління трудовими ресурсами включають систему оплати та матеріального стимулювання праці. Динаміка продуктивності праці безпосередньо залежить від трудової мотивації. Недосконалі механізми мотиваційного впливу на працівників сільськогосподарської галузі, низька заробітна плата призводять до зниження продуктивності та ефективності праці.

У сільському господарстві основними шляхами підвищення продуктивності праці є впровадження досягнень науково-технічного прогресу, механізація та автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, адже зростання фондоозброєності праці дозволяє знижувати витрати живої праці, тобто зменшувати трудомісткість продукції.

Необхідно приділити увагу й іншим важливим напрямам зростання продуктивності праці: впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій; вдосконалення організації праці та підвищення її інтенсивності; зростання соціальних індикаторів: підвищення кваліфікації кадрів для агропромислового комплексу, посилення матеріального стимулювання праці.

 

Література

1.  Роздайбіда О.В. Сталий сільський розвиток - невід’ємна складова людського розвитку в Україні / О.В. Роздайбіда // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер.: Економічна теорія та право. - 2013. - № 2. - С. 285-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_etp_2013_2_36.pdf.

2.  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: потреба населення у харчових білках / О.А. Бужин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 7 (121). – С. 195-199.

3.  Єлець О.П. Продуктивність праці: роль, сутність та чинники / О.П. Єлець, М.О. Глазкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ» – 2011. – Вип. 1. - С. 351 – 356.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 202
Всього коментарів: 0