Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Наталія Попрозман

д.е.н., доц. каф інформаційних і дистанційних технологій,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГОАГРАРНОГОВИРОБНИЦТВА

 

Питання соціально-економічного розвитку аграрного виробництва сьогодні постають гостро та потребують переосмислення та удосконалення підходів до визначення факторів економічного зростання й розвитку, які є основою формування сучасної стратегії соціально - економічного розвитку аграрного виробництва України [1; 4]. Слід відмітити, що важливе значення має взаємозв'язок між економічним зростанням і розвитком. Дослідження дозволили визначити, що сучасний етап розвитку стратегічного управління визначають як стратегічне підприємництво, якому притаманний інтеграційний та інвестиційно-інноваційний характер. Тому стратегічне управління згідно з визначеною світовим співтовариством стратегією існування сталого розвитку має бути спрямоване на забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва, що передбачає гармонізацію інтересів виробників, споживачів і суспільства в цілому на підставі інтегрування соціальних, екологічних та економічних пріоритетів розвитку та базуються на принципах соціальної відповідальності, інтегративності, інвестиційно-інноваційності, екогармонійності та економічності (рис. 1).

За визначеною нами концептуальною моделлю розвитку аграрного виробництва України враховано передовий світовий досвід функціонування таких галузей та запропоновано враховувати принцип збалансованого економічного розвитку, що забезпечує цілісність економічного простору, стійке економічне зростання й сталий розвиток аграрного виробництва, який є стратегічним та основою для економічного розвитку національної економіки[5;6]. Розглянутий підхід сприятиме піднесенню національного і міжнародного агроекологічного іміджу національної економіки та є важливим аспектом стратегії економічного розвитку аграрного виробництва, є основою забезпечення стандартів рівня та якості життя населення, зменшення поляризації у суспільстві та регіональної диференціації[2; 3].

Рис.1.Концептуальна модель розвитку аграрного виробництва

Джерело: розроблено автором.

 

Процеси глобалізації разом із позитивними ефектами впливу на стан вітчизняного аграрного виробництва призвели до посилення поляризації соціально-економічного розвитку. Враховуючи структурні макроекономічні зміни, а саме зменшення частки сільського господарства в загальному обсязі випуску продукції та зниження рівня зайнятості сільського населення, трансформація підходів і методів прийняття рішень щодо розвитку цієї сфери діяльності є нагальним і невідкладним завданням з огляду на її значення – забезпечення якісними продуктами харчування населення і сировиною промисловість, з одного боку, та формування попиту на продукти промислового походження -з іншого (будівельні, пально-мастильні матеріали, машинобудування, продукція хімічної промисловості тощо). Високі показники функціонування аграрної економіки є запорукою продовольчої, а отже, національної безпеки й незалежності, виробництва екологічних продуктів, збереження агроландшафтів і рекреаційних зон, підтримки екосистеми України, культурної спадщини, що в цілому означає покращення рівня життя населення.

 

Література

  1. Забуранна Л.В. Фактори впливу на формування стратегії економічного розвитку АПК в сучасних умовах / Л.В. Забуранна, Н.В. Попрозман// Актуальні проблеми економіки. – 2015. – Вип. № 8 (170). – С.111 – 119.
  2. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: монографія / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – 516 с.
  3. Малік М. Й. Стан та проблеми сталого розвитку аграрної сфери України / М. Й. Малік, Л. В. Забуранна // Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2012. – № 1. – С. 53 - 63.
  4. Попрозман Н. В. Фактори впливу на формування стратегії економічного розвитку АПК в сучасних умовах / Н. В. Попрозман, Л.В.Забуранна// Актуальні проблеми економіки. – 2015. – Вип. № 8. – С.116 – 124.
  5. PoprozmanN. V. Fundamentals ofinformationsupportofagriculturalentrepreneurship/ N.V. poprozman// Економіка АПК- 2016.- Випуск № 9.– С. 62-67.
  6. Kadiyevskyy V.A. Systemicvisionofecologicalandeconomicinteractionof land-usefactorsinmodernagrosphere  / V.A. Kadiyevskyy, N.A. Klymenko // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 2 (152) – С. 313 - 320.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 234
Всього коментарів: 0