Головна » Статті » Конференція_2016_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Кащена

к.е.н., доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

м. Харків

 

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

Характерними особливостями сучасного стану економіки України є загальний спад виробництва та конкурентоспроможності продукції, зниження зацікавленості більшості товаровиробників у проведенні інноваційних заходів, а також практично повна відсутність цілісної інноваційної політики. Поліпшення ситуації, що склалася, бачиться в організації системи ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств, спрямованої на посилення їх конкурентних переваг в умовах невизначеності і ризику.

Управління інноваційною діяльністю є сукупністю дій, які стосуються обґрунтування, прийняття, реалізації управлінських рішень щодо створення та впровадження новацій, і спрямовані на визначення стратегічних інноваційних цілей, адекватних загально корпоративній стратегії підприємства; формування інноваційної стратегії та інноваційної політики; оптимізації організаційно-структурних форм управління інноваціями; розроблення технології обґрунтування і прийняття інноваційних рішень; вибір методів впливу на поведінку учасників інноваційного процесу з метою формування взаємовигідних економічних відносин [1, с.103-104].

Останнім часом проблема ефективного управління інноваційним розвитком як окремих суб’єктів господарювання, так і національної економіки в цілому є предметом пильної уваги вітчизняних та зарубіжних вчених і спеціалістів, зокрема: А. Гальчинського, В. Геєця, Л. Довганя, М. Долішнього, П. Друкера, В. Козловського, О. Кузьміна, Л. Пономаренко, М. Портера,
В. Стадника, А. Стрікленда, А. Томпсона, Ф. Янсена та ін. Та разом з тим залишаються відкритими і потребують подальших наукових розробок питання аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю.

Інноваційна діяльність підприємства спрямована на практичне використання науково-технічного результату та інтелектуального потенціалу для одержання нової, суттєво поліпшеної продукції, технології її виробництва, організації праці, системи управління з метою підвищення конкурентоспроможності та зміцнення ринкових позицій підприємства [2]. Отже, аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю слід розглядати як комплекс дій, що передує прийняттю обґрунтованого управлінського рішення та спрямований на формування інформаційного масиву даних з реалізації інновацій.

Як комплекс дій з формування релевантної інформації аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю пов’язано зі збором, реєстрацією, узагальненням, збереженням, передачею та аналітичним опрацюванням облікової та поза облікової інформації щодо інновацій.

В системі управління інноваційною діяльністю аналітичне забезпечення виконує інформаційну (забезпечення інформацією про інновації внутрішніх і зовнішніх користувачів), аналітичну (здійснення на підставі облікових даних аналізу стану та розвитку інноваційного потенціалу підприємства, його інноваційної активності та ефективності інновацій) та контрольну функції.

Саме означені функції визначають основні завдання аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства: надання інформаційної підтримки у прийнятті управлінських рішень; здійснення аналізу та оцінка ефективності інноваційної діяльності в цілому та в різних аналітичних розрізах (за структурними підрозділами, бізнес-одиницями тощо); контроль і планування економічної ефективності інновацій; обґрунтування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку.

Більш глибоке розуміння технології процесу формування інформаційного масиву даних з реалізації інновацій передбачає виділення трьох основних його стадій:

  • формування масиву первинної облікової інформації (виявлення, вимірювання, реєстрація та накопичення економічної інформації);
  • узагальнення первинної облікової інформації та формування первинних аналітичних даних;
  • аналітична обробка первинних аналітичних даних та формування масиву релевантної аналітичної інформації.

Особливістю реалізації третьої стадії є застосування методики комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства, яка дозволяє оцінити сучасний стан, виявити тенденції і потенційні можливості досягнення стабільно високих показників інноваційного розвитку, розробити оптимальну його стратегію з урахуванням встановлених тенденцій, і спрямована на:
1) оцінку стану інноваційного потенціалу і тенденцій його розвитку; 2) аналіз інноваційної активності підприємства; 3) оцінювання ефективності інноваційної діяльності та кількісну оцінку причин її зміни; 4) аналіз впливу інновацій на фінансовий стан підприємства, ефективність його діяльності та конкурентну позицію на ринку.

Викладене доводить, що ефективність управління інноваційною діяльністю підприємств визначається аналітичним забезпеченням цього процесу. Важливим напрямом подальших наукових досліджень є деталізація процедурної сторони методики аналізу інноваційної діяльності та розробка системи відповідних оціночних показників.

 

Література

1. Варфоломієва В.О. Підвищення якості й оптимізація управління інноваційною діяльністю. // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №7. – С.100-106.

2. Парасій-Вергуненко І.М. Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств [Текст] / І.М. Парасій-Вергуненко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". – 2015. –1 (45). – Т.2 – С. 181-186.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2016)
Переглядів: 276
Всього коментарів: 0